«Σύνοδος τῆς Κρήτης 2016» νά μήν γίνει διάκονος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ]

panorthoksh synodos box 01

panorthoksh synodos 04


Ὁ μέγας καὶ ὁμολογητὴς Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς,
παρακολουθώντας ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ὅλη πορεία τῶν ἀλλεπαλλήλων Πανορθοδόξων Διασκέψεων καὶ διαβουλεύσεων γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, διέκρινε μὲ τὸν θεῖο φωτισμό, ποὺ εἶχε πλούσια μέσα του, τὴν ὀλέθρια οἰκουμενιστικὴ γραμμή, πάνω στὴν ὁποία βάδιζε ἡ ἐν λόγῳ προετοιμασία, καὶ τὰ σαθρὰ οἰκουμενιστικὰ θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα στηρίχθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια, καὶ προεῖδε, ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ, ἄν ποτε συγκληθεῖ, Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, δὲν θὰ εἶναι ἄλλο τίποτε παρὰ μιὰ οἰκουμενιστική-αἱρετικὴ Ψευδοσύνοδος. Γι’ αὐτὸ καὶ συναισθανόμενος τὴν εὐθύνη του, ὑπέβαλε, τὸ 1971, πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «Ὑπόμνημα» μὲ τίτλο: «Περὶ τὴν μελετωμένην “Μεγάλην Σύνοδον” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπόμνημα πρὸς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ φυλάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τοὺς ὅρους τῆς ἀποστολικῆς καὶ ἁγιοπατερικὴς παραδόσεώς μας.  Ἅς προσευχόμαστε ἐνθέρμως στὸν Θεὸ νὰ φωτίσει τούς συμμετέχοντες, νά ἔχουν τό ἅγιο θάρρος τῶν θεοφόρων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, νά ἑπονται αὐτῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί νά  διασκορπίσει τὶς «ἐπιβουλὲς» τῆς οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας.

 

Παρατίθενται τα ακόλουθα δημοσιεύματα:

 

Μοναχός Νικόλαος ο Αγιορείτης: Δεν αρμόζει η διπλωματία εις ρασοφόρους (Εκτύπωση)

Μετά από εκατό και πλέον χρόνια, εξαπλώσεως και ωριμάνσεως της μάστιγος της παναιρέσεως του επαράτου οικουμενισμού, κρίθηκε αναγκαίο εφέτος να περάση πανηγυρικά και δια πύλης «Μ. Συνόδου». Για το κλίμα των ημερών αυτών το προ και μετά την «Σύνοδο» αυτή έχω να πω τα εξής:Ενώ ορισμένες δυνάμεις θα μπορούσαν να σταματήσουν τον κατήφορο της οικουμενιστικής λαίλαπας με το αγωνιστικό τους φρόνημα ως ταγμένοι με την αφιέρωσή τους στην Εκκλησία του Χριστού, δεν το κάνουν η το κάνουν με υποκριτικό φρόνημα.Ενώ πριν την «Σύνοδο» έδειχναν ότι είναι προβληματιζόμενοι και έκαναν ένα αγώνα διαμαρτυρίας γενικ ...

 

Ἡ εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικής Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (Εκτύπωση)

Ἡ ὑπό στοιχεῖα ΣΓ΄/23.9.2016 Ε.Δ.Ι.Σ. ἔκρινεν ὅτι «δέον ὅπως τά ἐπίσημα τελικά κείμενα τῆς συνόδου μελετηθοῦν ἐν νηφαλιότητι καί ἀποτιμηθοῦν τά θετικά των στοιχεῖα, ἐπισημανθοῦν δ᾽ ἐν ταὐτῷ καί τυχόν ἐνυπάρχουσαι ἐν αὐτοῖς ἀσάφειαι αἱ ὁποῖαι χρήζουν διευκρινίσεων» ἀνετέθη ἡμῖν ἡ μελέτη καί ἀποτίμησις τῶν τελικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου (16-27 Ἰουνίου ἐ.ἔ.) διά συντάξεως εἰσηγήσεως ἐπ᾽ αὐτῶν.ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤῌΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥἘν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13/26-11-16Τῇ σεβαστῇἹερᾷ Κοινότητιτοῦ Ἁγίου Ὄρους ἌθωἘνταῦθαΤήν Ὑμετέραν Πανοσιολο ...

 

Καταπέλτης τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας ἐναντίον τῆς ψευδο - Συνόδου τῆς Κρήτης! (Εκτύπωση)

Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἡ ὁποία μὲ ἀνακοίνωσή της εἶχε χαρακτηρίσει τὴν ψευδο-Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ἀντιπατερική, ἔρχεται πνευματοκινήτως ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας, καὶ μὲ κείμενό της ἀπορρίπτει τὴν «Σύναξη τῆς Κρήτης»! Οἱ Ἐκκλησίες Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας λοιπόν, ἐλέγχουν μὲ τὶς Πατερικὲς θέσεις τους τὴν ἀπαράδεκτη καὶ περίεργη στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ὡς ἀπαύγασμα, θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν τονίσουμε, ὅτι μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες χαρούμενες ἀγγελίες, θὰ ἦταν ἄτοπη κάθε σκέψη γιὰ ἀποτείχιση ἐκ μέρους τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν. Ἂς προσέξουμε ...

 

Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μετεωρίτης: Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, Τό χρονικό μιᾶς προμελετημένης ἐκτροπῆς (Εκτύπωση)

Στήν μακραίωνη πορεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ὁ θεματοφύλακας καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· εἶναι ὁ ἔσχατος κριτής τῆς ὀρθότητος καί τῆς ἐγκυρότητος τῶν ἀποφάσεων ὁποιασδήποτε Συνόδου· εἶναι αὐτός, πού μέ τήν γρηγοροῦσα ἐκκλησιαστική καί δογματική του συνείδηση ἐπικυρώνει ἤ ἀπορρίπτει αὐτά πού ἀποφαίνονται οἱ Σύνοδοι1.Α΄ Μέρος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣτήν μακραίωνη πορεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ὁ θεματοφύλακας καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· εἶναι ὁ ἔσχατος κριτής τ ...

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ἐκεῖνοι πού θὰ παρακαθίσουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ἔχουν ἀλωθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ (Εκτύπωση)

Ὁ σκοπός μιᾶς Συνόδου εἶναι νά φέρει τήν εἰρήνη• ὅμως ἔρχεται πάντοτε ἡ εἰρήνη; Λοιπόν. Φημολογεῖται ἡ συγκρότηση μιᾶς Πανορθόδοξης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι θά εἶναι ἡ ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδος. Ξέρετε ὅτι μέχρι τώρα ἔχουμε ἑπτά Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀλλά καί κάποιες Τοπικές Συνόδους.Ἔτσι λοιπόν φημολογεῖται μία ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ὁποία θά γίνει στίς μέρες μας. Εἶναι πολλά χρόνια πού ἔχουν ἤδη ἀρχίσει καί ξεκινήσει ἐργασίες γι᾽ αὐτή τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο• ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μάλιστα καί Προσύνοδοι. Ἐπίσης ἔχουν ἐξαγγελθεῖ προγραμματικές δηλώσεις ἀπό τόν και ...

 

Λυκούργος Νάνης: Σύγκριση της στάσεως της Βουλγαρικής έναντι της Ελλαδικής Εκκλησίας απέναντι στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης (Εκτύπωση)

ΕΥΓΕ σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας της Βουλγαρίας για τη σύνταξη και κατάθεση στην εκκλησιαστική παρεμβολή του μνημειώδους, ομολογιακού αυτού κειμένου που αποπνέει το ορθόδοξο άρωμα και όχι τη δυσωδία του επαράτου οικουμενισμού.Εάν είχαμε σοβαρές θεολογικές σχολές στη χώρα μας και όχι άντρα του οικουμενιστικού συγκρητισμού, ζηζιουλισμού και γιανναρισμού καθώς και μιας γενικότερης και ευρύτερης εκτρωματικής και μεταλλαγμένης θεολογίας που διαθέτουμε σήμερα το θαυμάσιο και υπέροχο αυτό κείμενο θα έπρεπε να είχε κορνιζαρισθεί και αναρτηθεί σε περίποπτη θέση στους τοίχους των ως άνω σχολών, τους ...

 

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος: Για τις αποφάσεις της Ιεραρχίας για τη Σύνοδο της Κρήτης (Εκτύπωση)

ΡΙΠΕΣ - ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΡΙΕΣ!Η συνέλευση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας μας (Ι.Σ.Ι.) συνήλθε τον Νοέμβριο με ένα και μοναδικό θεμα: να κρίνη, να εγκρίνη ή να απορρίψη τις Αποφάσεις της λανθασμένως αυτοκληθείσης με το ηχηρό τίτλο «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Το εκδοθέν Ανακοινωθέν της 24ης Νοεμβρίου κατά την λήξη των εργασιών της Ι.Σ.Ι. ενεφάνισεν τά πράγματα απολύτως ιδανικά! Δι' αυτού ετονίζετο η απόλυτος σύμπνοια των Μελών και η ενότης του Ιερού Σώματος. Ένα όμως είναι βέβαιο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για την έγκριση των Αποφάσεων της εν Κρήτη συνελθούσης Συνόδου ΔΕΝ ΕΓ ...

 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Σύνοδος Κρήτης «Πῶς δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἣν οὔτε…, οὔτε…, οὔτε…;» [Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

ΔΙΑΚΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΔΙΑΛΕΞΗΣΥΝΟΔΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ: «Πῶς δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἣν οὔτε…, οὔτε…, οὔτε…;»Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ  Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πηγή: Ακτίνες... ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Προς τους Ιερείς της Μητροπόλεώς του περί της Συνόδου της Κρήτης (Εκτύπωση)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣΔημητσάνα - Μεγαλόπολη, 12 Δεκεμβρίου 2016ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἀγαπητοί συλλειτουργοί ἀδελφοί Ἱερεῖς,Ἔγινε στίς 19-26 Ἰουνίου στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἡ Πανορθόδοξη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ὅπως ὀνομάστηκε. Γνωρίζω τό ἐνδιαφέρον Σας γιά νά μάθετε τά σχετικά μέ τήν Σύνοδο αὐτή, γιατί μέ ἐρωτούσατε σέ κατ᾽ ἰδίαν συναντήσεις, ἀλλά σᾶς ἔλεγα ὅτι θά ἀπαντήσω σέ ὅλους σας μέ μία γενική ἀπάντηση. Αὐτό πράττω τώρα κατά καθῆκον κα ...

 

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας για τη Σύνοδο της Κρήτης (Εκτύπωση)

Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Νοεμβρίου 2016 μελέτησε το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης για τις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο και προχώρησε σε δημοσίευση πολύ σημαντικών θεολογικών παρατηρήσεων επί του κειμένου αυτού* . Ακολούθως κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:1. Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη ούτε Οικουμενική λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν μιας σειράς Ορθοδόξων Εκκλησιών εξαιτίας οργανικών και θεολογικών λαθών που υπήρξαν κατά την προετοιμασία της.2. Η προσεκτική μελέτη των κειμένων που εγκρίθηκαν από τη ...

 

Πατὴρ Σεραφεὶμ Ρόουζ: Οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει ν’ ἀποφύγουν τὸν φανατισμὸ καὶ νὰ παραμείνουν ἑνωμένοι ἐν ὄψει τῆς «Συνόδου» (Εκτύπωση)

Προφητικὰ καὶ σοφὰ λόγια, μεγάλης συνάφειας μὲ τὰ δρώμενα στὴν Ἐκκλησία σήμεραὉ μακαριστὸς πατὴρ Σεραφεὶμ Ρόουζ ἔχει κληροδοτήσει πολλὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι λιγότερο σημαντική, μεταξὺ αὐτῶν, εἶναι ἡ ἄοκνη μαρτυρία του τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ τῶν Πατέρων, ἰδίως ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς μας καὶ τῆς ἐπίμαχης αἱρέσεως τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ.Στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα, ἀπὸ μία ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ π. Σεραφεὶμ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου – 27 Ἰαν. / 9 Φεβ., τὸ 1977, ὑπογραμμίζει προφητικὰ τὴ μεγάλη ἀνά ...

 

Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη, ούτε Αγία ούτε Πανορθόδοξη (Εκτύπωση)

(Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί περίληψη της Τελικής Απόφασης και βασίζεται σε μια αυτόματη μετάφραση και όχι στην τελική επίσημη μετάφραση. Αναμένουμε να γίνει μια πλήρης αγγλική μετάφραση σύντομα.) Η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέδωσε την τελική της απόφαση για τη Σύνοδο της Κρήτης και για το κείμενο με τίτλο <Σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο.> Με ομόφωνη απόφασή της, και με όλους τους ιεράρχες της παρόντες κατά τη συνάντηση της Συνόδου που έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου 2016, η Ιερά Σύνοδος:1. Υπενθύμισε ότι την 1 Ιουνίου είχε ζητήσει αναβο ...

 

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ὁποία πιέζει μέχρι καὶ γιὰ καθαίρεση τῶν Σεβασμιωτάτων Καλαβρύτων καὶ Πειραιῶς καθὼς καὶ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεόδωρου Ζήση (Εκτύπωση)

Αριθμ. Πρωτ. 1153 Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.Τυγχάνει πανθομολογούμενον, ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, αποφαίνεται και αποφασίζει τα κατά το δόγμα και το πολίτευμα αυτής εν Ιεραίς Συνόδοις, τοπικαίς, ευρυτέραις, Μείζοσιν ή Αγίαις και Μεγάλαις, και εν Οικουμενικαίς, αι δε δια τ ...

 

Μητροπόλιτης Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ: Το ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας (Εκτύπωση)

Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κυθήρων, προέβη στὴν ἑξῆς δήλωση, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν πεποίθησή του, ὅτι θὰ ἀποσυρθεῖ τὸ συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ νέο ποὺ θὰ διορθώνει τὰ πράγματα καὶ θὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀλήθεια.Ἡ δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι ἡ ἑξῆς:“Το ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ περιέχονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ ...

 

Σπέρνοντας ανέμους (Εκτύπωση)

Ὡς πεδίο ἀναμέτρησης Ὀρθοδοξίας καί οἰκουμενισμοῦ, ἡ «σύνοδος» Κρήτης δέν ἀπέδωσε ὅλα τά ἀναμενόμενα στούς ἐνδιαφερόμενους γιά μιά ψευδένωση, ὡς προστάδιο συγκερασμοῦ τῶν θρησκειῶν, μέ κεφαλή ἀντι-μεσσία. Παρά τήν ἀδιαφάνεια καί τούς ἀποκλεισμούς, πού καταλογίζονται στούς φιλοοικουμενιστές, γύρω στά δύο τρίτα ὑπολογίζονται οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἐκκλησιῶν, πού ἀρνήθηκαν συμμετοχή ἤ τήν ἀποκήρυξαν ἤ ἐπιφυλάχθηκαν νά τήν δεχτοῦν, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἀντιδράσεις, μειώνοντας τήν στήριξη τοῦ Πατριάρχη. Ἡ ἀνακοίνωση, ὅτι ὅσοι δέν ἀποδεχόμαστε τήν «σύνοδο» εἴμαστε αἱρετικοί, ὅπως καί οἱ προτάσεις ὁρισμέ ...

 

Βασίλειος Χαραλάμπους: Η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, για τη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Εκτύπωση)

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται στο κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης, επισημαίνει με σαφήνεια τις αντιφάσεις, καθώς και το ότι δεν είναι σύμφωνες οι αντιφάσεις αυτές, με όσα διδάσκει η δογματική και κανονική Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν είναι με βάση το γράμμα και το πνεύμα των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων.Κατ’ αρχή γίνεται αναφορά στην πρόταση του Πατ ...

 

Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς: Μέ πόνο ἀντικρίζουμε τά κείμενα τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου ὡς ξένα πρός τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας (Εκτύπωση)

Φ.Μ.: Ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος  καὶ οἱ μοναχοί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς, μὲ κείμενό τους, ἀποκαλύπτουν στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια, γιὰ τὴν λεγόμενη ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδο τῆς Κρήτης.Κοντὰ στοὺς θεολόγους, στοὺς ἁπλοὺς λαϊκοὺς καὶ στοὺς μεμονωμένους παπάδες μας, ἄρχισαν νὰ ὑψώνουν Φωνὴ Ἀληθείας καὶ τὰ Μοναστήρια μας!Δόξα Σοί, ὁ Θεός! Ἐρωτώμενοι ἀπό ἀδελφούς μας ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», θά θέλαμε νά καταθέσουμετά ἑξῆς:Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀδελφοί μου, ζοῦμε καθημερινά τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στό ...

 

π. Πρόδρομος Καρεώτης: Μὴν κατονομάζουμε πεμπτοφαλαγγίτες ὅσους μὲ πόνο καὶ ἀγωνία προσεύχονται νὰ μὴν δοθοῦν τὰ Ἅγια στοὺς Λατίνους (Εκτύπωση)

Μὲ ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ὁ Γέροντας Πρόδρομος ἀπὸ τὶς Καρυες Ἁγίου Ὅρους ἔγραψε τὸ ἑξῆς σχόλιο:Στὰ δογματικὰ θέματα δὲν ὑπάρχει ὑπακοὴ σὲ ἀνθρώπους. Αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ λάθος δρόμο ἐκπίπτει τῆς Ἐκκλησίας διότι συστέλλεται εἰς αὐτὸν ἡ χάρις Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!  Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τὸ καταλαβαίνουν αὐτὸ καὶ ἔχουν μεγάλη ἀγωνία καὶ εὐθύνη νὰ ἐνημερώσουν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν πονηρία τοῦ διαβόλου. Δὲν ὑπάρχει θέμα ἐγωισμοῦ καὶ φανατισμοῦ. (σήμ: ἀναφορὰ περὶ 5ης φάλαγγας). Εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸ σωτηριολογικὸ ζήτημα. Ἐὰν ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν μυστικὴ θεολογία καὶ ὀρθόδοξη βιοτὴ ποὺ ...

 

Επιστολή Κληρικών προς τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὡς Κληρικοὶ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς μεταφέρουμε τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμὸ μας. Εἰσαγωγικῶς καὶ διευκρινιστικῶς σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι: Χάριτι Θεοῦ καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ ἀτέλειές μας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐνεπιστεύθη τὴν διαποίμανση τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τῶν ψυχῶν τους πρᾶγμα τὸ ὁποῖο,δι᾿εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν δικῶν σας,προσπαθοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε. Στὸν δύσκολο, κατ᾿ἄνθρωπο, αὐτὸν δρόμο ὁδοδεῖκτες, ἐμπνευστὲς καὶ βοηθοὺς ...

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀποκαλεῖ "πέμπτη φάλαγγα" τοὺς Μητροπολίτες ποὺ δὲν ὑπέγραψαν στήν Σύνόδο τῆς Κρήτης (Εκτύπωση)

Σχόλιο Ρωμαίϊκου Ὁδοιπορικοῦ: Εἶναι πράγματι λυπηρὸ νὰ ἀκοῦμε τέτοιους λόγους ἀπὸ ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο... Ὅσοι δὲν ὑπέγραψαν τὸ ἐπίμαχο κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιὰ τὶς Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὴν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο ὄχι μόνο δὲν εἶναι "πέμπτη φάλαγγα" ἀλλὰ ἀντιθέτως εἶναι ἐπαινετέοι γιατί προασπίστηκαν τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση καὶ δὲν ἀκολούθησαν τὸν ὀλισθηρὸ δρόμο τῆς ἀναγνώρισης ἐκκλησιαστικότητας στοὺς αἱρετικούς!Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσοστομος παραχώρησε συνεντευξη στὸν "Ἐθνικὸ Κήρυκα" καὶ τον Θεόδωρο Καλμοῦκο.Μεταξύ των ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸ ...

 

Ἡ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τοῦ 1988, γιὰ τὶς Συμφωνίες τοῦ Σαμπεζὺ καὶ τοῦ Μπάλαμαντ, γιὰ τὴν Θεωρία τῶν Κλάδων καὶ πολὺ περισσότερα (Εκτύπωση)

Ἡ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τοῦ 1998 ἔχει ξεχωριστὴ σημασία ἀνάμεσα στὰ Κείμενα - ὁρόσημα τῆς σύγχρονης Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τὰ ὁποῖα σφραγίζουν τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας νὰ διατηρήσει ἀνόθευτη τὴν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν» καὶ τὴν πίστη Της στὴν «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».ΕΙΣΑΓΩΓΗἩ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τοῦ 1998 ἔχει ξεχωριστὴ σημασία ἀνάμεσα στὰ Κείμενα - ὁρόσημα τῆς σύγχρονης Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τὰ ὁποῖα σφραγίζουν τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας νὰ διατηρήσει ἀνό ...

 

Λυκούργος Νάνης: Γιατί, σεβασμιώτατοι, περιφρονήσατε την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή αγωνίας του ποιμνίου σας υπέρ του οποίου υπάρχετε; (Εκτύπωση)

Πρόκειται για αποφράδα ημέρα που θα χαραχθεί με μελανά γράμματα στις δέλτους της Ιστορίας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.Με μία οικτρή, άφρονα και προδοτική απόφασή τους οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και παραδόσεως παρέπεμψαν το όλο φλέγον, ακανθώδες, χρήζον αμέσου αντιμετωπίσεως και μη επιδεχόμενο χρονοτριβής και μεταθέσεως στο απώτερο μέλλον ζήτημα στις καλένδες διά της παγίας και δοκιμασμένης πρακτικής της συγκροτήσεως επιτροπών με προφανέστατο σκοπό να καθησυχάσουν τις δεινώς ταραχθείσες συνειδήσεις των αγωνιούντων και αλγούντων ψυχικώς πιστών, να ...

 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: Ἕνας πρῶτος σχολιασμός τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς 23ης-24ης Νοεμβρίου 2016 (Εκτύπωση)

Στίς 23 καί 24 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασε ἐκτάκτως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἀποκλειστικό θέμα τήν ἀποτίμηση τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Τήν συνεδρία αὐτή τῆς Ἱεραρχίας ἀνέμενε μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἀγωνία ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε ἐναποθέσει σέ αὐτή τίς ἔσχατες ἐλπίδες του γιά ἕναν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν θέσεων τῆς Ἱεραρχίας, πού θά ὁδηγοῦσε στόν ἐντοπισμό τῶν ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν καί ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης.Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ προσδοκίες αὐτές διαψεύστηκαν, γεγονός πού μᾶς προκάλεσε βαθύτατο πόνο καί μεγάλη ἀπογοήτευση. Αἰσθανόμαστε τήν ἱερατική ...

 

Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Ὑπόμνημα πρὸς τὴν Ἱεραρχία γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης (Εκτύπωση)

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 17ῃ Νοεμβρίου 2016Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝὉ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς τήν προσεχῆ σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο θά καταθέσει τό κάτωθι ὑπόμνημα.Ἐκ τῆς Ἱ. ΜητροπόλεωςΥ Π Ο Μ Ν Η Μ ΑΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣΤΗΣ ΙΣΙ 23-24/11/2016Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,Σεβασμιώτατοι,Μακαριώτατε, Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδαιτέρως διότι εἰς τήν συνέντευξή Σας εἰς τόν δημοσιογράφο κ. Παπαχελᾶ εἰς τόν τηλεοπτικό δίαυλο ΣΚΑΪ δηλώσατε εὐθαρσῶς καί ἀνυποκρίτως ὅτι στό ἱερό μας σῶμα δέν ὑπάρχουν «φονταμενταλιστές» καί «ταλιμπάν» ἀλλά ἀδελφοί πού ...

 

Καταργείται μόνη της η Σύνοδος της Κρήτης (Εκτύπωση)

Επιστολή προς τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιασίου και Μητροπολίτην Μολδαβίας και Μπουκοβίνας, κ. Θεοφάνην της Ηγουμένης της Ι.Μ. Paltin, Ιουστίνας:«Σεβασμιώτατε,Με υιική υπακοή και βαθιά λύπη Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, εμείς, οι ανάξιοι, οι μη φωτισμένοι κατά τον βίο και οι τελευταίοι της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο προβληματισμός και η λύπη μας προκλήθηκαν από τη σύγκληση, τις αποφάσεις και ιδιαιτέρως από τις δυνατές συνέπειες της Συνόδου της Κρήτης (2016). Ξέρουμε ότι η Αντιπροσωπία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας έκανε μεγάλο αγώνα για την ομολογία τ ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: Παρέµβαση καί κείµενο στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος [Νοέµβριος 2016] (Εκτύπωση)

Στήν τελευταία Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23-24 Νοεμβρίου 2016) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος διάβασε τήν εἰσήγησή του, μέ τίτλο «Ἐνημέρωσις περί τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καί στήν συνέχεια ἔγινε εὐρύτατη συζήτηση γιά τό περιεχόμενο τῆς εἰσηγήσεως καί ἐλήφθησαν ἀποφάσεις.Ἡ εἰσήγηση εἶχε τρία βασικά σημεῖα, πρῶτον τό Συνοδικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, δεύτερον ἡ διαχρονική συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στήν προετοιμασία καί διαμόρφωση τῶν κειμένων της,  καί τρίτον οἱ προτάσεις ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Ποιά θα ήταν η στάση του γέροντα Σωφρονίου σχετικά με την Σύνοδο της Κρήτης [13 Νοεμβρίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος απαντάει στο ερώτημα: ''Ποιά θα ήταν η στάση του γέροντα Σωφρονίου σχετικά με την Σύνοδο της Κρήτης'' στο Διεθνές Συνέδριο ἀφιερωμένο στόν ἡγιασμένο Ἀρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σαχάρωφ, μέ τίτλο «Ἡ Συνάντηση μέ τόν Πνευματικό Πατέρα»που διοργάνωσε η Ἱερά Μητρόπολη Μολδαβίας σέ συνεργασία μέ τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἰασίου (Α.Ι. Κούζα)στο Συνεδριακό Κέντρο «Πρόνοια»» (Ἰάσιο Ρουμανίας 13 Νοεμβρίου 2016). Πηγή: Τρελογιάννης... ...

 

Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος: Εισήγηση στην Ιεραρχία για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης (Εκτύπωση)

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»* «Το γαρ της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού, αλλά ενώσεως εστί, και συμφωνίας όνομα», (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ερμηνεία εις την Α Κορινθίους, PG 61, 13). Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Πατέρες και αδελφοί,Με αισθήματα βαθείας συστολής ανέρχομαι, όχι αυτόκλητος, αλλά υπό της Εκκλησίας δια της ιδικής σας φωνής, Μακαριώτατε Δέσποτα και σεπτοί Συνοδικοί πατέρες, καλούμενος στο ιερό τούτο βήμα του σεπτού και μυστικού υπερώου της αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου τη επιπνοία του ...

 

Το πλήρωμα της Εκκλησίας, με αφορμή την Σύνοδο της Ιεραρχίας, αγρυπνεί και αγωνίζεται (Εκτύπωση)

Με αφορμή την έκτακτη Σύνοδο της Ιεραρχίας, που θα ασχολείτο με τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, διακόσιες οικογένειες από την αγιοτόκο επαρχία της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, με ενυπόγραφο κείμενο, που επιδόθηκε μέσω πενταμελούς εκπροσώπησης, ζητήσαμε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιωάννη, ως γνήσιο τέκνο του μακαριστού Παντελεήμονος του Β’ και διάδοχος στον θρόνο του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου:1ον.  Να υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις την ακεραιότητα της Εκκλησιολογικής και Δογματικής μας συνείδησης, έτσι όπως ορίζεται από τις Αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδω ...

 

Γιατὶ ξαφνικὰ ὀνομάστηκαν οἱ αἱρέσεις «ἐκκλησίες»; (Εκτύπωση)

Εἶναι ὀδυνηρὴ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ γεγονότος ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες εἴχαμε βυθιστεῖ σὲ μιὰ τέτοια πνευματικὴ «ὕπνωση» ποὺ δὲν ἀντιληφτήκαμε τὶς φοβερὲς ἀντιπνευματικὲς διεργασίες –κατεδαφιστικὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως– ποὺ συνέβαιναν γύρω μας. Καὶ τώρα σὰν νὰ ξυπνᾶμε ἀπὸ ἕνα βαθὺ ὕπνο ἀποκαλύπτεται μπροστά μας ἡ τραγικὴ πραγματικότητα. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἦλθε, ἑδραιώθηκε πιὰ συνοδικά, οἱ αἱρέσεις ὀνομάσθηκαν «ἐκκλησίες» καὶ πολλοὶ ἀγουροξυπνημένοι ρωτοῦν ἀκόμα· μὰ ποῦ εἶναι τὸ κακό; Κι ἄλλοι· μὰ πῶς ἔγινε αὐτό; Ἂν δοῦμε ὅμως τὴν ἐξέλιξη τῆς πολιτικῆς τοῦ Βατικανοῦ, τὶς δόλιες μεθόδους μὲ τὶ ...

 

Φώτης Μιχαήλ: Μετασυνοδικοί κραδασμοί καί ἀπώλειες ψυχῶν (Εκτύπωση)

Οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «ἁγίας καί μεγάλης συνόδου» πλήγωσαν πολύ βαθιά τίς Ὀρθόδοξες συνειδήσεις μας. Οἱ καρδιές μας ξεχείλισαν ἀπό θλίψη καί ἀθυμία. Οἱ πατεράδες μας οἱ πνευματικοί -εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι- κατά τό ρῆμα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ‘’ὅπως φαίνεται, ἀγάπησαν μιάν ἄλλη γυναῖκα μοντέρνα, πού λέγεται παπική ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τούς κάμνει καμμίαν ἐντύπωση, ἐπειδή εἶναι σεμνή».(1) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογική μας συνείδηση, ἀκούγοντας ἀπό χείλη ἀρχιερέων λόγια κολακευτικά γιά τούς αἱρετικούς τοῦ λεγόμενου παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιών καί θεωρίες βλάσφημες ...

 

Σάββας Ηλιάδης: Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Πατέρων των εν Κολυμπαρίω και εν έτει, βιστ΄(2016) συνελθόντων κατά … ;;; (Εκτύπωση)

Το δοξαστικό του εσπερινού της Πεντηκοστής αναγγέλλει: «Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».Τι έγινε τις ημέρες της Πεντηκοστής στο Κολυμπάρι; Συνήλθαν οι άγιοι Πατέρες, καθώς μας προλαμβάνει το δοξαστικό, και ως σοφοί στις γλώσσες τους εν Αγίω Πνεύματι, κήρυξαν τη δόξα της θεογνωσίας; Συνήλθαν, φωτισμένοι διά του Αγίο ...

 

Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος: Τὸ ἐκκλησιολογικὸ καὶ κανονικὸ ὀλίσθημα τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου (Εκτύπωση)

Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποφάσεων τῆς συγκληθείσης συνόδου τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης θὰ ἤθελα νὰ τοποθετηθῶ ὡς Κανονολόγος στὰ τῆς παραγράφου (ποὺ εἶναι καὶ ἡ σημαντικώτερη), τῆς ἀναφερομένης στὶς σχέσεις τῆς ΜΙΑΣ, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς ὑπόλοιπες αἱρετικὲς ὁμάδες, τὶς αὐτοαποκαλούμενες «ἐκκλησίες».Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ πλειονότης τῶν Ἐπισκόπων τῶν ἀπαρτισάντων τὴν σύνοδο αὐτὴ ὁμολογοῦν ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες «ἐκκλησίες», ἑτερόδοξες μέν, ἀλλὰ πάντως «χριστιανικὲς ἐκκλησίες».Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχώμεθα τὶς αἱρετικὲς ὁμάδες, τῶν ...

 

Σάββας Ηλιάδης: Αναβολή συζήτησης- Έξυπνο «κόλπο» αλλ` ουκ εκ του αγαθού. (Εκτύπωση)

Μετά από όσα διαδραματίστηκαν στην Κρήτη, και συγκεκριμένα με την ανυπακοή της αντιπροσωπείας της Ελλαδικής Εκκλησίας, στην εντολή που πήρε από την Ιεραρχία και την αλλοίωσή της, ήρθε στη συνέχεια η δεύτερη ανυπακοή, με μια πολύ ύποπτη κίνηση, με ένα περίπαιγμα, θα λέγαμε. Η μετάθεση – ουσιαστικά η αποφυγή- της συζήτησης του θέματος στην πρόσφατη σύνοδο της Ιεραρχίας. Αποφυγή ήταν και μάλιστα προγραμματισμένη και σκόπιμη μετάθεση. Τουτέστιν απόρριψη (απόρριμμα= σκουπίδι, πλεονάζον, άχρηστο). Θα γίνει τέλος Νοεμβρίου, λέει, «όταν το Πάσχα θα πέσει Δευτέρα», όπως έλεγε παλιά και ένας γέρος στο χ ...

 

Περί της διακοπής του μνημοσύνου των αιρετιζόντων επισκόπων (Εκτύπωση)

Η διακοπή του μνημοσύνου των διακηρυσσόντων, γυμνή τη κεφαλή, αιρετικές διδαχές επισκόπων εδράζεται στους Θείους και Ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας καθώς και στην εκκλησιαστική Ιστορία και τη μακραίωνα εκκλησιαστική παράδοση και πράξη ως τυγχάνει παγκοίνως γνωστό. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, έχει αποδεχθεί και η Ιερά Κοινότης του παλλαδίου της Ορθοδοξίας Αγίου Όρους αποφηναμένης σχετικώς ότι » “Επαφίεται εις την συνείδησιν εκάστης Μονής, η διαμνημόνευσις του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου”. (ΝΒʹ Συνεδρία εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως, 13 Νοεμβρίου 1971).Μονάχα οι ποικίλης προελεύσεως ...

 

Μοναχός Νικόλαος ο Αγιορείτης: Η Σύνοδος της Κρήτης απέθανε και θάπτεται εκτός ορθοδόξου κοιμητηρίου (Εκτύπωση)

Σε αυτή την εποχή της γενικής αποστασίας, που τα πάντα γύρω μας βιώνονται εικονικά, λόγω του καύσωνος της υποκρισίας, σε αυτή την εποχή αποφασίστηκε να συνέλθη η λεγόμενη «Αγία και Μ. Σύνοδος», με φανερά ελλιπή όχι μόνο σε αριθμό επισκόπων, αλλά και ελλιπή σε αριθμό ορθοδόξων Πατριαρχείων. Μήπως ήταν επιτακτική ανάγκη να συνέλθη Σύνοδος έστω και ελλιπής, για να ενώσει την αγία Ορθοδοξία μας, που την ταλανίζει εδώ και εκατό χρόνια το ημερολογιακό σχίσμα;Μήπως ήταν επιτακτική ανάγκη να συνέλθη Σύνοδος, έστω και ελλιπής, για να καταδικάση την παναίρεση του οικουμενισμού; Το όχι εδώ μπαίνει αντάμα ...

 

Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ: Τα Θρησκευτικά και η Μεγάλη Σύνοδος (Εκτύπωση)

Ταπεινῶς εὔχομαι ὅπως ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ ἡ Προστάτις, Ἔφορος καί Πολιοῦχος τῶν Κυθήρων πρεσβεύῃ ἀκαταπαύστως ὑπέρ εἰρηνεύσεως καί καταστάσεως τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σκέπῃ δέ, περιφρουρῇ καί διασώζῃ, ταῖς ἀκοιμήτοις Αὐτῆς ἱκεσίαις, τήν Ὑμετέραν λογικήν Ποίμνην καί τόν σύμπαντα κόσμον εἰς δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν, «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε»[Ρωμ. ιδ' 15]. Ἐν Κυθήροις τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2016 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣἈριθ. Πρωτ.: 469Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου 14115 21 ἈθήναςΜακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,Σεβασμιώτατοι ἅ ...

 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (Εκτύπωση)

Τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016) κάνει ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸ ΠΣΕ (§§ 16-21) καὶ στὴ συμβολή του στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση μὲ ἔκδηλο ἐνθουσιασμό.1. Ἰδιαιτέρως ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐκφράζει θετικὴ ἐκτίμηση γιὰ τὴν «θεολογικὴ προσφορὰ» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ καί σημειώνει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία … ἐκτιμᾶ θετικῶς τὰ ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέντα θεολογικὰ κείμενα … τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀξιόλογον βῆμα εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν» (κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ ...

 

Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν: Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ - Ὁμολογία γιὰ τὴ «συνοδὸ» τῆς Κρήτης (Εκτύπωση)

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους. Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.  Πρὸς: 1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμον2. Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Σ ...

 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ο οικουμενισμός - τα ακάθαρτα Πνεύματα και η Σύνοδος της Κρήτης (Εκτύπωση)

Πάτρα  28.9.2016 Ἁπλοϊκὸς ἀλλὰ καίριος προβληματισμός:Ὁ  οἰκουμενισμὸς  –  τά  ἀκάθαρτα  Πνεύματα     καὶ  ἡ  Σύνοδος τῆς Κρήτης    Μία Σύνοδος, ἀκόμα καὶ ἂν συνεκλήθη ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων ἀξιολογεῖται τελεσίδικα ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ κυρίως σέ ἀναφορά μέ τίς ἀποφάσεις της. Τὸ ἴδιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη» καὶ Πανορθόδοξο συγκληθεῖσα Σύνοδο τῆς Κρήτης.Ἀσφαλῶς, δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἁρμόδιοι, οὔτε εἶναι τοῦ παρόντος ἡ ἀξιολόγηση τῆς Συνόδου.  Θέτουμε ὅμως ἕναν ἁπλοϊκὸ ἀλλὰ καίριο ...

 

Τι αναφέρει η «απόρρητος» έκθεσις δια την Σύνοδον της Κρήτης; (Εκτύπωση)

Παραθέτομεν αποκλειστικώς την έκθεσιν του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Σταυρονικήτα Πανοσ. Αρχιμ. Τύχωνος και εν συνεχεία σχολιάζομεν: Εν Αγίω Όρει τη 21-7-2016Προς την σεβαστήν Ιεράν Κοινότητατου Αγίου Όρους, εις ΚαρυάςΤην Υμετέραν Πανοσιολογιότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμεθα,Συμφώνως προς την εντολήν της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως (202ας Συνόδου), μετέβην εις Κρήτην, από της 15ης Ιουνίου μέχρι της 26ης συμφώνως προς το πρόγραμμα το οποίον μου εστάλη από την Αρχιγραμματείαν, δια τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Παν­ορδοδόξου Συνόδου, ως σύμβουλος της αντιπροσωπίας του Σεπτού Οικουμενικού ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμίας: Ἄν καί οἱ αἱρετικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, τότε, ποιά τέλος πάντων εἶναι ἡ «ΜΙΑ, Ἁγία καί Καθολική Ἐκκλησία», τήν Ὁποία ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας; (Εκτύπωση)

Eὔχομαι νά εἶστε καλά καί νά ζῆτε εὐτυχισμένα. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά Σᾶς σκεπάζει καί νά φυλάγει τήν οἰκογένειά Σας ἀπό κάθε κακό. Νά εἶστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί μου!Ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ τόπου αὐτοῦ, ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική Σας προκοπή, ἐπιθυμῶ νά θερμανθεῖ ἡ καλή Σας καρδιά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, σάν νά μοῦ φαίνεται, ὅτι μᾶς καταπλάκωσαν τά διάφορα προβλήματα, οἰκονομικά καί ἄλλα, ἀπορροφηθήκαμε ἀπό αὐτά καί ξεχάσαμε ὅτι πρῶτο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί νά ζοῦμε κατά τόν ἅγιο Νόμο Του. IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣΔημητσά ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» καί ἡ κατάληξή τους (Εκτύπωση)

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τίς Συνεδριάσεις της τῆς 24ης καί 25ης Μαΐου ἐ.ἔ., ὅπως εἶχε τό δικαίωµα καί τήν ἁρµοδιότητα, µελέτησε τά ἐγκριθέντα κείµενα ὑπό τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων ∆ιασκέψεων καί τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθηµένων, σέ συνέχεια τῆς ἀποφάσεως καί προτάσεως τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.Ἔχουσα δέ ὑπ' ὄψη της τό ἄρθρο 11 τοῦ Κανονισµοῦ Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», ἀπεφάσισε τήν ὑποβολή προτάσεων, τροπολογιῶν, διορθώσεων καί προσθηκῶν, οἱ ὁποῖες ὑποβλήθηκαν ἁρµοδίως καί ἐµπροθέσµως στήν Πανορθόδοξη Γραµµατεία τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδο ...

 

Φώτης Μιχαήλ: Ἡ "ἀδελφὴ ἐκκλησία" καὶ ὁ ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης (Εκτύπωση)

Ὡς γνωστόν, σύνοδοι συγκροτοῦνταν πάντοτε μὲ ἀφορμὴ τὴν διατάραξη τῆς εἰρήνης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, λόγω τῆς ἐμφάνισης καὶ τῆς διάδοσης κάποιας αἱρέσεως. (1)Πῶς, λοιπόν, ὁ λαὸς μας ὁ πιστὸς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ‘’ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου’’, ἡ ὁποία οὔτε ἐπεσήμανε οὔτε καὶ καταδίκασε κάποια αἵρεση;Πῶς οἱ φιλότιμοι παπάδες μας καὶ ὁ ἁπλὸς πιστὸς ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ποῦνε τὸ ‘’ναὶ’’ σὲ ἀποφάσεις μιᾶς συνόδου, ποὺ ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὶς αἱρέσεις, τὶς ὀνόμασε ‘’ἐκκλησίες’’ καὶ ἀντὶ νὰ ἀναθεματίσει τοὺς αἱρετικούς, τοὺς ἔβαλε καὶ κάθισαν σὲ θέσεις τιμητικές, ὄχι μονάχα μέσα στ ...

 

Ὑπερασπιστὴς καὶ καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας (Εκτύπωση)

Στὸν ἀπόηχο τῆς συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δύο κείμενα σφόδρα ἐπικριτικὰ ἐναντίον ὅσων μὲ ποικίλους τρόπους ἀντέδρασαν στὴ σύγκληση καὶ τὸ ἔργο τῆς Συνόδου.Τὸ ἕνα κείμενο, γραμμένο ἀπὸ λαϊκό, ζητοῦσε καθαιρέσεις καὶ ἀφορισμοὺς τῶν ἀντιδρώντων πιστῶν. Τὸ ἄλλο, γραμμένο ἀπὸ ἐπίσκοπο, ἐκφεύγει κάθε κριτικῆς. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ ταιριάζουν σὲ κάλαμο ἐπισκόπου τέτοιες διατυπώσεις σὰν αὐτές:«Ὅλη ἡ καχυποψία, ὅλη ἡ δυσπιστία, ὅλη ἡ μικροψυχία, ὅλη ἡ στενοκαρδία, ὅλη ἡ μικρόνοια, ὅλη ἡ ἡμιμάθεια, ὅλη ἡ ψυχικὴ τύφλωσις ἐπιστρατεύθηκαν κατὰ τῆς Συνόδου, καθὼς ἐπλησίαζε ...

 

(†) π. Ἰωάννης Ῥωμανίδης: Ἡ σύνοδος δὲν φτιάχνει Πατέρες, ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ Πατέρες. Ἂν δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ θεοπνεύστους, δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνει θεόπνευστος (Εκτύπωση)

Οἱ Πατέρες ἦταν θεόπνευστοι ὄχι μόνον κατὰ τὴν διάρκεια κάποιας συνόδου, ἀλλὰ καὶ πρὶν καὶ μετὰ ἀπ΄ αὐτή. Ἡ σύνοδος δὲν φτιάχνει Πατέρες, ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ Πατέρες. Γιὰ τοῦτο εἶναι θεόπνευστος. Σύνοδος, ποὺ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ θεοπνεύστους, δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνει θεόπνευστος. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ μὴ Ὀρθοδόξων συνόδων.Κλειδὶ σωστῆς κατανόησης τῆς διαφορᾶς αὐτῆς ὡς καὶ τῆς θεοπνευστίας τῶν Πατέρων εἶναι οἱ καταστάσεις φωτισμοῦ καὶ θέωσης, τῶν ὁποίων προϋπόθεση εἶναι ἡ εὐχὴ καὶ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν καρδιά. Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς διαμάχης μεταξὺ Παλαμᾶ καὶ. ...

 

Ποιοὶ Ἐπίσκοποι δὲν ὑπέγραψαν καὶ ποιοὶ ὑπέγραψαν τὸ κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» (Εκτύπωση)

Δεῖτε παρακάτω σὲ ἀγγλικὴ καὶ σὲ ἑλληνικὴ ἔκδοση (σύμφωνα μὲ τὴν Ρωσικὴ ἰστοσελίδα) τὰ πρωτότυπα κείμενα μὲ τὶς ἰδιόχειρες ὑπογραφὲς τῶν Ἐπισκόπων ποὺ συμμετεῖχαν στὴν «διευρυμένη Σύναξη» (καὶ ὄχι Σύνοδο) τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης καὶ συγκεκριμένα στὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»  Δεῖτε τὶς πρωτότυπες ἰδιόχειρες ὑπογραφὲς ἀναλυτικὰ…Οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ ΔΕΝ ὑπέγραψαν τὸ κείμενο τῆς «διευρυμένης Σύναξης» τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»:Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας:Καμπάλας ΙωνάςΖιμπάμπουε κα ...

 

π. Επιφάνιος Καψαλιώτης: Αποκρυπτογράφησις του “κώδικος” πεπραγμένων της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα προσευχής και μελέτης, επί των τελικών κειμένων της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (εις το εξής ΑκΜΣ). Παραδίδουμε στο λαό του Θεού προς κρίσιν και ενημέρωσιν,  το α´ μέρος της, ενώ συντόμως θα ολοκληρωθεί και το β´ μέρος αποκλειστικώς αναφερόμενο στο έκτο κείμενο της εν λόγω συνόδου, αυτό περί των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τους εκτός αυτής ετεροδόξους.ΕισαγωγήΈχοντας ολοκληρωθεί οι εργασίες της λεγομένης ΑκΜΣ, άμεσα εξεδόθησαν και τα τελικά της κείμενα, οπότε και παρεδόθησαν στο ορθόδοξο κριτήριο του λαού του Θεού, ούτως ώστε να κριθούν επί ο ...

 

Η Πανορθόδοξος Σύνοδος και αι επιπτώσεις της εις τον μοναχισμόν του Αγίου Όρους (Εκτύπωση)

Τους τελευταίους μήνες στο Αγ. Όρος παρατηρείται μία αναταραχή λόγω των γνωστών θεμάτων της πανορθοδόξου Συνόδου και πιο συγκεκριμένα για την προσπάθεια του Φαναρίου να χαρακτηρίσει ως εκκλησία τους Λατίνους. Πολλοί πατέρες υπόγραψαν κείμενο διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχη, τον οποίο και χαρακτηρίζουν ως αιρετικό. Ακούστηκε ότι στην Ι. Μονή Χιλιανδαρίου τέσσερις μοναχοί αρνήθηκαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη και διώχθηκαν. Η αντίδραση σιγά σιγά παίρνει διαστάσεις, θα γίνει ανεξέλεγκτη.Πάμε για σχίσμα.Με πολύ πόνο βλέπουμε μοναχούς, που πορεύονταν μαζί μέσα στην χάρη της ασκήσεως να χωρίζ ...

 

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Είναι οι λεγόμενες «Πανορθόδοξες ή Ημι-πανορθόδοξες Σύνοδοι» πραγματικές Σύνοδοι ή απλά Συνέδρια Εκκλησιών; (Εκτύπωση)

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ;ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠΛΑΝΩΣ ΘΕΟΛΟΓΕΙΝ (Ή ΑΛΑΘΗΤΟ) ΣΤΗ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ» ΟΝΤΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ, Ή ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΝΟ ...

 

Φώτης Μιχαήλ: Φρένο στὰ σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν (Εκτύπωση)

Ἡ λεγομένη ‘’Ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος’’ τῆς Κρήτης, ὡς ἐκκλησιαστικὸ ἱστορικὸ γεγονός, ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν. Δὲν ἀποτελοῦν, ὅμως, παρελθὸν τὰ ἀποτελέσματα καὶ οἱ συνέπειές της.  Ἤδη, τὰ πορίσματα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς ‘’συνόδου’’ ἄρχισαν νὰ μπαίνουν σὲ ἐφαρμογή. Μιὰ ἐφαρμογή, ποὺ ξαναφέρνει ζωηρὰ στὸ προσκήνιο τὴν προαιώνια διελκυστίνδα φιλενωτικοὶ-ἀνθενωτικοί, οἰκουμενιστὲς-παραδοσιακοί. Ἔτσι, τὸ μὲν ἀκατήχητο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ἔχει περιπέσει σὲ πρωτοφανῆ σύγχυση, ὁ δὲ ἔντιμος κλῆρος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πιστοὶ βρίσκονται σὲ κατάσταση πνευματικῆς ἑτοιμότητας καὶ ἔντονου προβληματισμοῦ. Τὰ γεγ ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Χωρεί οικονομία στα της Πίστεως; (Εκτύπωση)

Όσοι μελετούν τα λεχθέντα, πραχθέντα και αποφασισθέντα κατά την «Σύνοδο» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Κρήτη, διαπιστώνουν όλο και εναργέστερα, ότι ο πρωταρχικός στόχος της πλειονότητας των μελών της υπήρξε η με κάθε τρόπο και πάση θυσία προσπάθεια αποδοχής του όρου «Εκκλησία» στους ετεροδόξους. Η επιδίωξη αυτή ήταν, θα λέγαμε, η καρδιά της «Συνόδου». Γι’ αυτό και πολεμήθηκε με πρωτοφανή λύσσα κάθε αντίθετη γνώμη, που ήταν σύμφωνη με την μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας μας. Μένουμε δε πραγματικά έκθαμβοι, βλέποντας τις απίστευτες μεθοδεύσεις και  σοφιστείες, που επινοήθηκαν κ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Θεολογική Τριλογία με αφορμή την Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, θά ἤθελα νά θέσω ὑπόψη Σας μία μικρή «Τριλογία» μου, ἐπειδή πιστεύω, ὅτι θά μποροῦσενά συμβάλει κάπως στή στήριξη τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ «Τριλογία» αὐτή ἀναφέρεται στήν «Ὑπεραξία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας», στήν «βάναυση κακοποίηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας» καί στήν «ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Διοίκησή της». Θεσσαλονίκη 30/8/2016 Πρόςτήν Ἱερά Σύνοδοτῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἸ. Γενναδίου 14115 21 ἈθήναΚοινοποίηση:Πρός ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΜακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρ ...

 

Όταν αιρετικός αρχιερέας στοιχειοθετεί σχίσμα ποιός έχει δίκιο; (Εκτύπωση)

Η μη μνημόνευση Μητροπολίτη – ο οποίος δεν καταδικάζει ως παναιρετκή την ψευδο-σύνοδο της Κρήτης και τις αποφάσεις της και δεν παύει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής – από Κληρικούς της Μητρόπολής του, στοιχειοθετεί το εκκλησιαστικό ποινικό αδίκημα του σχίσματος ή όχι μόνο δεν το στοιχειοθετεί αλλά και επιβάλλει την απόδοση από αυτόν της πρέπουσας σε ομολογητές κληρικούς τιμής προς εκείνους;Ερώτηση: Με δεδομένο ότι, μετά τη λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» της Κρήτης, ένας Μητροπολίτης από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που συμμετείχαν σε αυτήν, αν υποτεθεί ότι έχει ορθόδοξο φρόνημα, αλλά, ...

 

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: Μια ακόμη «Σύνοδος» έχει καταγραφεί στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Ποιο είναι το χρέος μας; (Εκτύπωση)

Έχουν περάσει δύο και πλέον μήνες από την σύγκληση της «Συνόδου» της Κρήτης, η οποία προβλήθηκε και διαφημίστηκε επί δεκαετίες από τους θιασώτες της ως η μέλλουσα να συνέλθει «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» και η αγωνία του πιστού λαού του Θεού και η προσδοκία του να πληροφορηθεί, να λάβει έγκυρες και αυθεντικές απαντήσεις σχετικά με την φύση της εν λόγω «Συνόδου», την νομιμότητα της συγκλήσεώς της, τον τρόπο οργανώσεώς της και την ορθότητα, η μη των αποφάσεών της, βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝΕν Πειραιεί τη 9η Σεπτεμβρίου 2016 Μ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Η σπουδαιότης της Νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Η Ορθόδοξος Διασπορά (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος Κολυμπαρίου Κρήτης: Το μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η «Σύνοδος» της Κρήτης σε σύγκριση με την Ορθόδοξη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης [1273] (Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων) (Εκτύπωση)

1. Ἀποδοχὴ ἢ ἀπόρριψη τῆς Συνόδου;Ἐπειδὴ κάποιοι ὑποστηρικτὲς τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης ἐνδύονται τὸν μανδύα τῶν ἐμβριθῶν ἱστορικῶν καὶ ἐκκλησιολόγων καὶ μὲ ἀνέρειστες ἀερολογίες, συκοφαντίες, ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς περὶ καθαιρέσεων καὶ ἀφορισμῶν ἐπιβεβαιώνουν ὅσα περὶ ληστρικότητος τῆς «Συνόδου» κατήγγειλαν ἐπίσκοποι ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν «Σύνοδο», ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε μὲ νηφάλιο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ λόγο νὰ συμβάλλουμε στὴν μὴ ἀποδοχὴ καὶ ἀπόρριψη τῆς «Συνόδου», ἡ ὁποία, ὅπως διὰ πολλῶν ἐδείξαμε, δὲν ἔχει κανένα γνώρισμα συνοδικότητος καὶ Ὀρθοδοξίας. Τὴν ἀπαραίτητη αὐτὴ διεργασία τῆς ...

 

Ι.Π.Η.Π.Α.: Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Μία απάντησις σε όλα τα ερωτήματα για την «Αγία και Μεγάλη Συόνδος» (Εκτύπωση)

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸ τέκνο τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης. ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ«ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»5.9.20161. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆ ...

 

Τα μυστικά των κειμένων της Συνόδου της Κρήτης (Εκτύπωση)

Ήδη από την επομένην ημέραν της λήξεως της Συνόδου της Κρήτης εδόθησαν τα τελικά κείμενα εις την δημοσιότητα. Το γεγονός αυτό έχει παραπλανήσει κάποιους εις το να ασχολούνται με τα ίδια τα κείμενα. Ιδιαιτέρως εις το κείμενον των διαχριστιανικών σχέσεων εδόθη τόσον πριν την Σύνοδον όσον και μετά από αυτήν μεγάλη έμφασις. Η αποκλειστική αυτή ενασχόλησις καταντά ματαία διότι: η επομένη παρομοία Σύνοδος, η οποία ήδη ετοιμάζεται και η οποία δεν θα περιλαμβάνη κείμενον δια τους αιρετικούς και σχισματικούς, δεν αποτελεί προώθησιν του οικουμενισμού; Δεν εισάγει την αντικανονικότητα εις την Εκκλησίαν;Ε ...

 

π. Σάββας Λαυριώτης: Απάντηση στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας περί Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου (Video, Εκτύπωση)

«Τὴν κοιλία μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσει ἡ ψυχὴ μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου» (Ἱερεμ. δ’ 19), καὶ τὰ μάτια μας δακρύζουν στοχαζόμενοι τὴν κατάσταση τῶν ἀδελφῶν μας ἁγιορειτῶν, ποὺ ὄχι μόνον δὲν καταδικάζουν καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, καθὼς ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι πνευματέμφοροι Πατέρες διδάσκουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δείξουν τὴν δουλικὴ ὑποταγὴ τους σὲ αὐτόν, περιτρέχουν στὰ κελλιὰ καὶ τὶς σκῆτες, φοβερίζοντας καὶ ἀπειλώντας τοὺς πατέρες, πὼς θὰ τοὺς ἐκδιώξουν, θὰ τοὺς τιμωρήσουν, καὶ ἄλλα ξένα πρὸς τὸ μοναχι ...

 

Καλές ἀποφάσεις μέ θεία φώτιση καί χωρίς βιασύνη (Εκτύπωση)

Mετά τό πέρας τῆς ἐκκοσμικευμένης συναθροίσεως στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, πού ὀνομάσθηκε ἀστόχως «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» τά αἰσθήματα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν εἶναι ἀνάμικτα. Ἀφ᾽ ἑνός βαθειά  ντροπή γιά τόν ὑποβιβασμό τῆς πάντιμης  Ὀρθοδοξίας τῶν ὁμολογητῶν καί ἁγίων Πατέρων τῶν Συνόδων τοῦ παρελθόντος σέ ὁμοτράπεζη τῶν ἀλλοιωμένων ἐκδοχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στή Δύση (κυρίως παπισμοῦ καί προτεσταντισμοῦ).Ἀποροῦν πολλοί πιστοί καί διερω-τῶνται: «Γιατί τελικά πετάχτηκαν τόσα ἑκατομμύρια, γιά νά γίνει αὐτή ἡ “Σύνοδος”; Ἦταν ἕνα ἐκκλησιαστικό γεγονός ἤ μία γεωπολιτική στόχευση ...

 

Διάλεξη στὴν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας σχετικὰ μὲ τὴ «Σύνοδο τῆς Κρήτης», καὶ γιὰ τὴν πρέπουσα Ὀρθόδοξη ἀπάντηση σὲ αὐτὴν (Video, Εκτύπωση)

Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπαρτιζόταν ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ὁμότιμο καθηγητὴ Πατρολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., π. Θεόδωρο Ζήση, τὸν καθηγητὴ Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ.Δημήτριο Τσελεγγίδη, τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας ἁγίου Νικολάου Μητροπόλεως Πατρῶν, π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο, τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Προφήτου Ἡλιοῦ Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὅρους, π. Πέτρο Χὶρς καὶ τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Παναγίας Ὁδηγήτριας Λόφου Βώκου Μητροπόλεως Πειραιῶς, π. Ματθαῖο Βουλκανέσκου καθὼ ...

 

π. Σάββας Λαυριώτης: Ἀπάντηση στὸν Μητροπολίτη Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνὸ καὶ στοὺς περὶ αυτὸν [18 Αυγούστου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Σεβασμιότατε, Σὲ πρόσφατη δημόσια σύναξη στὴν ὁποία παρευρεθήκατε στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Χαλέπας, σχολιάσατε ἀρνητικά τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ενέργειές μου καὶ ἐσεῖς καὶ οἱ περὶ ὑμῶν. Στοὺς ψευδεῖς καὶ προσβλητικοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ ἀκούστηκαν γιὰ τὸ πρόσωπό μου (ὅπως ἀνισόρροπος ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη) δὲν θὰ ἀπαντήσω, γιατὶ ἄλλος εἶναι ὁ Κριτὴς.Ἐπιτρέψτε μου ὅμως νὰ ἀπαντήσω στοὺς ψευδεῖς καὶ προσβλητικούς ἰσχυρισμούς μὲ τοὺς ὁποίους ἀλλοιώνετε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Εἰπώθηκαν πολλὰ, ἐπικεντρώνομαι στὰ σπουδαιότερα:Πρῶτον. Στὸ 1:08:14’ τοῦ video τῆς σύναξής σας λέτε: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ, ἀλλὰ γιὰ λόγους ...

 

Ἡ Μεγάλη Σύνοδος... (Εκτύπωση)

Ἡ ὀνομαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδοξίας συνεκλήθη καὶ συνεδρίασε στὴν Κρήτη τὴν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016).Δύο μῆνες μετά, κρίνοντας μὲ νηφαλιότητα τὸ ὅλο ἐγχείρημα, μποροῦμε νὰ καταλήξουμε στὶς ἑξῆς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἀμφιλεγόμενη «Σύνοδο»: 1. ΗΤΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ; Ἕνα πρῶτο ἐρώτημα ἀφορᾶ στὴν ἴ­δια τὴ φύση τῆς Συνόδου: Ἦταν πράγματι Σύνοδος; Τὸ ἐρώτημα εἶναι καίριο. Διότι κατὰ τὴ σύγκλησή της καὶ τὶς ἐργασίες της, μὲ τὴν καθιέρωση νὰ ψηφίζουν μόνο οἱ Προκαθήμενοι καταλύθηκε οὐσιαστικὰ ἡ ἔννοια τῆς συνοδικότητας. Ἦταν περισσότερο, ὅπως παρετήρησε ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ἐ ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Μία είναι η Εκκλησία (Εκτύπωση)

Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία». Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Κυριακή 28 Αὐγούστου 2016ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Χριστιανοί μου,1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία». Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶ ...

 

Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης: Μνημονεύουμε τον πατριάρχη, αλλά δεν το σηκώνει η ψυχή μας (Εκτύπωση)

Ναι, μνημονεύουμε τον πατριάρχη, αλλά ''εδω'' μας κάθεται... Δεν το σηκώνει η ψυχή μας. Είδα προ καιρού τον γερό Μεθόδιο, της Εσφιγμένου... Κάτσε εκεί που κάθεσαι του είπα, και πέστα! Εμείς δεν μιλάμε, κάνουμε ακόμα ''οικονομία''.... με αυτά που κάνει, δεν ξέρω για πόσο ακόμα. (Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, γύρω στα χίλια μέτρα υψόμετρο, πάνω απο την σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Στο βάθος η κορυφή του Άθωνα...)   Ναι, μνημονεύουμε τον πατριάρχη, αλλά ''εδω'' μας κάθεται... δεν το σηκώνει η ψυχή μας.Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης, της σκήτης των Δανιηλαίων.   H Αγιορείτικη λειτουργία στήν Σκήτη ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η ληστρικότητα και η αντισυνοδικότητα της «Συνόδου» της Κρήτης (Εκτύπωση)

(Ἐκ πηγῶν συνοδικῶν)Τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις μας γιὰ τὴν λεγόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ συνῆλθε κολοβὴ καὶ ἀποδυναμωμένη στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (16-27 Ἰουνίου 2016), τὶς κάναμε μέχρι τώρα ἀρκετὲς φορὲς καὶ σὲ ἀρκετοὺς τόπους διορθοδόξως:Σὲ κοινὸ κείμενο ποὺ ἐκδώσαμε ὡς «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀμέσως μετὰ τὴν «Σύνοδο» μὲ τίτλο «Ἡ “Σύνοδος” τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης καὶ ἡ σύμπλευσή της μὲ τὸν Οἰκουμενισμό»· σὲ ἄλλο κοινὸ κείμενο ποὺ καταθέσαμε σὲ «Στρογγυλὴ Τράπεζα» ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κισινάου, πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας, στὶς 12 Ἰουλίου μὲ τίτλο «Ἀ ...

 

Ανοικτή επιστολή ορθοδόξων κληρικών - λαϊκών προς τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὡς πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μετά ἀπὸ προσεκτικὴ μελέτη τῶν πεπραγμένων καὶ ἀποφασισθέντων τῆς ἐπονομαζόμενης «Ἁγίας καὶ Πανορθοδόξου» Συνόδου τῆς Κρήτης, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κολυμπάρι ἀπὸ 19 - 23 Ἰουνίου 2016 καὶ ἀντιπαραβάλλοντας τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς μὲ τὴν ὅλη Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς εἶναι ξένες καὶ ἀντίθετες μὲ τὰ παραδεδομένα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ χαρακτηρίζεται «κακόδοξη», «ψευδοσύνοδος» καὶ «ληστρικὴ». Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς, σᾶς ἐπι ...

 

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης: Περὶ διακοπῆς μνημοσύνου σὲ Πατριάρχη (Εκτύπωση)

Στὴν περίπτωσι αὐτή, πού «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρύττει διδασκαλίες ἀντορθόδοξες, δὲν ἀπαιτεῖται προηγουμένως ἀπόφασι καθαιρέσεως ἀπὸ ἁρμόδιο συνοδικὸ δικαστήριο· ἡ καθαίρεσις ἐπέρχεται αὐτομάτως κατὰ τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τὸν ὁποῖο καὶ ἐγὼ ὡς ἱεροκῆρυξ εἶχα μνημονεύσει καὶ εἶχα ζητήσει ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Β. Ἑλλάδος νὰ τὸν ἐφαρμόσουν καὶ νὰ διακόψουν τὴν κοινωνία μὲ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη. Πως φθάσαμε στήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πατριάρχου Αθηναγόρα το 1970   [Στὴν περίπτωσι αὐτή, πού «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρύττει διδασκαλίες ἀντορθόδοξες, δὲν ἀπαιτεῖται προηγουμένως ἀπ ...

 

Ορθόδοξη αντιοικουμενιστική κίνηση Βόλου: Διαμαρτυρία προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους (Εκτύπωση)

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΟΥ Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Νικόλαος Σακαλάκης του ΕυαγγέλουΒΟΛΟΣ 24/08/2016(Αγίου Κοσμά του Αιτωλού)Σεβαστοί Πατέρες της Ιεράς Κοινότητας Αγίου ΌρουςΣτις ημέρες μας έλαβε χώρα στην Κρήτη η σύγκλιση μιας συνόδου Ορθοδόξων Επισκόπων – προκαθημένων, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/λεως. Προσπάθησε, ανθρωπίνως, η σύνοδος αυτή να παρουσιασθεί ως η διευθυντική έκφραση της ορθόδοξης σκέψης και ζωής. Αποδείχθηκε όμως, ότι βίωνε την οικουμενιστική αίρεση. Αυτό αντανακλάται στις αποφάσεις της.Πολλοί Αγιορείτες Πατέρες, σε ανοικτή επιστολή τους, σας ...

 

Η τηλε-μυωπική σταυροφορία δια την Σύνοδον του Κολυμβαρίου (Εκτύπωση)

Η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καυχάται ότι επιδιώκει να οριοθετήση με κανόνας το τηλεοπτικόν τοπίον. Κατ’ ουσίαν επιθυμεί ως ακριβώς έπραξαν και αι προηγούμεναι Κυβερνήσεις να έχη υπό κηδεμονίαν την ενημέρωσιν. Σαφές δείγμα γραφής αποτελεί η ενημέρωσις της ΕΡΤ δια την Σύνοδον της Κρήτης. Η συνεννόησις της αθέου Κυβερνήσεως με το οικουμενιστικόν Πατριαρχείον Κων/πόλεως υπήρξεν αρίστη, ώστε εκπομπαί της ΕΡΤ δια την Σύνοδον να περιλαμβάνουν μόνον πρόσωπα διακείμενα φιλικώς προς αυτήν. Αποκορύφωμα της κατευθυνομένης γραμμής ήτο το μονόωρον αφιέρωμα με τίτλον «Οικουμενικές Προσ­κλήσεις», που προεβλήθη τ ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η Σύνοδος της Κρήτης νόθος καρπός εξωσυζυγικών σχέσεων (Εκτύπωση)

Ὁ συνοδικὸς θεσμὸς δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ λειτουργεῖ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ μετὰ τὶς θεωρούμενες ἀπὸ ὅλους ἑπτὰ οἰκουμενικὲς συνόδους, μὲ τελευταία τὴν Ζ´ τῆς Νικαίας (787), καὶ τὶς μετὰ ταῦτα θεωρούμενες ἀπὸ πολλούς ὡς Η´ καὶ Θ´, τὴν ἐπὶ Μ. Φωτίου δηλαδὴ τὸ 879 καὶ τὴν ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τοῦ 1341/1351, συνῆλθαν πολλὲς σύνοδοι μὲ εὐρύτερη ἢ μικρότερη σύνθεση καὶ μὲ σπουδαῖο συνοδικὸ ἔργο. ᾽Ακόμη καὶ κατὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 19ου αἰῶνος πάμπολλες σύνοδοι, μὲ τὴν συμμετοχὴ τὶς περισσότερες φορὲς καὶ τῶν πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων ὡς καὶ ἱ ...

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπέγραψε ἀντὶ τῶν Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ καὶ Μόρφου, χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους! (Εκτύπωση)

Δεῖτε τί συνέβη μὲ τὶς περίφημες ὑπογρφὲς στὴν Πανορθόδοξη. Σημαντικὲς ἀποκαλύψεις…Λίγο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς «Ἁγίας καὶ μεγάλη Συνόδου», δημοσιεύθηκαν διάφορα σχόλια σχετικὰ μὲ τὴν στάση ποὺ τήρησε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ὡς πρὸς τὸ κείμενο τῆς συνόδου γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας πρὸς τὸν Χριστιανικὸ κόσμο.Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ἀναγκάστηκε νὰ προβεῖ σὲ δηλώσεις μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σχόλια καὶ ἔτσι ἐπιβεβαίωσε ὅτι δὲν ὑπέγραψε αὐτὸ τὸ κείμενο.Στὴ δήλωσή του λοιπὸν τόνισε:«Ἐπειδὴ παρατηρήθηκε σύγχυση στὴν πληροφόρηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν γιὰ τὸ ἐὰν ὑπέγραψα τελικὰ τὸ κείμενο τῆς Ἁγία ...

 

«Ονομασία» και «ύπαρξη». Από την Σύνοδον της Κρήτης εις την φλεγόμενην βάτον του Όρους Χωρήβ. (Εκτύπωση)

Κατά τη διαδικασία της τελικής διαμόρφωσης του κειμένου "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον" και μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και αντεγκλήσεις η Εκκλησία της Ελλάδος με ανακοίνωσή της ενημέρωνε ότι επιτεύχθηκε ομοφωνία των μελών της Συνόδου της Κρήτης με την αποδοχή της φράσης «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών». Η φράση αυτή αντικατέστησε την αρχική που έλεγε ότι «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών». Τόσο μάλιστα επιτ ...

 

π. Νικόλαος Μανώλης: Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης απειλεί την πνευματική ζωή των Χριστιανών (Εκτύπωση)

Είναι ηθικά επιβεβλημένο να αναφερθούν μερικά πράγματα στο πολύ φλέγον ζήτημα αυτό το οποίο μόλις τώρα έχει αρχίσει να ταράζει τα ύδατα της Ορθοδοξίας. Η αντίδραση ενός Χριστιανού στο γεγονός της ψευδοσυνόδου της Κρήτης και των αποφάσεών της, οπωσδήποτε χρειάζεται να βασίζεται στην εμπιστοσύνη στα θεμέλια της Εκκλησίας μας. Τα θεμέλια αυτά είναι οι άγιοι Πατέρες, οι οποίοι σε αυτά τα ζητήματα, τα δογματικά και τα εκκλησιολογικά έχουν εδραιώσει την πίστη μας κι έχουν πάρει θέση ξεκάθαρη. Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης και η αντίδρασή μαςΕίναι ηθικά επιβεβλημένο να αναφερθούν μερικά πράγματα στο πολύ ...

 

Ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα συνάντησε τὸν Πατριάρχη καὶ Ἱεράρχες τῆς Γεωργίας γιὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης»! (Εκτύπωση)

Ἀπὸ τὴν 25η ἕως καὶ τὴν 28η Ἰουλίου 2016, ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπισκέφτηκε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μιτσχέτης καὶ Τιφλίδος καὶ Καθολικὸ Πατριάρχη πάσης Γεωργίας κ. Ἠλία Β΄. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀποτελοῦνταν ἀπό τους: πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ὁμότιμο καθηγὴ πατρολογίας Θεολογικικῆς ΑΠΘ, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη καθηγητὴ δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο ἐφημέριο Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, πρωτοπρεσβύτερο π. Πέτρο Heers ἐφημέριο Προφήτου Ἡλιοῦ Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, πρωτοπρεσβύτερο π. Ματθαῖο Vulcanescu τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ...

 

Οι αιρετικοί δεν αποτελούν Εκκλησίαν (Εκτύπωση)

«Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι… και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς» (Ματθ. κδ 4, 5 και 11). Δηλαδή: Προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς. Διότι πολλοί θα έλθουν με το δικό μου όνομα και θα λέγουν· εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στο δρόμο της πλάνης. Ακόμη πολλοί ψευδοπροφήτες θα εμφανισθούν και θα πλανήσουν πολλούς.«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τιτ. Δ, 10) τον αιρετικό άνθρωπο μετά από την πρώτη και δεύτερη συμβουλή, παράτησ ...

 

Σύναξις Ὀρθοδόξων Κρητῶν: Επιστολή πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας γιά τὸν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη (Εκτύπωση)

Ὡς Ὀρθόδοξοι Κρῆτες, ἐπληροφορήθημεν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ τεκταινόμενα ἀναφορικά μὲ τὸν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη. Μὲ μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιότερη Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δίνοντας τὸ παράδειγμα στοὺς ὑπόλοιπους Ἁγιορεῖτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐλάχιστους σωστὰ φρονοῦντες καὶ πράττοντες στὰ θέματα Πίστεως, ὅπως τὸν Γέροντα Σάββα, τοὺς ἐκδιώκει. Ἀντὶ νὰ τὸν ἐπαινέσετε καὶ νὰ μιμηθῆτε τὸ παράδειγμά του, ἐσεῖς συντάσσεστε μὲ τὰ φρονήματα τοῦ παναιρετικοῦ (ὅπως ἀποδεικνύεται) Πατριάρχου ...

 

«Φωνή Ορθοδόξων Λαϊκών»: Ανοικτή επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τη Σύνοδο της Κρήτης (Εκτύπωση)

Σεβαστοί πατέρες, ευλογείτε.Απευθυνόμαστε σε εσάς, τους πνευματικούς προεστώτες της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, μετά βαθυτάτου ανησυχίας και αγανακτήσεως, εξ’ αφορμής των καταστροφικών αποφάσεων, της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης συνόδου της Κρήτης.Κι ενώ γνωρίζουμε, πως μια Σύνοδος συγκαλείται, για να καταδικάσει αιρέσεις,, εδώ συνέβει το πρωτόγνωρο κι ανήκουστο γεγονός, της νομιμοποίησης της παναιρέσεως του αντίχριστου και επάρατου Οικουμενισμού. Αναγνωρίστηκε λοιπόν « η θεωρία των κλάδων » και έτσι αποδόθηκε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις.Άρα, καταπατήθηκε και ισοπεδώθηκε το Σύμβολο τη ...

 

Ιωάννης Τάτσης: Κατά του Οικουμενισμού άνευ ακραίου ζηλωτισμού (Εκτύπωση)

Η προαναγγελθείσα από ομάδα Αγιορειτών πατέρων διακοπή της μνημόνευσης του Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά την Σύνοδο της Κρήτης αλλά και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός του Αγίου Όρους θέτει εκ νέου μπροστά μας ζητήματα που αφορούν στον τρόπο αντίδρασης απέναντι στους Οικουμενιστές.Πρώτη και βασική αρχή που θα πρέπει να διακατέχει όσους αγωνίζονται υπέρ της ορθοδόξου πίστεως είναι η αποφυγή των δύο άκρων. Πολεμώντας τον επάρατο οικουμενισμό δεν πρέπει να οδηγούμαστε στον άκρατο ζηλωτισμό.Η διακοπή της μνημόνευσης του Πατριάρχη είναι πράξη ουσιαστική, μέσο αντίδρασης στην οικουμ ...

 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Η αντορθόδοξη «ομολογία των Θυατείρων» [31 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που θα μεταδοθεί την Κυριακή 31η Ιουλίου 2016.... ...

 

Μοναχός Πρόδρομος: Η Πανορθόδοξη Σύνοδος και οι επιπτώσεις της στο μοναχισμό του Αγίου Όρους (Εκτύπωση)

Τους τελευταίους μήνες στο Αγ. Όρος παρατηρείται μία αναταραχή λόγω των γνωστών θεμάτων της πανορθοδόξου Συνόδου και πιο συγκεκριμένα για την προσπάθεια του Φαναριού να χαρακτηρίσει ως εκκλησία τους Λατίνους.  Πολλοί πατέρες υπόγραψαν κείμενο διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχη τον οποίο και χαρακτηρίζουν ως αιρετικό. Ακούστηκε οτι στην μονή Χιλιανδαρίου τέσσερις μοναχοί αρνήθηκαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη και διώχθηκαν. Η αντίδραση σιγά σιγά παίρνει διαστάσεις, θα γίνει ανεξέλεγκτη. Ο Πάπας Φραγκίσκος φιλάει το χέρι του Ντείβιντ Ροκφέλερ Τους τελευταίους μήνες στο Αγ. Όρος παρατηρείται ...

 

Κυριάκος Κυριαζόπουλος: Μελέτη για τη λεγόμενη πανορθόδοξη σύνοδο και τις εκκλησιολογικές της συνέπειες (Εκτύπωση)

... ...

 

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας και Ιερά Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους: Για τον π. Σάββα Λαυριώτη (Εκτύπωση)

Πηγή: Ακτίνες... ...

 

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: Ὁ Διωγμός γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη ἀρχίζει γιά τά καλά (Εκτύπωση)

Σέ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στίς 12/25-7-2016, μετά ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γράμματος πού διαβιβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα καί πού τόνιζε γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά τοῦ Μοναχοῦ Σάββα Λαυριώτη, ζητήθηκε νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος, δηλαδή νά τιμωρήσουν τόν μοναχό Σάββα. Ἡ Μονή μέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή μου στόν Καθηγούμενο καί στό Μοναστήρι,  καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισμό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Προϊσταμένου, μέ τήν δικαιολογία πώς μοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρ ...

 

(†) π. Ἰωάννης Ῥωμανίδης: Δὲν εἶναι ἡ ὕπαρξις τοῦ ἐπισκόπου ἡ ἐγγύησις ὅτι μία Σύνοδος ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Οὔτε ἡ Χάρις τῆς Ἀρχιερωσύνης ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία «εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν» (Εκτύπωση)

Πῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καθοδηγεῖ, ποιοὺς καθοδηγεῖ καὶ σὲ τί συνίσταται αὐτὴ ἡ καθοδήγησις; Ἐκεῖνο ποὺ λένε μερικοὶ ὅτι, ὅταν μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀποφασίση κάτι, αὐτὸ εἶναι ἀλάθητο, ἐπειδὴ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι θεόπνευστη κλπ., εἶναι σὰν νὰ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχθοῦμε ὡς ἀλάθητη διδασκαλία ὅ,τι ἀποφασίζει καὶ διακηρύσσει μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα.Βέβαια εἶναι σωστὸ ὅτι μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι ἀλάθητη, ὅτι διδάσκει ἀλαθήτως, ὅτι εἶναι ὠφέλιμη γιὰ τὴν πίστι μας κλπ. Ναί, ἀλλὰ πῶς γίνεται καὶ εἶναι ἀλάθητη; Γιατί εἶναι ἀλάθητη; Για ...

 

Ιωάννης Τάτσης: Διαφωνίαι Ιεραρχών εντός και εκτός της Συνόδου της Κρήτης (Εκτύπωση)

Η Σύνοδος της Κρήτης ολοκληρώθηκε και η επιζητούμενη ενότητα της Ορθοδοξίας μάλλον πληγώθηκε παρά φανερώθηκε. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι περί αυτόν επέμειναν στο εγχείρημα τους αλλά οι διαφωνίες των Ιεραρχών που εκδηλώθηκαν εκτός αλλά και εντός της Συνόδου φανέρωσαν την αλήθεια. Οι νοσούντες από το μικρόβιο του Οικουμενισμού αδυνατούν να εκφράσουν το ορθόδοξο πατερικό ήθος και την ορθή διδασκαλία, απλούστατα γιατί δεν είναι μέτοχοί της. Θα επιχειρήσουμε μια πρώτη καταγραφή των σημαντικότερων διαφωνιών που εκφράστηκαν από Ιεράρχες αφήνοντας για άλλη φορά την καταγραφή του ουσιαστικού ρόλο ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Πώς δικαιολογούνται οι πανηγυρισμοί των αιρετικών για τη Μεγάλη Σύνοδο; (Εκτύπωση)

Η αίρεση, ως λέξη και ως έννοια, απουσίασε παντελώς στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του Κολυμβαρίου. Αντίθετα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε πρωτοφανής «παρέλαση» εκπροσώπων όλων σχεδόν των αιρετικών, από κάθε γωνιά της υφηλίου. Προσκλήθηκαν επίσημα από τους διοργανωτές της Συνόδου, για να την «λαμπρύνουν» με την παρουσία τους και το χειρότερο για κάποιους: η παρουσία τους να σημάνει την απαρχή της οσονούπω επερχόμενης «ενότητας των Χριστιανών», η οποία προωθείται πυρετωδώς από τα οικουμενιστικά κέντρα! Φυσικά το φαινόμενο ήταν αλγεινό. Μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων, όπου κλήθηκε το «Πνεύμα της αλ ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ποια είδους ενότητα των Χριστιανών θέλει ο Θεός; (Εκτύπωση)

Τα αποτελέσματα της λεγομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του Κολυμβαρίου άρχισαν να «αποδίδουν καρπούς». Οι θιασώτες της διαδίδουν εκείθεν κακείθεν ότι «μπήκαν τα θεμέλια» για την ενότητα της Χριστιανοσύνης. Ότι η Μεγάλη Σύνοδος «άνοιξε το δρόμο» για την ποθητή ένωση των κατακερματισμένων Χριστιανών. Ότι έδωσε «νέα ώθηση» στην Οικουμενική Κίνηση, αφού, όπως είναι γνωστό, μέσω των αποφάσεών της, ο Οικουμενισμός θεωρείται μονόδρομος για την πορεία της Εκκλησίας.  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 25η Ιουλίου 2016   ΠΟΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Σύντομη αποτίμηση της "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Εκτύπωση)

Σᾶς ἀποστέλλω, εὐλαβῶς, μιά περιεκτική ἀποτίμηση γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» καί Σᾶς παρακαλῶ, νά κάνετε τόν κόπο νά τήν μελετήσετε, ἐπειδή πιστεύω, ὅτι θά μποροῦσε νά βοηθήσει, κάπως, στήν ὑπεύθυνη συζήτηση πού θά γίνει στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν αὐτή συνέλθει. Ἡ ἀποτίμησή μας θά κινηθεῖ σέ δύο ἐπίπεδα. Τό πρῶτο ἐπίπεδο θά ἀφορᾶ τήν ἀποτίμηση ὡς πρός τό τυπικό καί Κανονικό μέρος τῆς Συνόδου, ἐνῶ τό δεύτερο ἐπίπεδο θά ἀφορᾶ τήν ἀποτίμηση ὡς πρός τό οὐσιαστικό μέρος της.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΚΑΘΗ ...

 

Ιερομόναχος Χαρίτων Αγιορείτης: Όλοι οι Αγιορείται έχομεν ευθύνην! (Εκτύπωση)

Άγιοι Καθηγούμενοι και πατέρες, επιθυμούμε να καταθέσουμε με όλον τον σεβασμό μας, προς εσάς που έχετε την πνευματική και την διοικητική ευθύνη του Ιερού ημών Τοπου, με φόβο Θεού και αγάπη αλλά και με ευθύτητα και απλότητα, τον πόνο και την αγωνία μας για την Ορθόδοξη πίστη μας, για το μέλλον του Ιερού ημών Τόπου, όσο και για την σωτηρία των ψυχών μας, η οποία έχει άμεση σχέση με όλα αυτά.Πιστεύουμε ότι ο Αγιορείτικος Μοναχισμός στις ημέρες μας διέρχεται μία ιδιαίτερη κρίση, όσον αφορά κυρίως στα θέματα της πίστεως και της αγιορειτικής παραδόσεως. Εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή σας περισσ ...

 

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος: Το Βατικανό επικροτεί το Μήνυμα της Συνόδου της Κρήτης! (Εκτύπωση)

Το Βατικανό επικροτεί και προβάλλει θετικά το Μήνυμα της Συνόδου της Κρήτης. Με βάση τη θυμοσοφική παροιμία πως όταν ο εχθρός σου σε επαινεί ψάξε να βρεις πού έχεις κάνει λάθος, οι δέκα Προκαθήμενοι των αντίστοιχων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, που έλαβαν μέρος στην εν λόγω Σύνοδο, πρέπει να συσκεφθούν και να καταλήξουν γιατί αυτή η πανηγυρική προβολή του κειμένου από τους Λατίνους.Πιο συγκεκριμένα η μηνιαία εφημερίδα «Καθολική», όργανο των Ουνιτών στην Ελλάδα, στο φύλλο της Πέμπτης, 30ής Ιουνίου 2016, (Περίοδος Β΄ Αριθμ. 179) με πρωτοσέλιδο έχει τον εξάστηλο εντυπωσιακό τίτλο  «ΜΗΝΥΜΑ Της Αγία ...

 

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: Ποιοι είναι οι «βλάσφημοι και συκοφάντες» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου; (Εκτύπωση)

Στον απόηχο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, γράφονται και δημοσιεύονται ποικίλα σχόλια, από μέρους των προσώπων εκείνων, οι οποίοι αποτιμούν θετικά το έργο της. Κάποιοι αρέσκονται να εκθειάζουν και να μεγαλοποιούν τα πενιχρά, έως μηδενικά θετικά αποτελέσματά της. Κάποιοι άλλοι αρέσκονται να στηλιτεύουν και να κακολογούν όσους είχαν το θάρρος και την ευθιξία να διαμαρτυρηθούν και να προτείνουν αλλαγές στα προσυνοδικά κείμενα τα οποία ήταν γεμάτα από ασάφειες οι οποίες, εν πολλοίς οδηγούσαν σε σοβαρές εκκλησιολογικές παρεκτροπές, όπως η περιβόητη παράγραφος για την απόδοση εκκλησιαστικότητας στου ...

 

Γάμος Μεγαλοσυνοδικός (Εκτύπωση)

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτή την ονομασθείσα Μεγάλη Σύνοδο που διέψευσε πολλές ελπίδες και απεδείχθη όχι μόνο Μικρή αλλά και σε  ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά επικίνδυνη. Μέσα σε αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις είναι και η εισήγηση του Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλυρίας κ. Νικηφόρου στην Αγία Σύνοδο, σχετικά με το Μυστήριο του Γάμου και τα Κωλύματα Αυτού.Οι προτεινόμενες αλλαγές στο θέμα του ορθόδοξου χριστιανικού γάμου δημιουργούν μια πλήρη ανατροπή της υπερδισχιλιετούς κανονικής τάξεως της Εκκλησίας. Αλλά και η σιωπηρή παραδρομή πληθώρας αντικανονικών πρακτικών που έχουν παραμορφώσει τ ...

 

Στρογγυλὴ Τράπεζα στη Μολδαβία. Αποτίμηση των αποφάσεων της «Συνόδου» της Κρήτης. (Εκτύπωση)

Σὲ συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κισινάου, πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας, στὶς 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο) τοῦ 2016, ἡμέρα ἑορτῆς τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, μὲ ἀντικείμενο τὴν πρόσφατη Σύνοδο στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, προέκυψαν οἱ ἑξῆς βασικὲς θέσεις:1. Ἡ συνελθοῦσα στὴν Κρήτη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἀπὸ 16 ἕως 27 Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2016 διέψευσε καὶ τὸ ὄνομά της καὶ τὶς προσδοκίες τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.2. Διέψευσε τὸ ὄνομά της, διότι ἀποδείχθηκε, κρινόμενη θεολογικά, ὅτι δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία ...

 

Η μνημόνευσις του Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά την εν Κρήτη Σύνοδον (Εκτύπωση)

Η Σύνοδος της Κρήτης τελείωσε όμως οι συνέπειες της αρχίζουν τώρα να φαίνονται. Πολλοί από τους αγωνιούντες για την πορεία της Εκκλησίας κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς ανέμεναν την Σύνοδο αυτή για να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα και να πάρουν θέση απέναντι στην παναίρεση του Οικουμενισμού που εξαπλώνεται όλα τα τελευταία χρόνια.Όπως πληροφορούμαστε ήδη στο Άγιον Όρος επικρατεί αναβρασμός καθώς πολλοί μοναχοί θεωρούν ότι με τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, κυρίως δε με την υιοθέτηση του όρου "εκκλησίες" για τις αιρέσεις των Παπικών και των Προτεσταντών, υπάρχει πλέον αποδοχή στην πράξη, ...

 

Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης: Οι αποφάσεις στο Κισινάου της Μολδαβίας για τη Σύνοδο της Κρήτης [12 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

... ...

 

Πατριαρχείο Βουλγαρίας: Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες Εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και σχίσματα (Εκτύπωση)

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας θα λάβει συνοδικά θέση για τη Σύνοδο της Κρήτης αφού μελετήσει τα επίσημα κείμενα Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας με ανακοίνωση του στην επίσημη ιστοσελίδα του ενημερώνει πως σχετικά με τη Σύνοδο της Κρήτης δεν έχει λάβει τις επίσημες αποφάσεις και τα κείμενα. Μόλις παραληφθούν θα μεταφραστούν και η επίσημη μετάφρασή τους θα αποσταλεί προς τους επισκόπους της Εκκλησίας της Βουλγαρίας για προσεκτική μελέτη.Η γνώμη της Βουλγαρικής Εκκλησίας θα διατυπωθεί επίσημα μετά από σύγκληση της ιεράς Συνόδου για το θέμα. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπενθυμίζει στην ίδια ανακοίνωση ότι δε ...

 

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος: Η Σύνοδος στην Κρήτη- Τραυματισμένη η ποιμαντική υπευθυνότητα των Προκαθημένων (Εκτύπωση)

Η Σύνοδος της Κρήτης είναι πια παρελθόν και ανήκει στην εκκλησιαστική Ιστορία. Το γεγονός είναι πως δημοσιοποιήθηκε επίσημα το χάσμα, που χωρίζει τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ιδιαίτερα αυτών της Κωνσταντινουπόλεως και της Μόσχας, της Σερβίας και της Ρουμανίας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων...Γεγονός είναι επίσης ότι οι Προκαθήμενοι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι παρόντες και οι απόντες, είναι πλέον με τραυματισμένη την ποιμαντική τους υπευθυνότητα έναντι των άλλων Αρχιερέων, που δεν συμμετέσχον στη Σύνοδο, των μοναχών, των μοναζουσών και του πιστού λαού.  Οι Προκαθήμενοι στη σύσκεψή ...

 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Είναι οι ετερόδοξοι εκκλησίες; [Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που μεταδόθηκε την Κυριακή 17η Ιουλίου 2016... ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Να δώσουμε τα χέρια εν αγάπη και αληθεία (Εκτύπωση)

Τις ημέρες που συγκλήθηκε και συνεδρίαζε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη, παρατηρήσαμε ένα πρωτόγνωρο για την εκκλησιαστική μας ιστορία και παράδοση φαινόμενο: να εύχονται διακαώς οι αιρετικοί για την επιτυχία της! Είναι όπως αναφέραμε ένα φαινόμενο καινοφανές, το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν επαναλήφθηκε. Στην ιστορία των Συνόδων της Εκκλησίας μας οι αιρετικοί ήταν απολογούμενοι και καταδικάζονταν οι κακοδοξίες τους. Γι’ αυτό και δεν γινόταν αυτές αποδεκτές από εκείνους. Έστω για παράδειγμα οι Μονοφυσίτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν από την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο, δεν την αναγνώρισαν, όπως κ ...

 

Ομιλία του π. Σάββα Λαυριώτη σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία για τη Σύνοδο της Κρήτης (Video, Εκτύπωση)

Ομιλία του π. Σάββα Λαυριώτη μέσω skype σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία 12/07/2016 Монах Савва Лавриот, член Совета Старцев Святого Монастыря Великая Лавра, Святая Гора Афон Международный богословский круглый стол по поводу грядущего Священного Синода РПЦ по проблемам критсткого собора. Молдова, 29 июня/12 июля 2016 г. (iurok carp)... ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Το Πατριαρχείο Ρωσίας να πάρει ξεκάθαρη θέση στα θέματα του Οικουμενισμού (Video, Εκτύπωση)

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης συμμετείχε  μαζί με τους κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη,  μοναχό  Σεραφείμ και π.  Ματθαίο Vulcanescu σε oρθόδοξη συνάντηση στο Κισινάου της Μολδαβίας για τη Σύνοδο της Κρήτης 12/07/2016.... ...

 

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ο καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία για τη Σύνοδο της Κρήτης (Video, Εκτύπωση)

Στρογγυλή Τράπεζα στο Κισινάου της Μολδαβίας για τη Σύνοδο της Κρήτης 12/07/2016. Συμμετείχαν ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο  καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, ο μοναχός Σεραφείμ και ο π.  Ματθαίος Vulcanescu.... ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Οι αποφάσεις της λεγομένης Συνόδου της Κρήτης είναι άκυρες [12 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Μετά από όσα τόσο εμπεριστατωμένα είπε ο Θεόδωρος Ζήσης, θεωρώ ότι μας εξέφρασε όλους εδώ ως Ελληνική αντιπροσωπεία, οπότε για να μην παίρνω από το χρόνο σας, ελάχιστα μόνο θα ήθελα να μείνω σε τρεις τοποθετήσεις μου ώστε να μείνει χρόνος στη συνέχεια για προσωπικές σας ερωτήσεις.Απ’ όσα ακούστηκαν ως τώρα, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, για λογικούς ανθρώπους και πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι ότι λογικώς, θεολογικώς και εκκλησιολογικώς είναι άκρως αντιφατικά τα κείμενα της λεγομένης Συνόδου στην Κρήτη.Παρά το γεγονός ότι η αντιπροσώπευση ήταν ελάχιστη, άρα ήταν άκυρη και ε ...

 

Θέση της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας επί της Συνόδου στην Κρήτη (Εκτύπωση)

Κατά τη συνεδρία αυτής της 15ης Ιουλίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας ασχολήθηκε με την από 18 έως 26 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη γενομένη Σύνοδο Προκαθημένων και Ιεραρχών των δέκα κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.Κατά τη συνεδρία αυτής της 13ης Ιονίου 2016 (Πρακτικά № 40) η Ιερά Σύνοδος αφού μελέτησε την κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της αποχής μίας σειράς των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από τη συμμετοχή στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις προκαθορισμένες ημερομηνίες από 18 έως 26 του τρ. ε. προέβη σε σχετική δήλωση.Η δήλωση, η οποία τ ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Οι πραγματικές εγγενείς αντιφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Ένα από τα πλέον αξιοπρόσεκτα δημοσιεύματα, σχετικά με την διοργάνωση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, υπήρξε και αυτό του γνωστού καθηγητή και θεολόγου κ. Χρήστου Γιανναρά, ως επιφυλλίδα στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (18-6-2016), με τίτλο: «“ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ”: Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΕΓΓΕΝΗΣ». Σε αυτό ο διακεκριμένος θεολόγος και στοχαστής, παραθέτει, κατά τρόπο, όπως πάντα, περιεκτικό, τις απόψεις του, για το ύψιστο γεγονός της συγκροτήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, στο Κολυμπάρι της Κρήτης. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 14η Ιουλίου ...

 

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος: Η στάση των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Σύνοδο της Κρήτης (Εκτύπωση)

Μετά την ολοκλήρωση των αναφορών και επισημάνσεων για τη Σύνοδο στην Κρήτη ακολουθεί το μέρος, στο οποίο θα περιγραφεί, κατά τη σειρά των Διπτύχων, η στάση των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στην εν λόγω  Σύνοδο.Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης Το Πατριαρχείο επιδίωξε επί των ημερών του σημερινού Πατριάρχου Βαρθολομαίου να συγκληθεί η Πανορθόδοξη Σύνοδος. Θεώρησε ότι θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του κύρους προσωπικά του Πατριάρχου και γενικότερα του χειμαζόμενου υπό την τουρκική εξουσία Πατριαρχείου. Το Φανάρι επιδίωξε την πραγματοποίησή της Συνόδου με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία. Δέχθηκε να ...

 

Αρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος: Κίνδυνος για τους Ορθοδόξους η «μετασυνοδική μεταπατερική μεταδοτική νάρκωσις» (Εκτύπωση)

Μερικά πράγματα δεν θα χρειαζόταν να λέγονται διότι, θεωρείται, πως οι επίσκοποι της Εκκλησίας βρίσκονται «επί σκοπόν»,  για να βλέπουν, να αντιλαμβάνονται και να ενημερώνουν το ποίμνιό τους.Φτάσαμε όμως σε εκείνο που είχε συμβεί στην παλαιά διαθήκη (Αριθμ. 22, 22-35), όταν ο «προφήτης» Βαλαάμ αντί να αποπέμψει τους απεσταλμένους του Βαλάκ, που του έστειλε δώρα προκειμένου να καταρασθεί τον λαό του Θεού, εκείνος επειδή προσπάθησε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, χρειάστηκε να ομιλήσει ο γάιδαρός του! Και ενώ υποτίθεται ότι ο Βαλαάμ ήταν αυτός που έβλεπε τον Θεό και μιλούσε εξ Ονόματος Του, τελικά ...

 

Πατριαρχείο Ρωσίας: Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι πανορθόδοξη αφού παραβιάστηκε η αρχή της ομοφωνίας (Εκτύπωση)

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου συνήλθε στην τακτική της συνεδρία η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρωσίας. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν και η στάση που θα κρατήσει η Ρωσική Εκκλησία απέναντι στη Σύνοδο της Κρήτης. Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας επεσήμανε ότι η Σύνοδος που έλαβε χώρα στην Κρήτη είναι ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία της συνοδικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τόνισε όμως πως η βάση της πανορθόδοξης συνεργασίας είναι η αρχή της ομοφωνίας. Τα μέλη της Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας τόνισαν ότι η αρχή αυτή παραβιάστηκε από τη Σύνοδο της Κρήτης και γι’ αυτό η Σ ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Όχι οι αιρετικοί Εκκλησία. Οι Παπικοί είναι αιρετικοί. (Εκτύπωση)

Ἀδελφοί μου χριστιανοί, πρέπει νά τό ἔχετε χαρά καί μεγάλη τιμή καί νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό γι᾽ αὐτό, τό ὅτι ἀνήκετε στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται «Ἐκκλησία». Ναί, αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί ἀφοῦ ἀνήκουμε ὅλοι στήν ἴδια οἰκογένεια, πρέπει νά νοιώθουμε μεταξύ μας ὡς ἀδελφοί. Λεγόμαστε «ἀδελφοί», γιατί ὅλοι ἔχουμε τήν ἴδια «δελφύ», δηλαδή τήν ἴδια κοιλιά. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣΔημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Ἰουλίου 2016 KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΟΧΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: Λίγο μετά τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

Λίγες µέρες πρίν τήν σύγκληση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὅπως αὐτή ἔχει χαρακτηρισθῆ τά τελευταῖα χρόνια, ἔγραψα ἕνα ἄρθρο στό ὁποῖο ἐξέθετα τίς ἀπόψεις µου γιά τήν Σύνοδο αὐτή. Κατά τόν ἴδιο τρόπο µετά τήν σύγκληση τῆς Συνόδου θά καταγράψω τίς πρῶτες παρατηρήσεις µου πού εἶναι ἀπόρροια ὄχι στοχασµῶν, ἀλλά ἰδίας ἀντιλήψεως, χωρίς νά ἐξαντλῶ τό µεγάλο αὐτό θέµα.  Πηγή: Παρέμβασις, Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό... ...

 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Δόξα τω Θεώ! Υπάρχουν και ομολογητές Επίσκοποι [10 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που μεταδόθηκε την Κυριακή 10η Ιουλίου 2016... ...

 

Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων πρός την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους γιά Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου (Εκτύπωση)

Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχῆς τά κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί τίς ἀπαντήσεις ἐγκρίτων θεολόγων καί μητροπολιτῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκθέσωμεν τά ἀκόλουθα. Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική.Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ἡμερ.) Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρωνὁμολογητῶν, ὁσίων, ἱεραρχῶν καί μαρτύρωνἈνοικτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων Πρός:Τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους,Τούς εἴκοσι καθηγουμένους μετά τῶν συνοδιῶν αὐτῶν,Καί πρός ἐνημέρω ...

 

Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος: Γιατί δεν υπέγραψα το τελικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» (Video, Εκτύπωση)

O Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό "Άτλας" του Μαυροβουνίου για τη Σύνοδος της Κρήτης. Αναφερόμενος στο κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον" είπε ότι το έγγραφο αυτό προκάλεσε έντονες διαμάχες στη Σύνοδο και ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένο γεγονός που είχε επισημάνει η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Εκκλησίας και κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος απαντώντας σε σχετική ερώτηση ερώτηση του δημοσιογράφου Darko Sukovich είπε χαρακτηριστικά: "Πρ ...

 

Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος: Διατί δεν υπέγραψα το κείμενο της εν Κρήτη Συνόδου περί σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας "προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμον" (Εκτύπωση)

Ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν υπέγραψε το κείμενο για τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα τονίζει και για το γενικότερο έργο της Συνόδου. Επιπλέον αναφέρει ότι οι περισσότεροι εκ των 25 επισκόπων - μελών της Αντιπροσωπείας του Σερβικού Πατριαρχείου στη Σύνοδο της Κρήτης δεν υπέγραψαν το ίδιο κείμενο.  Πηγή: Θρησκευτικά... ...

 

Οἰκουμενιστικὴ διγλωσσία (Εκτύπωση)

Εἶναι ἄξια ἰδιαίτερης προσοχῆς μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες παρεμβάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος καὶ μὲ προηγούμενα κείμενά του διετύπωσε καίριες καὶ οὐσιαστικὲς παρατηρήσεις πάνω στὴ θεματολογία καὶ τὴ μεθοδολογία τῆς Συνόδου.Τὸ κείμενο γιὰ τὸ ὁποῖο τώρα κάνουμε λόγο εἶναι τὸ «‘‘Ὁμολογιακὴ’’ διγλωσσία, ἀσάφεια καὶ σύγχυση», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν περιοδικὴ ἔκδοση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.Μὲ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου νηφάλιο θεολογικὸ λόγο ὁ Σεβασμιώτατος ἀνατρέχει σὲ κείμενο τοῦ 1975 τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων ...

 

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος: Αναφορές και επισημάνσεις για τη Σύνοδο στην Κρήτη (Εκτύπωση)

Η Σύνοδος στην Κρήτη των Προκαθημένων και των Μητροπολιτών – εκπροσώπων δέκα εκ των δεκατεσσάρων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών απέτυχε να επιτελέσει το σκοπό της. Χρειάστηκαν 55 χρόνια για να παρουσιαστεί η εικόνα μιας διαιρεμένης Ορθόδοξης ποιμαίνουσας Εκκλησίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δικαίως ήταν δύσθυμος κατά τη λήξη της Συνόδου. «Από την κούραση», μας είπε Μητροπολίτης, που είναι αλήθεια. «Από τη συναίσθηση της ιστορικής του ευθύνης» μας είπε κάποιος άλλος. Πράγματι η ιστορική του ευθύνη  είναι μεγάλη. Ως πρόεδρος Της απέτυχε να δείξει στην οικουμένη ενωμένη τη ...

 

Ανασκευάζει τας θέσεις του ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ.κ. Ιερόθεος (Εκτύπωση)

Εις συνέντευξίν του εις το NafpaktiaNews της 22ας Ιουνίου 2016 περί της Συνόδου της Κρήτης ο Σεβ. Ναυπάκτου εχαρακτήρισε τας απόψεις του Σεβ. Περγάμου περί «προσώπου» απλώς ως «διαφορετική τοποθέτηση»! Όλοι ενθυμούμεθα ότι το διάστημα προ της Συνόδου ο Σεβασμιώτατος είχεν αναδείξει αυτό ως μείζον θέμα…Ακόμη πλέον παράδοξον ήτο ότι απεδέχθη μετά χαράς ο Σεβασμιώτατος ότι ο Πατριάρχη Κων/πόλεως κατά την εναρκτήριον ομιλίαν του ανεφέρθη εις την Σύνοδον του Ι. Φωτίου και του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, χωρίς να ονομάση αυτάς ως Η  καὶ Θ  Οἰκουμενικάς, καίτοι είχε υποστηρίξει μετά θέρμης προσυνοδικώς ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Με εμπειρία και προβληματισμό έφυγα από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο [4 Ιουλίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

- Συνέντευξη στο Nafpaktianews για την μεγάλη σύναξη των Ορθοδόξων εκκλησιών- Είναι από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας,του οποίου ο λόγος έχει πάντοτε την δική του ιδιαίτερη βαρύτητα,αφού έχει βαθιά γνώση των Θεολογικών και Εκκλησιαστικών ζητημάτων. - Ήταν από τους Ιεράρχες αυτούς,που κόπιασαν για την προετοιμασία της Πανορθόδοξης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που παραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων.- Προτίμησε να μην υπογράψει το κείμενο για τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκκλησίας με τον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο,παραμένοντας πιστός στις αποφάσεις που εί ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμίας: Ο πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ἔκρινε καλύτερα τήν πίστη του ἀπό Ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχες καί ὀνόμασε μερικές Συνόδους τους «ληστρικές», ἐπειδή δέν ὀρθοφρονοῦσαν (Εκτύπωση)

Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, 1. Σάν Ἐπίσκοπός Σας νοιώθω δυνατή τήν ὑποχρέωσή μου ἀπέναντί σας νά Σᾶς μιλάω γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, γιατί μόνο μ᾽ αὐτή μποροῦμε νά γευθοῦμε σωστά τόν Θεό μας μέσα στήν Ἐκκλησία Του.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣΔημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Ἰουλίου 2016ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΠΛΗΝ ΕΝΟΣ!  Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,1. Σάν Ἐπίσκοπός Σας νοιώθω δυνατή τήν ὑποχρέωσή μου ἀπέναντί σας νά Σᾶς μιλάω γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, γιατί μό ...

 

Οικουμενιστική εκκλησιολογία και «Μεγάλη» Σύνοδος (Εκτύπωση)

Το Σάββατο το πρωί, τελευταία ημέρα των εργασιών της Συνόδου της Κρήτης, κορυφώθηκαν οι διεργασίες για την τελική μορφή που θα δινόταν στο κείμενο για τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους ετεροδόξους. Ενόσω διαρκούσαν οι εργασίες της Συνόδου η Εκκλησία της Ελλάδος δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της κείμενο με τίτλο "Με την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προστατεύεται η Ορθόδοξη εκκλησιολογία". Με το κείμενο αυτό γνωστοποιούσε ότι έγινε ομόφωνα αποδεκτή η τελική πρότασή της για τροποποίηση της παραγράφου 6 και έτσι αντί του κειμένου «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ...

 

Ἡ «ἀλαζονεία» τῆς Ὀρθοδοξίας (Εκτύπωση)

Μόνο θλίψη, βαθύτατη θλίψη προξενεῖ τὸ ἐκτενὲς κείμενο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου μὲ τὸν τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον» ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀντίστοιχο κείμενο τῆς Μεγάλης Συνόδου καὶ δημοσιεύθηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου Μαΐου.Ἂν καὶ τώρα ποὺ δημοσιεύεται τὸ παρὸν σχόλιο, οἱ ἐργασίες τῆς Μεγάλης Συνόδου ἔχουν ἤδη τελειώσει, ἐντούτοις κρίνουμε ἀπαραίτητο νὰ κάνουμε ἔστω συντομότατη ἀναφορὰ στὸ θέμα λόγῳ τῆς σοβαρότητάς του.Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ στηρίξει τὸ πολλαπλῶς ἐπικριθὲν προσυνοδικὸ σχετικὸ κείμ ...

 

Λυκούργος Νάνης: Η "σύνοδος" του Κολυμπαρίου άνετα μπορεί να συγκαταριθμηθεί με τις ληστρικές ψευδοσυνόδους του παρελθόντος (Εκτύπωση)

Σπαταλήθηκαν τόσα χρήματα για μία "σύνοδο" βλαπτική του καλώς εννοούμενου συμφέροντος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Για μία "μάζωξη" σκοπιμότητας, διπλωματίας και παρασκηνίου με έκδηλη την καταθλιπτική παρουσία ενστόλων.Η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου πρόδωσε την Ορθοδοξία (διά του τελικού της κειμένου αναφορικά με τη σχέση Ορθοδοξίας και αιρέσεων, παρά την έκδηλη φαναριώτικη διπλωματία των σχετικών διατυπώσεων) και δίχασε τον Ορθόδοξο κόσμο, ευτέλισε κάθε έννοια κανονικότητας και συνοδικότητας, συνετέλεσε στην έτι περαιτέρω εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, θεωρητικά (π.χ. διά των περί γάμου τελικών ...

 

Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος: Γιατί δεν υπέγραψα το τελικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» (Εκτύπωση)

Επειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στην πληροφόρηση των πιστών χριστιανών για το εάν υπέγραψα τελικά το κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σχετικά με το θέμα: «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» , επιθυμώ να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους ότι για λόγους συνειδήσεως, επειδή διαφωνω με το κείμενο αυτό όπως τελικά διαμορφώθηκε, δεν το υπέγραψα.... ...

 

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Η "Σύνοδος" του Κολυμαρίου Κρήτης και η σύμπευσή της με τον Οικουμενισμό (Εκτύπωση)

Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη.Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία. Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Δεν δικαιολογείται κανείς Επίσκοπος από καμμία Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν θα πάρει θέση σε αυτά που έγιναν, σε αυτά τα κείμενα (Εκτύπωση)

«Δεν δικαιολογείται κανείς Επίσκοπος από καμμία Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν θα πάρει θέση σε αυτά που έγιναν, σε αυτά τα κείμενα. Θα πρέπει οπωσδήποτε ή να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει λέγοντας τους λόγους της διαφωνίας του.Αυτό, θα έλεγα ότι αφορά και εμάς κάπως τους λαϊκούς μεν αλλά ειδικούς στον χώρο όπως είμαι εγώ, και το είπα μάλιστα και σε Επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι οφείλουν να το κάνουν ανεξάρτητα αν ήτανε στη Σύνοδο αυτή που έγινε ή παρά τη θέλησή τους δεν ήταν, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.Οφείλουν να το κάνουνε και ολόκληρες οι τοπικές Εκκλησίας, ήταν αυτές που δεν πήγα ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: Γιατί δέν ὑπέγραψα τό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» (Εκτύπωση)

Ἔχουν δημοσιευθῆ διάφορα σχόλια σχετικά μέ τήν στάση πού τήρησα ὡς πρός τό κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίτλο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον». Ἄλλοι γράφουν ὅτι δέν τό ὑπέγραψα, ἄλλοι ὅτι τό ὑπέγραψα μέ ἐπιφυλάξεις καί ἄλλοι ὅτι τό ὑπέγραψα.Μέ τήν δήλωσή μου αὐτή ἐπιβεβαιώνω ὅτι πράγματι δέν ὑπέγραψα αὐτό τό κείμενο, καί ἐπί πλέον ἐξέφρασα τίς ἐπιφυλάξεις μου γιά τά κείμενα «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» καί «Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», σέ συγκεκριμένα σημεῖα, τά ὁποῖα ἀνέπτ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Σχολιασμός μετά την Ψευτοσύνοδο της Κρήτης [27 Ιουνίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Σχολιασμός μετά τη Σύνοδο - Καθηγητής Δογματικής Δημήτριος Τσελεγγίδης. Ομιλία στις 27-06-2016 στην Θεσσαλονίκη.Ο Καθηγητής δίνει θεολογικές απαντήσεις όσον αφορά την ονομασία, τον ορισμό του ''ιδιόρυθμου'' αυτού συνεδρίου, που εφόσον δεν πληρεί τις Ορθόδοξες Συνοδικές προυποθέσεις, δεν μπορεί να λέγεται Σύνοδος...Αυτό έχει ιδιαίτερη θεολογική σημασία, καθώς οι αποφάσεις της δεν μπορούν βάση των προδιαγραφών της, να έχουν το κύρος μιας Οικουμενικής Συνόδου, και ως εκ τούτου δεν είναι δεσμευτικές για τον λαό, τον ορθόδοξο χριστιανό, και δεν υποχρεούται κανείς να τις ακολουθήσει....... ...

 

Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος: Γιατί δεν υπέγραψα το τελικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» (Εκτύπωση)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἔχοντας ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὅπου συμμετέσχε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔχει τὴν ἐπιτακτικὴ ὑποχρέωση ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς του, τοὺς ὁποίους καὶ ἐξεπροσώπησε στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο, καὶ πρὸς γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν πάντων, νὰ κοινοποιήσει, μέσῳ δημοσίευσης στὴν ἐπίσημη αὐτὴ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς του, τὸ Ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο συνέταξε καὶ κατέθεσε στὴν Σύνοδο, ἀναφορικῶς πρὸς τὸ θέμα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον».Συμπληρωματικὰ καὶ πρὸ ...

 

Μια... Ορθόδοξη παρέμβαση από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών (Εκτύπωση)

Με παρέμβαση του αμερικανικού ΥΠΕΞ «πείσθηκαν» και έστειλαν εκπροσώπους τους στην Πανορθόδοξη Σύνοδο και δύο από τα Πατριαρχεία της Αν. Ευρώπης .Μπορεί το θέμα να αφορά σε μια ιστορία που πλέον έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο δεν χάνει το ενδιαφέρον του, γιατί εξηγεί πράγματα και γεγονότα τα οποία με μια πρώτη ματιά φαντάζουν δυσεξήγητα.Ο λόγος, εν προκειμένω, έχει να κάνει με την Πανορθόδοξη Σύνοδο των Εκκλησιών, που ως γνωστόν, πραγματοποιήθηκε-μετά από 55 χρόνια προετοιμασίας-στο Κολυμπάρι των Χανίων.Ως γνωστόν, όταν ξεκίναγε, υπήρχαν ηχηρές απουσίες πατριαρχείων, που εξασθένιζαν την αίγλη της Συν ...

 

π. Ἐμμαανουὴλ Χατζηδάκης: Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐθριάμβευσε (Εκτύπωση)

῾Όπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὄχι, ὄχι, δὲν ἦταν καθόλου ἀναμενόμενο· ἐλπίζαμε, ναί, ἐλπίζαμε… ὄχι νὰ γινόταν τὸ μεγάλο θαῦμα ἡ οἰκουμενιστικὴ Σύνοδος νὰ ἀποδώσει Ὀρθόδοξα κείμενα (γιὰ νὰ λάβουν τέτοιο φωτισμὸ οἱ Συνοδικοὶ Πατέρες πρέπει νὰ τὸν ἐπιζητοῦν), ἀλλὰ νὰ γίνει τὸ θαῦμα νὰ ἀναφανεῖ ἕνας, ἕνας μόνο ἱεράρχης. Θὰ ἀρκοῦσε.Αὐτὴ ἦταν ἡ προσευχὴ μας, ἡ προσευχὴ πολλῶν, ἀλλὰ δὲν εἶχε τὴν τόλμη, τὸ σθένος, τὴν παρρησία οὔτε ἕνας ἱεράρχης, νὰ βροντοφωνίσει τὸ “οὐκ ἔξεστί σοι”.Τὸ πανηγύρι τέλειωσε, τὰ φῶτα ἔσβησαν.Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐθριάμβευσε.Κι ἐμεῖς ἐλπίζαμε… Αἰσθανόμαστε ἐγκαταλελημένοι ἀπὸ τοὺς πατ ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Πρώτες θλιβερές διαπιστώσεις από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής και καταθέτουμε με πολλή συντομία στις γραμμές που ακολουθούν στον πιστό λαό του Θεού τις πρώτες διαπιστώσεις μας. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝΕν Πειραιεί τη 27η Ιουνίου 2016.ΠΡΩΤΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ   Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της ...

 

Κατασκευασμένη η δήθεν ομοφωνία της Μεγάλης Συνόδου Μητροπολίτες πού συμμετείχαν δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» (Εκτύπωση)

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αρνήθηκαν να υπογράψουν το τελικό κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» τουλάχιστον οκτώ Μητροπολίτες. Από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν υπέγραψε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο οποίος διετύπωσε την ρητή επιφύλαξή του και στα κείμενα «H AΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» και «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ». Το τελικό Κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» δεν υπέγραψαν, επίσης, οι Μητροπολίτες Λεμεσού κ. Αθανάσιος, Μόρφου ...

 

Τό μετέωρο βῆμα τῆς Ἱεραρχίας... πρός μία νέα ἐκκλησιολογία! (Εκτύπωση)

Ἡ ἐμφανής ἀπουσία προσωπικοτήτων ἀπό τό σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ὁδηγεῖ στήν χαλαρότητα, στίς ἐκπτώσεις τῆς πίστεως καί σέ ἐπικίνδυνους ἀτραπούς.Θέλει ἀρετή καί τόλμη νά ὀρθοτομεῖς τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ Ἱεραρχία ἀπέφυγε τή θυσιαστική ὑπέρβαση καί προτίμησε νά παραμείνει ἐγκλωβισμένη καί νά διασύρεται στό ἅρμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ!Τά «φοβικά σύνδρομα» ἀπώλειας τῶν κεκτημένων, οἱ ἰδιοτέλειες πού γεννοῦν οἱ μωροφιλοδοξίες τῆς ἐξουσίας ὑπό τήν κοσμική ἔννοια αὐτῆς ἀλλά καί τό χαμηλό πνευματικό ἐπίπεδο πού ἐνισχύει τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐκκοσμικεύσεως κυριάρχησαν πάλι καί στήν ἔκτακτη σύγκ ...

 

Σύνοδος τῆς Κρήτης 2016: Τὰ τελικὰ κείμενα [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ] (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος τῆς Κρήτης 2016: Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Η Ορθόδοξος Διασπορά (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω σύγχρονω κόσμω (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα αυτού (Εκτύπωση)

TIDEON: Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα της Συνόδου της Κρήτης 2016. Ήδη τα κείμενα αυτά από την προσυνοδική τους μορφή προβλημάτισαν εμπόνως πλήθος αληθινών και διαπρεπών Ορθοδόξων Θεολόγων και βασάνισαν αρκετά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του καλοπροαίρετου ποιμνίου της Ορθοδόξου και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Εκκλησίας. Επειδή η Τράπεζα Ιδεών είναι και μία βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα τελικά κείμενα που αποφασίστηκαν από την σύνοδο της Κρήτης. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατούμε ενήμερο το αναγνωστικό μας κοινό με εμπεριστατωμένες (σε καμία περίπτωσ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Σύνοψη ειδήσεων τελευταίας ημέρας [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ] (Εκτύπωση)

- Διεκόπη η ζωντανή μετάδοση της τελευταίας συνεδρίας της Μεγάλης Συνόδου. Ολοκληρώνεται η επεξεργασία του κειμένου για τις Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον.- Οικουμενιστικό παραλήρημα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην καταληκτήρια συνεδρία της Μεγάλης Συνόδου. Απευθύνθηκε προς τους παρατηρητές εκπροσώπους των άλλων εκκλησιών, εννοώντας τους ετεροδόξους, τόνισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΣΕ και είπε ότι προσεύχεται για την επίτευξη της ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις άλλες εκκλησίες!- Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, Ορθά ...

 

Το τέλος της συνοδικότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία! (Εκτύπωση)

Τι άλλο περιμένουμε να δούμε στη Σύνοδο για να αντιδράσουμε, να την καταγγείλουμε ως ληστρική και άκυρη; Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χρησιμοποιεί την ομοφωνία και την συνοδικότητα “κατά το δοκούν”. Consensus και Unamity, προκαλούν σύγχυση στον απλό λαό. Το πάθημα του Αγίου Ναυπάκτου, που πίστεψε καλοπροαίρετα πως θα δώσει τη μάχη του για την αλήθεια “μέσα στη Σύνοδο”, θα μείνει στην Εκκλησιαστική Ιστορία ως μνημείο αντ-ορθόδοξης συνοδικότητας ή “συνοδικής Παπικότητας”. Έπεσε ατυχώς ο Άγιος Ναυπάκτου πάνω στο τείχος της παπικής αλαζονείας του Περγάμου. Και έρχονται τα χειρότερα.. Ήδη εχθές το απ ...

 

Επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Μεγάλης Συνόδου περί αυτονόμου, νηστείας και γάμου (Εκτύπωση)

Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 22ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασεν ἐξ ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Συνόδου τάς εὐχάς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας διά τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν  αὐτοῦ, ἀνεκοίνωσε τήν μή τελικήν ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τῶν κειμένων περί τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμονκαί περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, λόγῳ μή ὁλοκληρώσεως τῆς ρωσσικῆς μεταφράσεως αὐτῶν καί εἰσήγαγε πρός συζήτησιν τό κείμενον περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ. ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞ ...

 

Ομοφωνία με αποδοχή της πρότασης της Εκκλησίας της Ελλάδος στο κείμενο για τις Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον (Εκτύπωση)

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος Με την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προστατεύεται η Ορθόδοξη εκκλησιολογία Εις το ευαίσθητον κείμενον το οποίο αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στοιχούσα το πνεύμα της Ιεραρχίας,  προέτεινε εις την παράγραφον 6η αντί του: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», το «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», με αποτέλεσμα ν ...

 

π. Διονύσιος Τάτσης: «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» Πορεία κατὰ κρημνῶν! (Εκτύπωση)

ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τίς ἀποφάσεις τῆς “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου” τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί τά σχέδια τῶν ἀποφάσεων ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί λοιπούς οἰκουµενιστές καί θά κληθεῖ ἡ Σύνοδος (δεκατέσσερις ψηφοφόροι!) νά τά ὑπογράψουν, ὄχι γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη, καταδικάζοντας τούς αἱρετικούς παπικούς, προτεστάντες, µονοφυσίτες, κλπ., ἀλλά γιά νά τούς ἀναγνωρίσουν ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, µέ τούς ὁποίους µποροῦν νά συµπροσεύχονται, νά ὁµονοοῦν καί νά ὑπηρετοῦν τά σκοτεινά σχέδια τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τήν δαιµονική πανθρησκεία. Μ ...

 

Μία ἁπλὴ σύγκριση (Εκτύπωση)

Γιὰ νὰ μὴν περιπλὲκουμε τὰ πράγματα καὶ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουμε λόγῳ τῶν πολλῶν κατηγοριῶν κάθε σκανδαλισμὸ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς τῇ πίστει, ἀρκεῖ μία ἁπλὴ σύγκριση, γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ληστρικότητα τῆς κολυμπαρίου συνόδου.   Ἃγ . Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός:τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία. Ἃγ. Παΐσιος :Γιὰ νὰ ποῦμε τὸ "Πάτερ ἡμῶν", τοὺς λέω, πρέπει νὰ συμφωνοῦμε καὶ στὸ δόγμα, ἀλλὰ μεταξὺ ἡμῶν και ὑμῖν χάσμα μέγα ἐστί. Γέροντας Σωφρόνιος : Δὲν ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἄλλη ὁδὸς γνωστὴ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴ σωτηρία, πιὸ τέλεια ἀπὸ αὐτήν, ποὺ διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία". Στάρετς Ἀμβρόσιος τῆ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Σύνοψη ειδήσεων πέμπτης ημέρας (Εκτύπωση)

Συνεχίζονται οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.Εχθές υπέγραψαν τα κείμενα «ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ» και «Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ».Σήμερα υπογράφονται τα κείμενα «Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ» και «Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ».Εχθές το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις στο κείμενο «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ» και σύντομα θα έρθει προς υπογραφή και ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ».Στην ...

 

Επεισόδιο με Κρητικό Ιερέα παλικάρι που αντέδρασε, όταν βάλανε τους αιρετικούς στο Ναό της Ι. Μ. Γωνιάς Κολυμπαρίου (Εκτύπωση)

Το πρωί της Πεντηκοστής και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στον ναό της Ι.Μ.Γωνιάς Κολυμπαρίου (πλησίον της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης που πραγματοποιείται η Σύνοδος), τοποθετήθηκαν πολυθρόνες στο κέντρο του ναού παρουσία τριών Αρχιερέων λειτουργών και 15 Αρχιερέων συμπροσευχομένων προκειμένου να καθίσουν αλλόδοξοι που έχουν προσκληθεί ως παρατηρητές στη Σύνοδο. Την ώρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει ο Εσπερινός της Γονυκλισίας, ένας από τους τρεις λειτουργούς ιερείς βλέποντας τους αιρετικούς αγανακτεί και κατευθυνόμενος στο Ιερό λέει στον διάκο: "Τι θέλουν αυτοί εδώ; Δεν φτάνει που τους β ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος Βλάχος: Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας (πρὸς Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα) (Εκτύπωση)

Ἔντονες ἀντιπαραθέσεις ὑπῆρξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογευματινῆς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της Δευτέρα 20 Ἰουνίου στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι.Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, εἶχε μία διαφωνία μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὅπου γινόταν συζήτηση πάνω στὶς τροπολογίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος."Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας" φέρεται νὰ εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπάντησε ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Σύνοψη ειδήσεων τέταρτης ημέρας (Video, Εκτύπωση)

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο με την καθιερωμένη ενημέρωση του τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία συνεδριάζει σήμερα για 4η ημέρα στο Κολυμπάρι Χανιών.Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ ανέφερε ότι τα πρώτα έγγραφα έγιναν αποδεκτά με λίγες αλλαγές, ενώ εντός της αίθουσας της ΟΑΚ βρίσκονται 290 άτομα.Επίσης ο κ. Ιώβ αναφέρθηκε στην χθεσινή συζήτηση για την νηστεία ένα κείμενο με τις λιγότερες αλλαγές, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθεί η υπογραφή του κειμένου της "η αποστολής της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο."Τέλος υπογράμμισε ότι σήμερα η Αγία Σύνοδος ασχολείτε με το θέμα του γάμου ...

 

Υπεγράφη το κείμενο «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω» (Εκτύπωση)

Κατά την χθεσινοαπογευματινή Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Προκαθημένων συζητήθηκε το σχετικό κείμενο. Πρόταση τροποποίησης είχε καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αναφερόταν σε τρία σημεία:Το πρώτο ζητούσε την εξής τροποποίηση: «Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι είναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν, δια την ειρήνική συνύπαρξη και κοινωνικήν συμβίωσιν των λαών, χωρίς τούτο να συνεπάγεται οιανδήπο ...

 

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: Η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης αντιγράφει την Β΄Βατικανή; Νέα απάντηση στον Θεοφ. Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Εκτύπωση)

Δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε εκ νέου με το μακροσκελέστατο, (38 σελίδων), άρθρο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου με τίτλο «Εμπιστεύομαι την Εκκλησία». Ωστόσο επειδή ο κατά τα άλλα αγαπητός και σεβαστός Θεοφιλέστατος, (στο εξής Θ.Α.Κ.), θεώρησε αναγκαίο να απαντήσει στον σχολιασμό μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 21η Ιουνίου 2016  Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗ;ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΒΥΔΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟ Δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε εκ νέου με το μακροσκελέστατο, (38 σελίδων), άρθρ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Σύνοψη ειδήσεων πρώτης ημέρας (Εκτύπωση)

«Εξαιτίας εσωτερικών ζητημάτων απουσιάζουν οι τέσσερις Εκκλησίες»Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων για την Πανορθόδοξη Σύνοδο και ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ που απάντησε στις ερωτήσεις, τόνισε πως οι λόγοι για τους οποίους οι τέσσερις Εκκλησίες απουσιάζουν έχει να κάνει με εσωτερικά ζητήματα. Όπως είπε μέλος της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών: «Η Σύνοδος επισκιάζεται από την απουσία των Εκκλησιών. Τους εστάλη και σήμερα πρόσκληση να δώσουν το παρών. Δεν απουσιάζουν λόγω της θε ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης, Η Σύνοδος των οικουμενιστών έληξε, πρίν να αρχίσει. Νίκη των Ορθοδόξων. (Εκτύπωση)

Δόξα τῷ Θεῷ. Ζῇ Κύριος ὁ Θεός. Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία. Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐκράτυνεν.Αὐθόρμητα ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων οἱ βιβλικὲς αὐτές, πατερικὲς καὶ λειτουργικὲς δοξολογικὲς ἐκφράσεις, γιατὶ οἱ ἐπὶ ἕνα αἰώνα τώρα προσπάθειες νὰ ἁλωθεῖ ἐκ τῶν ἔσω ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες αἱρέσεις, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν νέο Γνωστικισμὸ καὶ Συγκρητισμὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπέτυχαν.Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ποὺ ἐπρόκειτο ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν νὰ νομιμοποιήσει τὸν Οἰκο ...

 

Δημήτριος Νατσιός: Στῶμεν καλῶς, στῶμεν ὀρθοδόξως (Εκτύπωση)

«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν, ἐν καιρῶ κινδυνευούσης πίστεως. Ὥστε ὄτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί; Ἱερεύς, ἄρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης; Οὐδεὶς μοὶ λόγος καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐαί, οἱ λίθοι κράξουσι καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις;» (ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης)1 Φεβρουαρίου 1440. Ἐπιστρέφει στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἑλλήνων ἱεραρχῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ψευτοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Στὸ λιμάνι τοὺς ἀναμένει ὁ λαός. Γράφει ὁ ἱστορικὸς Δούκας: «Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς εὐθέως ἀπὸ τριήρων ἀποβάντες καὶ οἱ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ σύνηθες ἠσπάζον ...

 

Ἡ παγίδα τῆς συνόδου (Εκτύπωση)

Εἴμαστε στὴν κορύφωση τῆς τραγωδίας, ἡ ὁποία λέγεται “ἁγία καὶ μεγάλη”σύνοδος καὶ ἡ ὁποία δὲν θὰ ὁδηγήσει δἰ ἐλέου καὶ φόβου στὴν κάθαρση, ἀλλὰ δυστυχῶς διὰ κακοδοξίας, διπλωματίας καὶ κοσμικότητας στὴν δίωξη καὶ στὸ σχίσμα. Αὐτὸ θὰ γίνει γιὰ δύο λόγους:Πρῶτον διότι φανερὰ οἱ μετέχοντες δὲν πραγματεύονται ὡς «ἑπόμενοι τοῖς θεί­οις Πατράσι» ἀλλὰὡς τυφλοὶ τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματα καὶ ὡς ἐκ τῶν προτέρων διχασμὲνοι διχάζουν, ὑβρίζουν, παραφέρονται καὶ παρερμηνεύοντας καὶδιαστρεβλώνοντας τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὶς παρακαταθῆκες, ἀποδεικνύουν γιὰ μία ἀκόμα φορὰ τοῦ Ἀποστόλου τὸ ἀληθές :«εἴ ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Ισλάμ, Μεγάλη Σύνοδο και Πατριαρχείο (Εκτύπωση)

Ἡ σύγχρονη βεβήλωσι τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων μέ τήν καθημερινή ἀνάγνωσι τοῦ Κορανίου καί τήν τηλεοπτική κάλυψί της σέ ὅλη τήν Τουρκία καθ’ ὅλη τήν περίοδο τοῦ μουσουλμανικοῦ Ραμαζανίου καί ἡ μετατροπή περιπύστων Ναῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν περιχώρων σέ τεμένη ὅπως οἱ Ἅγιοι Σέργιος καί Βάκχος , πού ἔγινε KücükAyaSofya (Hüssein Aga) Camii, ἡ Θεοτόκος Κυριώτισσα ἤ Μονή Ἀκαταλήπτου Χριστοῦ, πού ἔγινε Kalenderhane Camii, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Τήρων ἤ Ἅγιοι Θεόδωροι, πού ἔγινε Vefa Kilise Camii, ἡ Μονή Παντοκράτορος, πού ἔγινε Zeyrek Camii, ἡ Μονή Μυρελαίου, ...

 

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;» (Εκτύπωση)

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπ ...

 

H Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας για τη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

13/06/2016 Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας επί δεκαετίες μετείχε και εξακολουθεί να μετέχει ενεργώς στην προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.Αρχής γενομένης από την Α’ Πανορθόδοξη Διάσκεψη στην Ρόδο το έτος 1961 οι διακεκριμένοι Ιεράρχες και οι κορυφαίοι θεολόγοι της καθ’ημάς Εκκλησίας συνέβαλαν στην επεξεργασία των συνοδικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, τα οποία τελικά δεν εντάχθηκαν στην Ημερήσια Διάταξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.Προς επιτάχυνση της συγκλήσεως της Συνόδου η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας κατ΄επανάληψιν επιβεβαίωνε την προθυμία ...

 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Κυριακή του Τυφλού και Επιστολή Ιεράς Κοινότητος για τη Μεγάλη Σύνοδο [Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016] (Video, Εκτύπωση)

... ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος Βλάχος: Λίγο πρίν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Πλησιάζει ὁ χρόνος πού θά συνέλθη στήν Κρήτη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά νά συζητήση πάνω στά ἕξι κείµενα πού ἔχουν προετοιµασθῆ στίς Προσυνοδικές Συνδιασκέψεις, καθώς ἐπίσης νά δώση ἕνα µήνυµα ἑνότητας µεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Αὐτόν τόν καιρό ἔχουν γραφῆ πολλά κείµενα ἀπό εἰδικούς καί µή, ἀπό ἁρµοδίους καί µή, πάνω στό µεγάλο αὐτό γεγονός. ∆υστυχῶς, ὅπως ἔχω σηµειώσει καί σέ ἄλλο κείµενό µου, σέ µερικές ἐκδηλώσεις βλέπουµε ὅτι ἀναµειγνύεται ἡ θεολογία µέ τήν πολιτική, ἤ µᾶλλον καλύτερα, διάφοροι ἐκκλησιαστικοί παράγοντες ἐµπλέκονται ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ραγδαίες εξελίξεις εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Είναι όντως ραγδαίες και απροσδόκητες οι εξελίξεις όσον αφορά τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Σχεδόν μια εβδομάδα μας χωρίζει από την έναρξη των εργασιών της και ήδη από τώρα άρχισαν να αποχωρούν και να δηλώνουν επίσημα, (κατόπιν Συνοδικών αποφάσεων), ότι δεν θα συμμετάσχουν στην προσεχή Σύνοδο η Εκκλησία της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Αντιοχείας και της Σερβίας. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝΕν Πειραιεί τη 13η Ιουνίου 2016 ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Είναι όντως ραγδαίες και απροσδόκητες οι εξελίξεις όσον αφορ ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τους Πατριάρχες Αντιοχείας, Σερβίας και Βουλγαρίας (Εκτύπωση)

Δημοσιοποιoῦνται αἱ εὐχαριστήριαι ἐπιστολαίτάς ὁποίας ἀπέστειλεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην Ι΄, τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ. Εἰρηναῖον καί τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Βουλγαρίας κ. Νεόφυτον,διά τήν ἄρνησιν συμμετοχῆςΑὐτῶνεἰς τήν συγκληθησομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον μέ τήν συγκεκριμένην θεματολογίαν καί διαδικασίαν.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476e-mail: impireos@hotmail.comἘν Πειραιεῖ τῇ 10ῃἸουνίου 2016 Α Ν Α ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Παιχνίδια παρασκηνίου στο παρά ένα (Εκτύπωση)

TIDEON: Ελπίζουμε έστω και στο παρά ένα να ματαιωθεί η Πανορθόδοξος Σύνοδος.Στο Φανάρι, έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στρέφονται σήμερα όλα τα βλέμματα, αναφορικά με τις εξελίξεις και το πρωτοφανές παρασκήνιο "αρνήσεων", που διαδραματίζεται τις τελευταίες ημέρες από Ορθόδοξες Εκκλησίες, να μετάσχουν σε αυτό που ομόφωνα είχαν επικυρώσει, τη Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων, που ξεκινάει σε έξι ημέρες.Ανήμερα των ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκτός των εκατοντάδων πιστών που θα θελήσουν να τιμήσουν την εορτή του, θεωρείται βέβαιο ότι το Φανάρι θα γεμίσ ...

 

Οι επτά σφραγίδες της «Κλειστής Συνόδου» (Εκτύπωση)

Παραμοναὶ τῆς Συνόδου καὶ δὲν κατελήξαμεν οὔτε εἰς τὸ ὄνομά της... «Κλειστή» εἰς θεματολογίαν, εἰς συμμετοχήν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν-Ἱεραρχῶν-ἁγίων ἀνδρῶν καί ἀποκλεισμένη εἰς μακρινόν τόπον. Κυριαρχεῖ ὁ φόβος, ἡ κρυπτεία καί ἡ κυπτεία;Πολλοί ετερόδοξοι Χριστιανοί και ικανοί αλλόθρησκοι, πρόκειται να μας χλευάσουν για την μέλλουσα να συγκληθή λεγομένη «Μεγάλη Σύνοδο» στην Κρήτη, διότι δεν έχουμε ακόμη καταλήξει, πως θα την τιτλοφορήσουμε και πως θα την καταγράψουμε.Μέχρι τώρα στα δημοσιεύματα διαφόρων Ορθοδόξων χαρακτηρίζεται με αντιφατικές εκφράσεις:Μερικοί θέλουν να την αποκαλούν «Οικουμενική Σ ...

 

Το Πατριαρχείο Γεωργίας δεν θα λάβει μέρος στη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Τιφλίδα, 10 Ιουνίου 2016. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας δεν θα λάβει μέρος στην Πανορθόδοξη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη στις 17 με 27 Ιουνίου. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα σήμερα Παρασκευή υπό την προεδρία του Πατριάρχου  Γεωργίας Ηλία Β΄. ………………………………………………………………….Georgian Orthodox Church will not take part in Pan-Orthodox Council Over the past days several Orthodox churches have refused to attend the Pan-Orthodox CouncilTBILISI, June 10. /TASS/. The Georgian Orthodox Church will not take part in the Pan-Orthod ...

 

π. ∆ιονύσιος Τάτσης: Η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» θα αποφασίσει κατά του Οικουμενισμού; (Εκτύπωση)

ΕΝΑΣ εἶναι ὁ σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῶν Ὀρθοδόξων: Νά ἀρθροῦν ὅλα τά ἐµπόδια στήν πορεία τῶν οἰκουµενιστῶν πρός τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” µέ τήν Μία καί µοναδική Ἐκκλησία, χωρίς τήν παραµικρή µετακίνηση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τίς διαστρεβλωτικές τους ἀπόψεις σχετικά µέ τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀτέλειωτοι θεολογικοί διάλογοι, οἱ ὁποῖοι ἐπί δεκαετίες διεξάγονται καί ποτέ δέν ἔχουν καταλήξει σέ κάτι θετικό.Ἡ Σύνοδος θέλει νά διευκολύνει τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” ἀφαιρώντας καθετί πού τήν ἐµποδίζει καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ὑπαρκτά µεγάλα προβλήµατα, πού ἀντιµετ ...

 

Σύνοδος της Κρήτης 2016: Πρωτοφανές παρασκήνιο - Ραγδαίες εξελίξεις (Εκτύπωση)

Άρνηση και από το Πατριαρχείο Γεωργίας. Λίγες ώρες μετά το επίσημο οριστικό όχι στη συμμετοχή του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην Πανορθόδοξο Σύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων και μία ημέρα πριν τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθμολομαίου, που ειδικά φέτος αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης εκατοντάδων πιστών στο Φανάρι, το τοπίο θολώνει ακόμη περισσότερο, καθώς το Πατριαρχείο Γεωργίας που θεωρείται και το πιο "συντηρητικό" στις απόψεις, ανακοινώνει διά του εκπροσώπου Τύπου, ότι δεν προτίθεται να μετάσχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.   Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Γεωργίας, δεν π ...

 

Το Πατριαρχείο Σερβίας θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετάσχει στη Μεγάλη Σύνοδο και προτείνει αναβολή (Εκτύπωση)

Το Πατριαρχείο Σερβίας με επιστολές του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και προς τους Ορθόδοξους Προκαθημένους δηλώνει ότι: «βλέπει εμπόδια στην συμμετοχή του στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και προτείνει να αναβληθεί».  Η επιστολή του Πατριαρχείου Σερβίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη  σύμφωνα με μετάφραση από το tovima.gr αναφέρει:«Θεωρούμαι αναγκαίο ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε πως εμείς ελπίζουμε και ειλικρινά δεσμευόμαστε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις με τις οποίες η Εκκλησία μας συμμετείχε στην προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν μας την δυσαρέ ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: «Ὁμολογιακὴ» διγλωσσία, ἀσάφεια καὶ σύγχυση (Εκτύπωση)

Πηγή: Εκκλησιαστική Παράμβαση, Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου... ...

 

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «αποκλειστικά» μόνον αυτή η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία (Εκτύπωση)

Δεν χωράει αμφιβολία ότιεν όψει της συγκλήσεως της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» υπάρχει μια κατάθεσις θέσεων και απόψεων σχετικά με το κορυφαίο αυτό θέμα. Οι απόλυτα τεκμηριωμένες εισηγήσεις στην Επιστημονική Ημερίδα για τη Μεγάλη Σύνοδο, που διοργάνωσαν τέσσερις  Ιερές Μητροπόλεις τον περασμένο Μαρτίο στον Πειραιά, όπου ομολογητές Επίσκοποι, κορυφαίοι καθηγητές και δογματολόγοι, θεολόγοι κληρικοί και  μοναχοί, επεσήμαναν το μεγάλο έλλειμα συνοδικότητος, αλλά και τις τρομερές αδυναμίες και κραυγαλέες αντιφάσεις των προσυνοδικών κειμένων, τα οποία προωθούνται. Τοπικές Εκκλησίες, όπως η Εκκλησία ...

 

Πνευματικές βόμβες από τον Κυθήρων Σεραφείμ: Θερμή Προσυνοδική έκκληση προς Ορθόδοξους Προκαθήμενους (Εκτύπωση)

Ταπεινῶς  καί εὐσεβάστως ἐκφράζουμε τόν βαθύτατο θαυμασμό, πού μᾶς προκαλεῖ τό πνευματικό Σας ἔργο στόν ὁμόδοξο καί ἀδελφό Γεωργιανό λαό, ὁ ὁποῖος πέρασε δύσκολα χρόνια ἐπί κομμουνισμοῦ καί σήμερα δοκιμάζεται ἀπό τόν κίνδυνο τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Ἰδιαιτέρως ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσουμε τήν χαρά μας καί τίς εὐχαριστήριες προσρήσεις μας πρός Ἐσᾶς, ἐπειδή τό Σεπτό Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας ἀπέρριψε κάθε ἀντικανονικό συμβιβασμό μέ τόν ἑτερόδοξο κόσμο. Αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς ἐξαιτίας τῆς παρουσίας τῆς Μακαριότητός Σας στόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Ἐσεῖς,  Μακαριώτατε, ὁμολογεῖτε τήν Ὀρθόδοξη Πίστι, ὑπερασπίζεσθε τή ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Τα ουσιαστικά προβλήµατα µε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο [Παρέµβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, Μάϊος 2016] (Εκτύπωση)

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πού πρόκειται νά συνέλθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη ἦταν «προσδοκία» πολλῶν, πού τήν ὁραµατίσθηκαν, ἑτοιµάσθηκαν, κουράστηκαν, καί τώρα ὁδηγεῖται πρός τήν σύγκλησή της. Τά ἐρωτήµατα τά ὁποῖα τίθενται εἶναι ἐάν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι αὐτή πού περίµεναν ὅσοι τήν ὁραµατίσθηκαν. Γράφονται καί λέγονται πολλά γιά τό θέµα αὐτό, ἄλλοι ἐκφράζουν τήν χαρά τους, γιατί ἐπιτέλους ἦλθε αὐτή ἡ ποθητή ὥρα, ἄλλοι ἐκφράζουν ἔντονο προβληµατισµό, ἔντονο δισταγµό καί ἄλλοι αἰσθάνονται πλήρη ἀπογοήτευση. Στήν µικρή αὐτή τοποθέτηση θά περιορισθῶ σέ µερικές ἐπισηµάνσεις.1. Σύνο ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Συνέντευξη για τη Μεγάλη Σύνοδο στο Ρουμανικό τηλεοπτικό κανάλι TVR1 [29 Μαΐου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Συνέντευξη για τη Μεγάλη Σύνοδο στο Ρουμανικό τηλεοπτικό κανάλι TVR1 [29 Μαΐου 2016]. Δείτε από 7.34΄. Πηγή: Ακτίνες... ...

 

π. Σάββας Λαυριώτης: Η «Αγία» και «Μεγάλη» Σύνο­δος μια προσπάθεια κατοχυρώσεως της αι­ρέσεως του Οικουμενισμού [29 Μαΐου 2016] (Video, Εκτύπωση)

Την 29ην Μαΐου ημέραν Κυριακήν και ώραν 7 μ.μ. εις την αίθουσαν: «Αρχιμανδρίτης Μάρκος Μανώλης» της «Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως» της εφημεριδας ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λεωφ. Θησέως 25, Νέας Ερυθραίας) , πραγματοποιήθηκε ομιλία απο τον Γέρων π. Σάββα Λαυριώτη με το επίκαιρον θέμα: Η «Αγία» και «Μεγάλη» Σύνο­δος μια προσπάθεια κατοχυρώσεως της αι­ρέσεως του Οικουμενισμού. Πηγή: Ακτίνες... ...

 

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Εγκύκλιος «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» [2 Ιουνίου 2016] (Εκτύπωση)

Εγκύκλιος: «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» (2/6/2016).Πρωτ. 2541Ἀριθμ. Διεκπ. 1133 Ἀθήνῃσι 2ᾳ Ἰουνίου 2016Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 7 7Πρόςτό Χριστεπώνυμον Πλήρωματῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἈγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι αὐτόν τόν μήνα,  ἤτοι ἀπό 17 ἕως 26 Ἰουνίου, θά συνέλθει στήν Κρήτη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, ὕστερα ἀπό προετοιμασία πολλῶν ἐτῶν, γιά νά συσκεφθεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί νά φανερώσει τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σέ ἐποχή πού ἡ τοπική καί παγκόσμια κοινωνία εἶναι γεμάτη ἀντιφάσεις καί ἀνταγωνισμούς. ...

 

Σχόλια και προτάσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για τη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Ἡ σύντονη καί φιλότιμη προσπάθεια τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στίς Πανορθόδοξες Προσυνοδικές Διασκέψεις ἔφε-ρε ἐν τέλει τά ἐν σχεδίῳ προσυνοδικά κείμενα στήν μορφή, μέ τήν ὁποία δό-θηκαν στήν δημοσιότητα μέ ἐντολή τῶν Σεπτῶν Προκαθημένων στίς 21-28 Ἰανουαρίου 2016.  Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει τώρα τήν δυνατότητα νά ἐκφράσῃ εὐ-λαβῶς τήν κρίσι του ἐπί τῶν κειμένων, συμμετέχοντας ἔτσι στήν συνοδική λει-τουργία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.Ἅγιον Ὄρος, 4/17 Μαρτίου 2016    ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥἩ σύντονη καί φιλότιμη προσπάθ ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Μολδαβίας για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈκτὴ Θεμιστοκλέους 190185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣEmail : impireos@hotmail.com Τηλ. 210 4514833Fax 210 4518476 Ἀριθμ. Πρωτ.528                                      Ἐν Πειραιεῖ τὴ 23η Μαΐου 2016 Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κισινιὲφ καὶ πάσης Μολδαυΐας κ.κ. Βλαδίμηρον Εἰς Κισινιέφ.  Σεβασμιώτατε Ἅγιε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίω κατασπαζόμενος μετὰ βαθυτάτων αἰσθημάτων ἀγάπης ἐν Χριστῷ ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τῆς ναυλόχου πό ...

 

Παύλος Σαββίδης: Σκέψεις και θέσεις ενός λαϊκού μέλους της Εκκλησίας για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» της Κρήτης (Εκτύπωση)

Η ανίερη και ανέραστη « ιερωσύνη» των παπικών και ο παραλογισμός ορισμένων «Ορθοδόξων». Ο άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων|πόλεως, μέγας αγωνιστής της Ορθοδοξίας, και υπέρμαχος των αγίων εικόνων, στον προοιμιακό συγγραφικό έργο του επισημαίνει: «Σοφών ανδρών αι ερωτήσεις, μελέτης δέονται και νήψεως ου της τυχούσης, ίνα εν Κυρίω γένωνται αι επιλύσεις». Πολύς και βαρύς ο αποδεικτικός λόγος αρνήσεως ιερωσύνης των παπικών και συνεπεία τούτων η παντελής στέρησης της θείας χάριτος από πάσης ιεροπραξίας. Ο άσφαιρος, άκαιρος λόγος και πόλεμος ολίγων παρα-λογιζομένων επισκόπων και λαϊκών να αποδείξουν τ ...

 

Ο ρόλος των λαϊκών στην Εκκλησία και η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» (Εκτύπωση)

Η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής  είναι η καλύτερη αφορμή και το γερό εκείνο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα θέλαμε να στηρίξουμε λόγο αγάπης και αλήθειας για το χρέος και την ευθύνη των λαϊκών, μιάς και τα εκκλησιαστικά πράγματα –εν’όψει της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»– βαίνουν κατά κρημνών. Άνεση, ανάπαυση και ασφάλεια Η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής που η Εκκλησία μας γιορτάζει πάντοτε Τετάρτη, ημέρα αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό, έχει σχέση με μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ, τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή αυτή διαρκούσε 7 ημέρες σύμφωνα με την εντολή του Θεού: «Εορτήν σκηνών ποιήσεις ...

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: «Έσχατος κριτής επί θεμάτων πίστεως είναι η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας» (Εκτύπωση)

Έστω και την εσχάτη, το Άγιον Όρος πήρε θέση και “λίαν εύφρανε τους ορθοδόξους και κατήσχυνε τους κακοδόξους”! Εκτενή επιστολή για τους προβληματισμούς και τις αντιρρήσεις των Αγιορειτών για τα θέματα της Πανορθόδοξης Συνόδου έστειλε μετά από μακρές συνεδριάσεις κατά την εβδομάδα των Μυροφόρων η Έκτακτη Σύναξη των Ηγουμένων και Αντιπροσώπων των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα αποφασίσθηκε η επιστολή να κοινοποιηθεί σε όλες τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.Έστω και την εσχάτη, το Άγιον Όρος πήρε θέση και “λίαν εύφρανε τους ορθοδόξους και κατήσχυνε τους κακο ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τον Πατριάρχη Σερβίας για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈκτὴ Θεμιστοκλέους 190185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Email: impireos@hotmail.comΤήλ. 210 4514833Fax 210 4518476 Ἀριθμ. Πρώτ 527.                                                Ἐν Πειραιεῖ τὴ 23η Μαΐου 2016ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝἈρχιεπίσκοπον ΠεκίουΜητροπολίτην Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίουκαὶ Πατριάρχην τῶν ΣέρβωνΚύριον κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝΕἰς ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ Μακαριώτατε Δέσποτα,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Πάνυ εὐλαβῶς καὶ μετὰ πλείστης τιμῆς καὶ υἱϊκὴς ἐν Κυρίω ἀγάπης ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς κ ...

 

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος: Ο διάλογος με την Σαμαρείτιδα και οι σύγχρονοι Οικουμενιστικοί διάλογοι (Εκτύπωση)

Εἶναι γνωστός ὁ θεολογικός διάλογος τοῦ Κυρίου μας μέ τήν Σαμαρείτιδα, τήν μετέπειτα ἁγία Φωτεινή. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Σαμαρείτιδος ἀπό τό κατά Ἰωάννην ἅγιο Εὐαγγέλιο παρουσιάζει τόν Μεσσία Χριστό νά στέκεται παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί νά συνδιαλέγεται μέ μία αἱρετική καί κατεγνωσμένη γιά τόν ἄστατο βίο της Σαμαρείτιδα. Συνδιαλέγεται αὐτός ὁ ἄχραντος καί ὑψηλός Θεός μέ ἕνα πλάσμα καταφρονημένο καί ἐσκοτισμένο ἀπό τήν φιληδονία καί τίς λανθασμένες ἐπιλογές τοῦ βίου. Καί ἴσως τό πλέον παράδοξο δέν εἶναι ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεανθρώπου στόν κόσμο τοῦ θανάτου, ἀλλά ἡ ἐπαφή Του μ'αὐτά τά πλάσμα ...

 

Εν όψει της Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Κατηγορούν κάποιοι μεγαλόσχημοι τους κληρικούς και λαϊκούς εκείνους που έχουν κάποιες επιφυλάξεις για την επικείμενη Μεγάλη Σύνοδο, ότι δεν κάνουν υπακοή στην Εκκλησία και δεν δείχνουν πειθαρχία. Και όταν λέγουν Εκκλησία εννοούν αυτάρεσκα και αταπείνωτα τον εαυτό τους ή κάποια εκκλησιαστικά κέντρα αποφάσεων και κάποια πρόσωπα υψηλά ιστάμενα στην ορθόδοξη εκκλησιαστική ιεραρχία.Δεν υπάρχει όμως χειρότερο επιχείρημα μέσα στην ιστορία της Πίστεως από το να χρησιμοποιείται η αρετή της υπακοής και η ανάγκη της ενότητος για την αναίρεση του θεόσδοτου δώρου της ελευθερίας και της λογικής και μάλιστα ...

 

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἑτοιμάζεται αὐτὴ ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀποδοχὴ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς αὐθεντικῶν χριστιανισμῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικό. Εὔχομαι νὰ μὴ γίνει ποτέ. (Εκτύπωση)

Ἡ μέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος Οἱ Σύνοδοι τοῦ 14ου αἰῶνος διατυπώνουν τὴν θεολογία περὶ τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση δέχεται αὐτὲς τὶς Συνόδους ὡς 9η Οἰκουμενικὴ καὶ πανορθόδοξα γίνεται αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ γνωστοὺς Θεολόγους. Διότι καὶ ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως καὶ ἡ 8η τὸ 879, διαφοροποιοῦν ριζικὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν πατερικὴ συνέχειά της, ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ τῆς Δύσεως. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν θεολογία του, καρπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν φωτισμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καρδιά του, εἶναι ὁ Πατέρας τῆς 9ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἕνα ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈκτή Θεμιστοκλέους 190185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣEmail : impireos@hotmail.comΤηλ. 210 4514833 Fax 210 4518476Ἀριθμ. Πρωτ.486Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Μαΐου 2016Πρὸς τὸν ΣεβασμιώτατονΜητροπολίτην Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας κ.κ. ὈνούφριονΕἰς Κίεβον. Σεβασμιώτατε Ἅγιε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίω κατασπαζόμενος μετὰ βαθυτάτων αἰσθημάτων ἀγάπης ἐν Χριστῷ ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καὶ πρώτου λιμένος τῆς Ἑλλάδος ...

 

Γεώργιος Παπαθανασόπουλος: Στον αέρα η Πανορθόδοξη (Εκτύπωση)

Αβεβαιότητα κυριαρχεί στο αν τελικά θα διεξαχθεί η Πανορθόδοξη στην Κρήτη και αν διεξαχθεί ποια θέματα θα την απασχολήσουν. Η αβεβαιότητα προκύπτει μετά την εν όψει της συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 24η και την 25η λήγοντος μηνός Μαΐου, κοινοποίηση από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο σε όλα τα μέλη της, των ενστάσεων, προτάσεων, τροπολογιών, διορθώσεων, ή προσθηκών που της υπέβαλαν Μητροπολίτες εις τα κείμενα της Πανορθόδοξης, που όλες θα συζητηθούν στην Ιεραρχία. Τα κύρια και κρίσιμα για τη διεξαγωγή και τη θεματολογία της Πανορθόδοξης  ζητήματα που θα απασχολήσουν την Ιεραρχί ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τον Πατριάρχη Βουλγαρίας για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣἈκτή Θεμιστοκλέους 190185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣEmail: impireos@hotmail.com Τηλ. 210 4514833Fax 210 4518476 Ἀριθμ. Πρωτ.487Ἐν Πειραιεῖτῇ 12ῃ Μαΐου 2016 Τῷ Μακαριωτάτῳ Μητροπολίτῃ  Σόφιας καί Πατριάρχῃ πάσης Βουλγαρίας Κυρίῳ κ. ΝΕΟΦΥΤΩι καί τῇ περί Αὐτῷ Ἱερᾷ ΣυνόδῳΕἰς  ΣΟΦΙΑN  Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Πάνυ εὐλαβῶς, μετά βαθυτάτων αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί πρώτου λιμένος τῆς Ἑλλά ...

 

π. Πέτρος Χιρς: Από τη Β΄ Βατικανή (1965) στην Πανορθόδοξη Σύνοδο (2016) [Πάτρα, 18 Μαΐου 2016] (Εκτύπωση)

Αιδεσιμολογιώτατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, Σεβαστοί Πατέρες, Κύριε Πρόεδρε της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών,Αγαπητοί μου,Ευχαριστώ θερμώς την Διακίδειο Σχολή για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω από το ιστορικό αυτό βήμα.Ευχαριστώ, επίσης, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών για την ευγένεια και την καλοσύνη να μου παράσχει την κανονική άδεια να απευθυνθώ στην αγάπη σας για το σημαντικότατο αυτό θέμα τής Πανορθοδόξου Συνόδου. Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Οικουμενικών Συνόδων αποτελεί κοινοτοπία αλλά είναι αναγκαία, αληθινή. Πιο ουσιαστική ακόμη είναι ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Ἑπομένως δέν θά συμμετάσχω στό «ἀνόσιο παίγνιο» τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Ἐπειδή κατά τόν Θεῖο Ἀπόστολο Πέτρο ὀφείλομεν νά εἴμεθα  «ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας (Α΄ Πέτρου 3,15-18), δημοσιοποιῶ τοῦς λόγους παραιτήσεώς μου ἀπό τήν συμμετοχή μου στήν ἐκπροσώπηση τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν συγκληθησομένη Ἁγία καί Μεγάλἦ Σύνοδο.  Ἡ ἀπόφασις τῆς προλαβούσης ἐκτάκτ ...

 

Επιστολή Εστίας Πατερικών Μελετών στον Μακαριώτατο για την «Αγία» και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Μετά ἀπό τό πολύ λυπηρό γεγονός στήν πανέμορφη νῆσό μας Λέσβο, ἐπίκειται τό χειρότερο στή νῆσό μας Κρήτη. Ὅσον ἀφορᾷ στήν «Ἁγία» καί Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο, παρακολουθοῦμε τόν πολυμέτωπο ἀγώνα πού διεξάγετε στίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διερχόμαστε.  Εὐχόμαστε ταπεινά νά παρουσιασθεῖ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, κάποιο ἐμπόδιο καί νά μή πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ Σύνοδος. Ἀμαρούσιον, 4 Μαΐου 2016Ἀρ. πρωτ. 120Μακαριώτατε,Χριστός Ἀνέστη!Εὐλαβῶς ἀσπαζόμεθα τήν Δεξιάν Σας!Μετά ἀπό τό πολύ λυπηρό γεγονός στήν πανέμορφη νῆσό μας Λέσβο, ἐπίκειται τό χειρότερο στή νῆσό μας Κρήτη. Ὅσον ἀφορᾷ στήν «Ἁγία» κ ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Επιστολή προς τον Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Εκτύπωση)

Πάνυ εὐλαβῶς, μετὰ πλείστης τιμῆς καί υἱϊκῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καὶ πρώτου λιμένος τῆς Ἑλλάδος προάγομαι ὅπως ἐπικοινωνήσω μετὰ τῆς περισπουδάστου  μοὶὙμετέρας Μακαριότητος, τοῦ πολιοῦ Προκαθημένου τῆς κατὰ Γεωργίαν Ὀρθοδόξου, Καθολικῆς του Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Γνωστὸν τυγχάνει τὸ πολυσχιδὲς καὶ ἐπίμοχθον ἔργον τὸὁποῖον ἐπιτελεῖ ἡὙμετέρα Σεπτὴ Μακαριότης τόσον διὰ τὸν εὐαγγελισμὸν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὅσον καὶ διὰ τὸν ἐπιστηριγμὸν ὑλικὸν καὶ πνευματικόν της Ὀρθοδόξου πίστεως ...

 

Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος (Εκτύπωση)

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρός: Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὰς λοιπὰς αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, τὴν Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας: «Πραγμάτων ἐπιδρομαί… τά τῶν φίλων ἄπιστα, τά τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα. Ἔρρει τά καλά, γυμνά τά κακά. Ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσός οὐδαμοῦ. Χριστός καθεύδει, τί χρή παθεῖν;…». (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος) Ὅπως γνωρίζουμε πολύ καλά ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἡ σύγκληση μιᾶς Συνόδου ἀφορᾶ πρωτίστως στήν θέσπιση καί τήν στερέωση τῶν Δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὁριοθέτησή της ἀπό τήν αἵρεσιν. Δηλαδή, ἡ Ἐκκλη ...

 

Ἡ κολοβὴ Σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος παρὰ μόνον άνομον συνέδριον βουλευόμενον κενά (Εκτύπωση)

Αἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης Μ. Συνόδου εἴτε ὀρθόδοξοι εἴτε μὴ θὰ ἀποτελέσουν ἀρχὴν ἐξελίξεων. Ἤδη ὁ τριμερὴς χωρισμὸς τῶν ἰσοτίμων ἐπισκόπων εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸν ζήτημα. Ἡ Σύναξις τῶν προκαθημένων ποὺ εἶχε λόγον ὑπάρξεως ἐπὶ Τουρκοκρατίας καὶ τώρα ἐβαπτίσθη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θὰ πρέπη νὰ καταργηθῆ ἢ νὰ ὑποβιβαστῆ ἀπὸ τὰς Ἱεραρχίας τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Εἰς τὴν Σύναξιν - Σύνοδον τῶν 14 προκαθημὲνων θὰ ὑπάρξη Μᾶρκος Εὐγενικός;1. Αι «εθνικαί» ΕκκλησίαιΤην Εκκλησία συναπαρτίζουν σήμερα οι 14 Τοπικές Εκκλησίες, οι οποίες θεωρούνται «εθνικές», διότι στις περισσότερες τα πληρώματά τους ανήκουν ...

 

Τα μεγάλα αδιέξοδα της Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Ἐκεῖ ποὺ φάνηκαν καθαρώτερα τὰ καίρια θεολογικὰ ἀδιέξοδα, στὰ ὁποῖα ὁδηγεῖται ἡ προετοιμαζομένη Μεγάλη Σύνοδος, εἶναι ἡ ἐφετινὴ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη σ᾽ αὐτὴ τὴν μεγάλη Σύνοδο.Ἡ Ἐγκύκλιος, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Συνοδικοὶ τοῦ Θρόνου Μητροπολίτες, στὴν προσπάθειά της νὰ προβάλει τὴν σημασία τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ Ἰουνίου οὐσιαστικὰ φανερώνει τὰ μεγάλα ἀδιέξοδα ποὺ ἡ σύγκλησή της ἔχει δημιουργήσει:1. Τὸ Πατριαρχικὸ κείμενο τονίζει μὲ ἐπιμονὴ καὶ ἔμφαση τὴν ἀξία τῆς συνοδικότητας στὴν Ὀρθ ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Ἡ ὄντως Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Εκτύπωση)

Ὅσο προχωροῦµε πρός τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόσο καί γράφονται διάφορα κείµενα, αὐξάνεται τό ἐνδιαφέρον τῶν Χριστιανῶν γιά τά ὅσα πρόκειται νά γίνουν σέ αὐτήν καί κυρίως γιά ὅσα θά ἀποφασισθοῦν. Προσπαθῶ νά δῶ τά θέµατα αὐτά µέ ψυχραιµία, νηφαλιότητα καί κυρίως µέσα ἀπό τήν καθολική πείρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχω συντάξει καί δηµοσιοποιήσει διάφορα κείµενα καί πρόκειται νά διατυπώσω τίς ἀπόψεις µου προφορικῶς καί γραπτῶς, κατά τήν Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πρόκειται νά συνέλθη κατά τόν Μάϊο γιά νά λάβη σαφεῖς ...

 

Κατὰ Θεὸ ἤ κατὰ ἄνθρωπο ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»;* (Εκτύπωση)

Δόκιμοι, ἀξιόπιστοι, ἀναγνωρισμένου Ὀρθόδοξου φρονήματος καὶ ἤθους Μητροπολίτες, Ἱερεῖς, Θεολόγοι, μας ἔχουν ἐνημερώσει ὅσα εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γνωρίζουμε γιὰ τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» καὶ ἔχουν δώσει τὶς σχετικές ἐξηγήσεις. Ἀκολουθεῖ σύνοψη σὲ ἑπτὰ βήματα τῶν βασικῶν σημείων τοῦ θέματος ποὺ ἀφορὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς.  Α. Ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου ἦταν μακροχρόνια, ἄνευ παρόμοιου ἱστορικοῦ προηγουμένου. Κάτι σημαίνει αὐτὸ.  - Ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος γράφει σχετικά μὲ τὴν προετοιμασία αὐτῆς τῆς Συνόδου: «Πρόκειται γιὰ ἕνα πρωτοφανὲς γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλ ...

 

Δόξα τω Θεώ! Κάποιες ορθόδοξες συνειδήσεις αντιδρούν στο Άγιον Όρος για τα ανορθόδοξα της «Πανορθόδοξης Συνόδου» (Εκτύπωση)

6 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους (Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου, Φιλοθέου, Ζωγράφου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου) παίρνουν θέση για την Πανορθόδοξη Σύνοδο.  Ζητούν, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να συζητηθεί το θέμα σε Έκτακτη Σύναξη των Ιερών Μονών με την παρουσία των Ηγουμένων (ΕΔΙΣ) μετά το Πάσχα. Οι άλλες 14; Οι μέχρι τώρα επιστολές των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους προς την Ιερά Κοινότητα για την Πανορθόδοξη Σύνοδο. Μετά τις γραπτές και προφορικές αντιδράσεις για την Πανορθόδοξη, η Ι. Κοινότητα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα σε Έκτακτη Σύναξη των Ιερών Μονών με την παρουσία των Ηγουμένων ...

 

Ιερομόναχος Αρσένιος: «Ομοφωνία» και «αυθεντία» της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Α´ Μέ μεγάλη χαρά καί ἀνακούφισι εἴχαμε πληροφορηθῆ ὅτι εἶχε συμφωνηθῆ ὥστε οἱ ἀποφάσεις τῆς μελλούσης νά συγκληθῇ Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θα ελαμβάνοντο μέ ὁμοφωνίαν. Αὐτό μᾶς εἶχε διασκεδάσει τούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες –πού εὐλόγως μέχρι τότε ὑπῆρχαν– ὅτι, δηλαδή, αὐτά πού θά ἀποφασισθοῦν πιθανότατα θά παρεκκλίνουν ἀπό τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν καί παράδοσιν. Διότι, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχομε ὄχι μόνον ἕναν ἀλλά ἀρκετούς Ἱεράρχες, πού δέν εἶναι μόνον «θρόνων διάδοχοι» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά καί τῶν «τρόπων (αὐτῶν) μέτοχοι».Ὅταν, ὅμως, προσφάτως ἀνεγνώσαμε μερικά Προσυνο ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος (β) (Εκτύπωση)

Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», ὅπως τήν ὀνόμασαν, αὐτήν πού πρόκειται νά συνέλθει ἐφέτος τήν Πεντηκοστή. Στό κήρυγμα αὐτό σᾶς εἶπα ὅτι πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας συγκαλεῖ Οἰκουμενικές Συνόδους, γιά νά καταδικάσει τίς ἐμφανιζόμενες αἱρέσεις καί γιά νά διευθετήσει διάφορα προβλήματα καί θέματα. Καί σᾶς εἶπα ἀκόμη στό προηγούμενο κήρυγμά μου ὅτι ἤδη ἔχει ἀργήσει νά συγκληθεῖ στά χρόνια μας ἡ Οἰκουμενική Σύνο­δος, γιατί μᾶς ἔχει ἐμφανιστεῖ, μέ δυναμισμό μάλιστα, ἡ μεγάλη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί περιμένουμε τήν καταδίκη της ἀπό Οἰκουμε ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος Βλάχος: Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756 (Εκτύπωση)

Ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον δέχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τούς προσερχοµένους σέ αὐτήν ἀπό ἄλλες Χριστιανικές παραδόσεις (Λατίνους- Προτεστάντες) τήν ἀπασχόλησε πολλές φορές, καί αὐτό τό ἔκανε ἤ κατ’ ἀκρίβεια µέ ἀναβαπτισµό ἤ κατ’ οἰκονοµία µέ Χρίσµα καί λίβελλο. Αὐτό ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπό τόν «παπικό προσηλυτισµό» καί ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων στίς προκλήσεις τῶν δυτικῶν Χριστιανῶν. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό πρέπει νά δοῦµε τήν Σύνοδο τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν (Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύµων) τοῦ ἔτους 1756. Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου αὐτῆς ἔχει δηµοσιευθῆ ἐπισήµως σέ βιβλίο πού τυπώθηκε στό ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος (α) (Εκτύπωση)

Παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, νά προσέξετε ἰδιαίτερα αὐτά πού θά σᾶς πῶ στό σημερινό μου κήρυγμα, γιατί εἶναι πολύ σοβαρά! Θά ἔχετε ἀκούσει ὅτι τώρα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς πρόκειται νά γίνει μία Οἰκουμενική Σύνοδος, τήν ὁποία ἔχουν ὀνομάσει «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος». Σάν βαπτισμένοι καί μυρωμένοι χριστιανοί πού εἶστε, ἀνήκετε στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται «Ἐκκλησία», εἶστε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, καί πρέπει λοιπόν νά γνωρίζετε γιά τό θέμα πού θά σᾶς μιλήσω σήμερα, γιά τήν μέλλουσα νά συγκληθεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο. Γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν Ἱερῶν Συνόδων ἀπαιτεῖται ἡ ἀναγνώρισή τους ἀπό τόν λαό ...

 

Εὐδοξία Αὐγουστίνου: Προβληματισμοί σχετικά μὲ τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο (Εκτύπωση)

«Ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νά δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί στ' ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος... πού, σώνει καὶ καλὰ θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία... Καὶ θὰ ἐξαφανισθεῖ (ἡ ῾Ελλάδα) ὄχι τόσο εὔκολα μὲ τὸν ἀμερικανισμὸ ποὺ πάθαμε, ὅσο ἂν γίνουμε στὴ θρησκεία παπικοί. Γιατί γι' αὐτοῦ πᾶμε. Παπική Ἑλλάδα θὰ πεῖ ἀξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας», ἔγραφε πρίν ἀπό χρόνια ὁ ἀϊβαλιώτης Φώτης Κόντογλου[1].  Ἡ ἴδια ἱστορία, ὅμως, ἐπαναλαμβάνεται  καί στίς μέρες μας, καθώς ἑτοιμ ...

 

π. Πέτρος Heers: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Με την προώθηση, για πανορθόδοξη αποδοχή, του προσυνοδικού κειμένου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο», ολοκληρώνεται μια εκατονταετής διεργασία διαστρεβλώσεως της Ορθοδόξου εκκλησιολογίας. Στον βαθμό που η πανορθόδοξη Σύνοδος αποδεχθεί την εσφαλμένη διδαχή, ότι οι αιρετικές τελετουργίες είναι Μυστήρια της Μίας Εκκλησίας, θα φέρει αναλόγως και την ευθύνη της συναινέσεως στην υιοθέτηση μιας νέας εκκλησιολογίας.  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  - Πειραιάς - Τετάρτη 23.3.201 ...

 

Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης και Βαρκίζης κ.κ. Παύλος: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτα Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Αἰδεσιμολογιώτατε καί πολυσέβαστε Πρόεδρε τῆς πρώτης Συνεδρίας πατέρα Γεώργιε, Εὐλαβέστατοι Πατέρες καί συλλειτουργοί, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές, Εὐσεβεῖς χριστιανοί καί ἀγαπητοί ἀκροατές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας Θέμα: Ἐρωτήματα περί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο.  Σεβασμιώτατοι προσκεκλημένοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί συνεπίσκοποι,  Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτα Πειραιῶς καί ...

 

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,Ἕνα ἀπό τά φλέγοντα, ἐπείγοντα καί σοβαρά θέματα, μέ τό ὁποῖο ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» εἶναι ἡ πανορθόδοξη ἀναγνώριση τῶν θεωρουμένων ἀπ’ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους δύο συνόδων τοῦ 9ου καὶ 14ου αἰῶ. ὡς Οἰκουμενικῶν, δηλ. τῆς Η´ ἐπὶ Μ. Φωτίου τό 879 μ.Χ., καὶ τῆς Θ´ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τό 1351 μ.Χ.Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Mr Θεολογίας στόν Τομέα Ἁγίας Γραφῆς καί Πατερικῆς Γραμματείαςτῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠ ...

 

Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Ἐν πρώτοις αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τήν Ἐπιτροπή τῆς παρούσης Ἐπιστημονικῆς Θεολογικῆς Ἡμερίδος διά τήν συναρίθμησί μου εἰς τούς εἰσηγητάς της, τήν κατάρτισι τοῦ καταλόγου τῶν περισπουδάστων θεμάτων της: θεολογικῶν, ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν, ἀφορώντων εἰς τήν θεματολογία τῆς συγκληθησομένης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», καί τήν ἀρτία διοργάνωσί της. Εἰσήγησις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ Θέμα: «Ἐκκλησιολογικά καί ποιμαντικά προβλήματα ἀπό τήν μή συμμετοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»   Ἐν πρώτοις αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τήν Ἐπιτρ ...

 

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Το κείμενο της Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως (Σαμπεζύ 2015) με τίτλο  «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» είναι το πλέον σημαντικό κείμενο της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και είναι σίγουρο ότι θα αναδειχθεί ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την εκκλησιαστική αξιολόγηση της ίδιας της Συνόδου.  Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κείμενο αν και δεν έχει την τυπική μορφή και δομή δογματικού όρου, ουσιαστικά επέχει θέση δογματικής αποφάσεως της Συνόδου, και, συνεπώς, η Εκκλησία – δηλ. όλοι εμείς, κλήρος και λαός – οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε ...

 

Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντου: Τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας- Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Εἷς ἐκ τῶν ἐλαχιστοτάτων πρεσβυτέρων τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἐγώ ὁ λίαν ἰσχνόφωνος καί βραδύγλωσσος, καλοῦμαι νά μιλήσω γιά θέματα, τά ὁποῖα πλειάδες θεοφωτίστων ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὄχι μόνο, θεοπνεύστως καί μέ ἀσύλληπτη ἁγιοπνευ­ματική, καί οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν καί μέ ἀφθο­νοῦσαν τήν θύραθεν σοφία ὅρισαν, ὑπεραφθονούσης μάλιστα καί τῆς μακροτάτης καί φιλοστοργοτάτης αὐτῶν ποιμαντικῆς ἐμπειρίας.Σεβασμιώτατοι,Σεβαστοί Πατέρες,Ἀγαπητοί ἀδελφοί.Εἷς ἐκ τῶν ἐλαχιστοτάτων πρεσβυτέρων τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξ ...

 

π. Θεοδώρος Ζήσης: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Ἕνα ἀπὸ τὰ φλέγοντα καὶ ἐπείγοντα θέματα ποὺ ἐκαλεῖτο νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἦτο καὶ τὸ θέμα τῆς ἡμερολογιακῆς μεταρρύθμισης, τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου, τὴν ὁποία, χωρὶς πανορθόδοξη ἀπόφαση, μονομερῶς καὶ πραξικοπηματικῶς, ἐπέβαλαν ἀπὸ τὸ 1924 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τὴν μεταρρύθμιση δέχθηκε καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες ᾽Εκκλησίες ἀντέδρασαν καὶ τὴν ἀπέρριψαν, ὅπως τὰ τρία πρεσβυγενῆ πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, οἱ λοιπὲς Ἐκκλησίες καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓ ...

 

Θεολογική-Επιστημονική Ημερίδα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες (ΒΙΝΤΕΟ- ΚΕΙΜΕΝΑ- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ) (Video, Εκτύπωση)

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καί ἡ σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν διοργάνωσαν μέ επιτυχία τήν ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ μέ θέμα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» στήν Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας, Πειραιῶς τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 9:00 π.μ.   «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑ   Πρωτοπρεσβύτερος π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ἔναρξη Ημερίδος (Βίντεο, Κείμενο)   Γέροντας ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Βίντεο, Κείμενο)  Εἰσαγωγική Ὁμιλία και κήρυξη τ ...

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατοι Πατέρες, Συλλειτουργοί Ἱερεῖς,Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές, Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητέςκαί ἐκλεκτέ λαέ τοῦ Θεοῦ,Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή νά ὁμιλήσει καί ἡ ταπεινότητά μουστήν Ἡμερίδα αὐτή, τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ ἀγωνία ΠατέρωνἹεραρχῶν, Ἱερέων καί Μοναχῶν καί Θεολόγων Καθηγητῶνγιά τόν στηριγμό τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τό θέμα μου εἶναι «Οἱ ἀγῶνες τῶν Προφητῶν γιά τήν καθαρότητα τῆς πίστης στόν Γιαχβέ». Τό θέμα αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό, εἶναι ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη, καί, ὅπως τό ἐννοοῦμε, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξαντληθεῖ στά στενά καί περιορισμένα ὅρια μιᾶς 20 λέπτου ὁμιλί ...

 

Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Αναστασίου Προηγούμενος Μεγάλου Μετεώρου: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Με­λε­τών­τας κα­νείς τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων, δι­α­πι­στώ­νει ὅ­τι αὐ­τές συγ­κα­λοῦν­ταν κά­θε φο­ρά πού κά­ποι­α αἵ­ρε­ση ἀ­πει­λοῦ­σε τήν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ἐμ­πει­ρί­α τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ἀ­λή­θειας καί τήν ἔκ­φρα­σή της ἀ­πό τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό σῶ­μα. Στούς ἀν­τί­πο­δες αὐ­τῆς τῆς ἁ­γι­ο­πα­τε­ρι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως, ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, δέν ὁ­ρι­ο­θε­τεῖ τήν πί­στη ἔ­ναν­τι τῆς αἱ­ρέ­σε­ως. Ἀν­τί­θε­τα, μά­λι­στα, ἀμ­φι­σβη­τεῖ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ὡς Μί­ας, ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Ἀ­πό τή θέ­ση αὐ­τή αἰ­σθά­νο­μαι τό χρέ­ος, νά εὐ­χα­ρι­στή­σω -ἐκ καρ­δί­ας καί δη­μο­σί­ως- τόν φι­λό­ξε­νο καί φλο­γε­ρό ἀ­γω­νι­στή Οἰ­κο­δε­σπό­τη, τόν Ποι­μέ­να τον κα­λό, τόν τι­μη­θέν­τα κα­τ’ ἐ­πα­νά­λη­ψη καί ἐ­ξαι­ρέ­τως μέ τόν ὀ­νει­δι­σμό τοῦ Χρι­στοῦ, τόν Μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ, γιά τήν με­γα­λει­ώ­δη πα­νελ­λα­δι­κή δι­ορ­γά­νω­ση τοῦ πα­ρόν­τος θε­ο­λο­γι­κοῦ-ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ Συ­νε­δρί­ου, καί μά­λι­στα τήν κρί­σι­μη αὐ­τή χρο­νι­κή στιγ­μή, γιά τήν ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Καί τοῦ­το, ἐ­πει­δή τό πραγ­μα­τευ­ό­με­νο ἐ­δ ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Εισήγηση στην ημερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές, Σεβαστό Προεδρεῖο, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, Χαιρετίζω τήν πολύ νευραλγική σημερινή ἡμερίδα, πού διοργανώνουν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βάρης καί Βουλιαγμένης, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Πειραιῶς καί Φαλήρου, καθώς καί ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, μέ θέμα: «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες».  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Θεολογία καί πολιτική. Ἠμερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ- Μεγάλη προετοιμασία, χωρὶς προσδοκίες» (Εκτύπωση)

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χαρίσματα τῶν Χριστιανῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν) πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν τήν ἐγρηγοροῦσαν συνείδησιν, ἡ δέ μεγαλύτερη προσφορά τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γράφει ὁ μακαριστός Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος (Καψάνης), εἶναι νά ἐνεργοποιῆ τήν ἐγρήγορση τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, ὅταν μάλιστα ὁ λαός τοῦ Θεοῦ σήμερα ἀφήνη ἐν πολλοῖς «ἀδρανές καί ἀνενέργητον τό χάρισμα τοῦτο». Ἡ ἐγρήγορση τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπόδε ...

 

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας: Το μάθημα των Θρησκευτικών, η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και η Μεγάλη Σύνοδος (Εκτύπωση)

Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα, Α  Κυριακὴ των Νηστειών, τη νίκη και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας εναντίον της πλάνης και των ποικίλων αιρέσεων. Τρία, κυρίως, θέματα απασχολούν αυτόν τον καιρό, και κυριαρχούν στην ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία : Το πρώτο ζήτημα είναι ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.  Στα Σχολεία και κυρίως στα Λύκεια, ο Υπουργός Παιδείας και φυσικά με την σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, επιμένει ανενδότως την αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών με το μάθημα της Θρησκειολογίας, δηλ. να μαθαίνουν τα παιδιά για όλες τις Θρησκείες. Κι αυτό όταν καλά - καλά ...

 

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος: Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης του Οικουμενισμού (Εκτύπωση)

Ἀ­πό τήν ἀρ­χή τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή εἶ­χε ὡς ἀ­φε­τη­ρί­α της κοι­νω­νι­κά καί ὄ­χι δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα, ὑ­πη­ρέ­τη­σε ποικίλες σκο­πι­μό­τη­τες καί συν­δέ­θη­κε ἄρ­ρη­κτα μέ τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό.Ἡ πρώ­τη ἀ­πό­φα­ση γιά τήν σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου λή­φθη­κε τό 1923 στό «Πα­νορ­θό­δο­ξο Συ­νέ­δριο» τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ἐ­πί πα­τρι­αρ­χί­ας Με­λε­τί­ου Με­τα­ξά­κη καί ἐ­νῶ ἀ­που­σί­α­ζε ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν Το­πι­κῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Τό­τε ξε­κί­νη­σε καί ἡ κα­τάρ­τι­ση τοῦ κα­τα­λό­γου μέ τά θέ­μα­τα τῆς Συ­νό­δου. Συ­ζη­τή­ ...

 

«Σύνοδος τῆς Κρήτης 2016» νά μήν γίνει διάκονος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ [ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ] (Εκτύπωση)

Ὁ μέγας καὶ ὁμολογητὴς Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς, παρακολουθώντας ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ὅλη πορεία τῶν ἀλλεπαλλήλων Πανορθοδόξων Διασκέψεων καὶ διαβουλεύσεων γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, διέκρινε μὲ τὸν θεῖο φωτισμό, ποὺ εἶχε πλούσια μέσα του, τὴν ὀλέθρια οἰκουμενιστικὴ γραμμή, πάνω στὴν ὁποία βάδιζε ἡ ἐν λόγῳ προετοιμασία, καὶ τὰ σαθρὰ οἰκουμενιστικὰ θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα στηρίχθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια, καὶ προεῖδε, ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ, ἄν ποτε συγκληθεῖ, Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, δὲν θὰ εἶναι ἄλλο τίποτε παρὰ μιὰ οἰκουμενιστική-αἱρετικὴ Ψευδοσύνοδος ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκτύπωση)

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὀνομάστηκε ἀπό τού ἐμπνευστές της, θά συνέλθει στό Κολυμπάρι τῶν Χανίων τῆς Κρήτης, κατά τήν Πεντηκοστή τοῦ τρέχοντος ἔτους. Καί ἐνῶ τό γεγονός αὐτό εἶναι πάρα πολύ σημαντικό, ὑπάρχει μεγάλο ἔλλειμμα ἐνημερώσεως, ὄχι μόνον τῶν ἁπλῶν λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἀλλά καί πολλῶν Ἀρχιερέων τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Μόλις πρίν λίγες ἡμέρες ἔγινε γνωστή ἡ θεματολογία, πού θά ἀπασχολήσει τήν Σύνοδο καί «ὁ Κανονισμός Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Συνόδου». Ἀπό τήν μελέτη τῶν δημοσιοποιημένων κειμένων, προκύπτουν πολλά καί καίρια ἐρωτήματα, ἀλλά καί ἔντον ...

 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος - Τὸ διακύβευμα (Εκτύπωση)

Μετὰ ἀπὸ 100 περίπου χρόνια προετοιμασιῶν, κοντεύει ἡ ὥρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ – ἐκτὸς ἀπροόπτου – τὸν προσεχῆ Ἰούνιο στὴν Κρήτη. Πέρα ἀπὸ ὅσα κατὰ καιροὺς ἐπεσήμαναν οἱ θιασῶτες τῆς σύγκλησης τῆς Συνόδου γιὰ τὴν ἀναγκαιότητά της, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ἐκθέσουμε ἐν συντομία κάποιες σκέψεις γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ διακύβευμά της.Ὅπως διαφαίνεται στὰ Κείμενα ποὺ πρόκειται νὰ συζητηθοῦν καὶ ὑπογραφοῦν ἀπὸ τὶς ἀντιπροσωπεῖες τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ Σύνοδος αὐτὴ δὲν γίνεται – σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παράδοση τῶν Συνόδων στὴν ...

 

Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό (Εκτύπωση)

ΑΙ­ΤΗ­ΜΑΜε­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­αςπρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δοςΜάρ­τιος 2016 Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ ...

 

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης σε εκδήλωση με θέμα: «Βαδίζοντας πρός την Πανορθόδοξο Σύνοδο» (Video, Εκτύπωση)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ένωση Θεολόγων Πιερίας.Καθήλωσαν το πολυπληθές ακροατήριο με την ενημέρωση, τη θεολογική ορθόδοξη κατάρτιση και τη μαρτυρία τους σε ουσιαστικά θέματα της Εκκλησίας ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός και ο μοναχός π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης στην ομιλία της Σχολής Γονέων – Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης «Βαδίζοντας προς την Πανορθόδοξο Σύνοδο» τη Δευτέρα 22/2/2016 στο Συνεδριακό Κέντρο του δήμου Κατερίνης.Ο π. Γεώργιος αναφέρθηκε στις όψεις της προβληματικής του διαλόγου κατά τη Σύνοδο ξεκινώντας από την παραδοχή του διαλόγου, εφόσον ο τελευταίος ανήκει στην ουσία του Χριστι ...

 

Οι 25 επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι βοηθοί τους που θα συμμετάσχουν στη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Απόσπασμα Δελτίου Τύπου της Συνόδου Δια μυστικής ψηφοφορίας έγινε αποδεκτή η πρόταση της Δ.Ι.Σ. για την σύνθεση των Μελών της Ιεραρχίας που θα συμμετάσχουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Η πρόταση αυτή έλαβε 52 θετικές ψήφους, 25 αρνητικές και ευρέθησαν και 2 λευκές. Η σύνθεση της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας είναι η εξής: Α. Ἡ 25μελης Αντιπροσωπεία1. Ο Αθηνών κ.κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος της Δ.Ι.Σ.2. Ο Ηλείας κ. Γερμανός, Μέλος της Δ.Ι.Σ.3. Ο Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Μέλος της Δ.Ι.Σ.4. Ο Άρτης κ. ...

 

Τρίτη επιστολή του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου προς τη ΔΙΣ για τη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

"Εάν δέν γίνουν οἱ ἀναγκαῖες τροποποιήσεις, τότε στό συγκεκριµένο κείµενο θά ἐπικρατῆ θεολογική καί ἐκκλησιολογική διγλωσσία, ἡ ὁποία εἶναι ἀνάρµοστη σέ συνοδικά κείµενα καί µάλιστα σέ κείµενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου" αναφέρει μεταξύ άλλων στην τρίτη επιστολή του προς τη ΔΙΣ ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος σχολιάζοντας το επίμαχο κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον".  Πηγή: Θρησκευτικά... ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, Κρίσεις καί Προβληματισμοί» (Video, Εκτύπωση)

Ο καθηγητής κ. Δημ. Τσελεγγίδης σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον κ. Λυκούργο Μαρκούδη, διευθυντή του Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας, για την επικείμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό... ...

 

Η Εκκλησία της Σερβίας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την τακτικήν συνεδρίασίν Της του παρελθόντος Μαΐου ε.ε. εξήτασε την έκθεσιν των εκπροσώπων τής καθ΄ ημάς Τοπικής Εκκλησίας, που αφορούσε εις την  τρίτην  συνάντησιν της Ειδικής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον και αποφάσισεν όπως κοινοποιήση τας προτάσεις Αυτής διά την Πέμπτην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, εν ταυτώ ειπείν διά την μέλλουσα Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ     Αρ. πρω ...

 

Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεὼν: Σοβαρὲς ἐνστάσεις γιὰ τὴν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεὼν πρὸς τὴ ΔΙΣ γιὰ τὴ Μεγάλη ΣύνοδοΜακαριώτατε Πρόεδρε,Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 755/351/16-2-2016 Ὑμετέρου ἐγγράφου καί τῶν προαποσταλέντων κειμένων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, εὐσεβάστως προάγομαι νά ἐκθέσω ὡρισμένας σκέψεις μου ἀναφερομένας α) εἰς αὐτήν ταύτην τήν συγκληθησομένην Σύνοδον, β) εἰς τήν θεματολογίαν αὐτῆς, γ) εἰς τά κείμενα τά ὁποῖα τελικῶς περιελήφθησαν εἰς τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν καί δ) εἰς τόν τρόπον συγκροτήσεως...τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας.Α΄1. Μία Σύνοδος ὑπό τόν βαρύν τίτλον ...

 

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Σχετικά με την προσεχή σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Ἐλάβον τὴν ἀπὸ 16ης Φεβρουαρίου 2016 μὲ ἀριθμ. πρωτ.755/16-2-2016, Ὑμετέραν ἐπιστολὴν διὰ τῆς ὁποίας κοινοποιεῖτε εἰς ἐμέ, κεφαλαιωδῶς καὶ συνοπτικῶς, ἅπαντα τὰ ἀφορώντα εἰς τὴν μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἤτοι εἰς τὴν ἱστορικὴν πορείαν τῆς προετοιμασίας αὐτῆς, τὸν ρόλο καὶ τὴν συμβολὴ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας στὴν τελικὴ διαμόρφωση τῶν προσυνοδικῶν κειμένων, τὴν ὁμόφωνη ἀποδοχὴ αὐτῶν ὑπὸ τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως Ἐν Πειραιεῖ τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2016Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε πρό ...

 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀπορρίπτει κείμενο τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Διάσκεψης! (Video, Εκτύπωση)

Μετὰ τὴνπρόσφατη ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου σχετικὰ μὲ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, μία ἀκόμη διαμαρτυρία ἔρχεται ἀπὸ τὴν Γεωργία.Συγκεκριμένα ὁ Καθολικὸς Πατριάρχης Τιφλίδας καὶ πάσης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β΄, ἐξέφρασε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία γιὰ ἔγγραφο τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου.Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, σὲ πρόσφατη συνεδρία της ἀπέρριψε τὸκείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸ κόσμο».Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἔχει ἐκφράσει ἐνστάσεις καὶ... παράπονα, καὶ γιὰ ἄλλα ἔ ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Σχόλιο σε άρθρο αγιορείτου για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Η μέλλουσα να συνέλθει «Αγία και Μεγάλη Συνόδος», η οποία ως γνωστόν θα πραγματοποιηθεί, «εκτός απροόπτου»,  τον ερχόμενο Ιούνιο στην Κρήτη την ημέρα της Πεντηκοστής, βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο της εκκλησιαστικής επικαιρότητος και αποτελεί το αντικείμενο του ενδιαφέροντος όλων. Σχόλια, κρίσεις, αναλύσεις, απόψεις, (πολλές φορές εκ διαμέτρου αντίθετες), γράφονται και ξαναγράφονται γύρω από την θεματολογία, τα προσυνοδικά κείμενα που θα τεθούν προς συζήτηση, τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας της εν λόγω Συνόδου, τον τρόπο επιλογής των αρχιερέων-μελών της Συνόδου,ΙΕΡΑ ΜΗΤΡ ...

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος: «Χωρίς τήν ἔγκριση τῶν Ἱεραρχῶν ἡ σύνταξη τῶν κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου» (Εκτύπωση)

Ὁ Μητροπόλίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μέ δύο ἐπιστολές του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσκεῖ κριτική στά κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἀναδεικνύει τά θεολογικά καί δογματικά προβλήματά τους καί κάνει λόγο γιά ἔλλειψη ἐνημέρωσης τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Επιστολή 1 Επιστολή 2 Πηγή:Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου... ...

 

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος ἐναντίον τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ταράζει τὰ λιμνάζοντα ἐκκλησιαστικὰ ὕδατα, μὲ τὴν γνήσια πατερικὴ ἐπιστολὴ του! (Εκτύπωση)

Σοβαρὰ κενὰ θεολογικῶν καὶ νομοκανονικῶν ζητημάτων στὴν ἐπερχόμενη σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου διαπιστώνει ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος.Σὲ ἐπιστολή του ὁ ἔγκριτος ἱεράρχης θεωρεῖ πὼς δὲν τίθεται κανένα ζήτημα νὰ ἐπανέλθει ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν ἀφοῦ δὲν διασπάστηκαν, κατὰ τὴν ἄποψή του, οἱ χριστιανοὶ ἁπλῶς κάποιοι ἐπέλεξαν μία διαφορετικὴ ὁδὸ ἀπὸ τὴν γνήσια Ὀρθόδοξη ἀλήθεια ποὺ ἀκολουθοῦμε.Δὲν ὑπάρχουν Ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες, ἁπλῶς ἀποκόπησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ πρέπει νὰ θεωροῦνται αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ Σεβασμιώτατος ἐκφράζοντας ἀπορία γιὰ ποιὸν λ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Ἐν ὄ­ψει τῆς μελ­λού­σης νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου, θά ἤ­θε­λα νά θέ­σω γιά ἀ­κό­μη μί­α φο­ρά, εὐ­λα­βῶς, ἐ­νώ­πιόν Σας κά­ποι­ες θε­ο­λο­γι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα σκέ­ψεις μου, πού ἐλ­πί­ζω νά Σᾶς φα­νοῦν ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σι­μες.Ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης με νέα επιστολή του προς τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας εντοπίζει και αναδεικνύει τα προβληματικά σημεία του Κανονισμού λειτουργίας της Μεγάλης Συνόδου, καθώς και άλλων κειμένων της. Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,Ἐν ὄ­ψει τῆς μελ­λού­σης νά συ­νέλ­ ...

 

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Ἐπιχειρεῖται θεσμικὴ νομιμοποίηση τοῦ Χριστιανικοῦ Συγκρητισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὴν Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης ἀπέστειλε πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς τὶς πρῶτες θεολογικὲς παρατηρήσεις του ἐπὶ τοῦ κειμένου: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον». Θεσσαλονίκη 3/2/2016Τὸ κείμενο αὐτὸ ἐμφανίζει κατὰ συρροὴ τὴν θεολογικὴ ἀσυνέπεια ἢ καὶ ἀντίφαση. Ἔτσι, στὸ ἄρθρο 1 διακηρύσσει τὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, θεωρώντας αὐτὴ –πολὺ σωστὰ– ὡς τὴν «Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Ὅμως, στὸ ἄρθρο 6 παρουσιάζει μία ἀντιφατικὴ πρὸς τὸ παραπάνω ἄρθρο (1) διατύπωση. Σημειώνεται χαρακ ...

 

Ιερά Μονή Γρηγορίου: Η Μεγάλη Σύνοδος και οι Προσυνοδικές Διασκέψεις (Εκτύπωση)

Ελπίδα και αγωνία, ανάμεικτα συναισθήματα, για την έκβαση της συνόδου. Κάθε σύνοδος είναι μία διακινδύνευσις. Θα την αποδεχθεί άραγε το πλήρωμα της Εκκλησίας ή θα υπάρξουν σχίσματα;(περιοδικό Ό Όσιος Γρηγόριος, ετήσια έκδ. Ι. Μ. Οσ. Γρηγορίου Αγ. Όρους, 40(2015), 176-179)Η πορεία προς τη Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας βαίνει προς το τέλος της. Την Πεντηκοστή του 2016, εκτός απρόοπτου.Ελπίδα και αγωνία, ανάμεικτα συναισθήματα, για την έκβαση της συνόδου. Κάθε σύνοδος είναι μία διακινδύνευσις. Θα την αποδεχθεί άραγε το πλήρωμα της Εκκλησίας ή θα υπάρξουν σχίσματα;Ένα είναι το αδιαφιλονίκη ...

 

Τα επισήμως εγκριθέντα κείμενα προς υποβολή και υιοθέτηση από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Εκτύπωση)

Σύμφωνα με το Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016) "Τά ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς, εἶναι: ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ, ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Ἀποφάσει τῶν Προκαθημένων ὅλα τά ἐγκριθέντα κείμενα θά δημοσιευθοῦν". Τα κ ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει να ελπίζουμε ή να ανησυχούμε; (Εκτύπωση)

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προυσιάσθηκε ὡς κύρια εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ Συνέδριο, ποὺ συνεκάλεσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μολδαβίας στὴν πρωτεύουσα Κισινάου τοῦ ἀνεξάρτητου Μολδαβικοῦ κράτους, στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 2016. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Διαθρησκειακὸς Συγκρητισμός».ΠρόλογοςΤὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προυσιάσθηκε ὡς κύρια εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ Συνέδριο, ποὺ συνεκάλεσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μολδαβίας στὴν πρωτεύουσα Κισινάου τοῦ ἀνεξάρτητου Μολδαβικοῦ κράτους, στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 2016. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Διαθρησκειακὸς Συγκρητισμός».Ἡ εἰσήγηση αὐτὴ συμπλη ...

 

Το απρόοπτον που δύναται να ματαιώσει την Μεγάλην Σύνοδον (Εκτύπωση)

Εμφανώς συγκρατημένος για τη σύγκληση της ονομαζόμενης Μεγάλης Συνόδου εμφανίζεται πλέον και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.Σε Χαιρετισμό του για την πρώτη του έτους αναφέρθηκε στην προετοιμασία για τη σύγκληση της Συνόδου, δεν λησμόνησε όμως να επαναλάβει την αναφορά που υπάρχει στο κείμενο της Σύναξης των Προκαθημένων των ορθοδόξων εκκλησιών το 2014, ότι η Σύνοδος θα γίνει «ἄνευ τινὸς ἀπροόπτου» δηλ. εκτός απροόπτου. Εξάλλου σε συνέντευξή του ο επί των εξωτερικών σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει την ίδια διευκρίνιση ...

 

Θεολογική-Επιστημονική Ημερίδα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες (Εκτύπωση)

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καί ἡ σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν προσκαλοῦν τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 9:00 π.μ. στήν Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας, Πειραιῶς σέ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, τήν ὁποία συνδιοργανώνουν, μέ θέμα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής της Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν9:00-9:05 Σύντομη Προσευχή9:05-9:40 Ἔναρξη Ημερίδος- Χαιρετισμοί9:40-10:00 Εἰσαγωγική Ὁμιλία και κήρυξη ...

 

Το πλήρωμα της Εκκλησίας αγωνιά για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Το νέο έτος 2016, βρίσκει το πλήρωμα της Εκκλησίας να αγωνιά για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.  Τα κατά καιρούς ποικίλα οικουμενιστικά ολισθήματα, και οι λανθασμένες εκκλησιολογικές ερμηνείες, αυξάνουν τα ερωτηματικά.   Μη Ορθόδοξες εκκλησιολογικές  θέσεις οι οποίες εδράζονται στη θέση ότι υπάρχει μια άλλη παράλληλη εκκλησία ως μέλος της καθ’ όλου Εκκλησίας, με αιρετικές  θέσεις και με δικούς της ‘’αγίους’’ μετά το Σχίσμα του 1054, αυξάνουν την έγνοια για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.  Αλήθεια είναι δυνατό να φρονούμε ότι υπάρχει άλλη εκκλησία παράλληλη, ένας άλλος ‘’πν ...

 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Οι επείγουσες "Αναγκαιότητες" της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Εκτύπωση)

Στις πολλές πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύγκληση της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», η οποία ορίστηκε για τον ερχόμενο Ιούνιο, (Πεντηκοστή του 2016), προστέθηκε και πρόσφατο Συμπόσιο, όπως δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο «Θεολογικά Δρώμενα». ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 21η Δεκεμβρίου 2015 ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.(Σχόλιο σε εισήγηση Καθηγητού)Στις πολλές πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύγκληση της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», η οποία ορίστηκε για τον ερχόμενο Ιούνιο, (Πεντηκοστή του 2016), προστέθηκε κα ...

 

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: Προδιαγεγραμένη η αποτυχία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λόγω Οικουμενισμού (Εκτύπωση)

Ἔργο τῶν προσφάτων Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, πού πραγματοποιήθηκαν στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης, ἦταν ἡ ἀναθεώρηση, ἡ ἐπαναδιατύπωση καί ἡ ἐπικαιροποίηση τῶν κειμένων τῶν προγενεστέρων Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, πού ἀποτελοῦν την θεματολογία τῆς μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016. Γιατί, ὅμως, τά ἤδη ἀπό ἐτῶν ἕτοιμα καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀρθόδοξα κείμενα χρειάστηκαν ἀναθεώρηση, ἐπαναδιατύπωση καί ἐπικαιροποίηση, καί μάλιστα ἀπό τούς σημερινούς οἰκουμενιστές; ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΕΝΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥἘν Πειραιεῖ  15-12-2015  πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπου ...

 

Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας: Ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις περὶ τῆς προετοιμαζομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» (Εκτύπωση)

Ἡ προετοιμαζόμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀναμένεται νά συγκληθεῖ τό 2016, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς Πανορθόδοξη, ἀλλά κάποιοι μελετητές ὑποστηρίζουν ὅτι θά ἔπρεπε νά χαρακτηρισθεῖ Οἰκουμενική. Παρακάμπτοντας αὐτή τήν ὑφιστάμενη διαφορά στή θεολογική θεώρηση, θά θέλαμε νά θέσουμε κάποια ἐρωτήματα. 1. Ἡ πρώτη καίρια ἐρώτηση εἶναι: πόσο σκόπιμη καί ἀναγκαία εἶναι σήμερα ἡ σύγκληση μιᾶς τέτοιας συνόδου; Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος ὁ Πόποβιτς ἔγραφε τό 1971, πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς: «...Εἰς τήν Ἐκκλησίαν, διά τήν ὁποίαν ὁ Θεάνθρωπος ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ποιὸς καὶ γιατί ἄλλαξε τὸν οἰκουμενικὸ χαρακτήρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου; (Εκτύπωση)

1. Τὸν μητροπολίτη Μεσσηνίας καλύπτει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀλλὰ μένει ὁ ἴδιος ἀκάλυπτοςΣὲ προηγούμενο ἄρθρο μας μὲ τίτλο «Μεταλλαγμένη καὶ ἀλλοιωμένη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» , εἴχαμε ἐπισημάνει ὅτι, ἐνῶ ἐξ ἀρχῆς ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς προσυνοδικῆς διαδικασίας ὅλοι ἐπίστευαν καὶ ἔλεγαν ὅτι ἡ Σύνοδος ἐκαλεῖτο νὰ καλύψει ἐπὶ οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου τὸ κενὸ τῆς συνοδικότητος ποὺ ὑπῆρχε ἐπὶ αἰῶνες, εἴτε θεωρήσει κανεὶς ὡς τελευταία οἰκουμενικὴ σύνοδο τὴν Ζ´ (787) ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων, εἴτε τὶς δύο ἄλ­λες ποὺ θεωροῦνται ὡς οἰκουμενικές, τὴν ἐπὶ Φωτίου (879-880) καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ ...

 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Μεταλλαγμένη και αλλοιωμένη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκτύπωση)

Δυσμενεῖς ἐξελίξεις κατὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου 1.Ἡ οἰκουμενικότης τῆς Συνόδου Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 ἀναζωπυρώθηκε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν σύγκληση καὶ προετοιμασία τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κατενοεῖτο πάντοτε ὡς Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, μέλλουσα νὰ πληρώσει τὸ μεγάλο συνοδικὸ κενὸ δεκατριῶν (13) αἰώνων, ἐὰν ὡς τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδο θεωρήσουμε τὴν Ζ´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ 787, ἢ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς Η´ καὶ Θ´ Οἰκουμενικὲς Συνόδους τὴν συγκληθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Φωτίου σύνοδο (8 ...

 

Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς: Ἡ προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Εκτύπωση)

Ἡ προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. (Προσδοκίες-Ἱστορικὴ πορεία-Γενικὲς Ἐκτιμήσεις-Συμπεράσματα) Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου.Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ ΠαραθρησκειῶνἹερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.Εν Πειραιεί τη 15η Σεπτεμβρίου 2015.(1ο Μέρος)Ε ἰ σ α γ ω γ ήἩ ἀπόφαση τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων στὸ Φανάρι (6 ἕως 9 Μαρτίου 2014)  νὰ  συγκαλέσουν  ἐντὸς  τοῦ 2016  τὴν ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη, ἢ Πανορθόδοξο Σύνοδο, ἀναζωπύρωσε  καὶ πάλι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  γύρω  ἀπὸ  τὸ  θέμα αὐτό. Σύμφωνα ...

 

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος: Ποιο πρέπει να είναι το έργο της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προς όφελος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκτύπωση)

Ἐπειδή ἤδη στίς 16 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὀλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως στό Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης[1], καί ἕπονται α) ἡ σύγκληση τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά προετοιμάσει τό Μήνυμα, τό ὁποῖο θά ἐκπέμψει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος στόν κόσμο, καί θά καταρτίσει σχέδιο Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Συνόδου, καί β) ἡ σύγκληση νέας Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν[2], εἶναι ἀνάγκη νά ὑπογραμμισθεῖ τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς, στό ὁποῖο καλεῖται νά ἀρθεῖ ἡ μέλλουσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος.Μία Σύνοδ ...

 

Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;» (Εκτύπωση)

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπ ...

 

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ...