Ἡ Καλιφόρνια “τιμωρεὶ” ἀσφαλιστικὸ ὀργανισμὸ γιὰ ἄρνηση κάλυψης χειρουργικῆς ἐπέμβασης ἀλλαγῆς φύλου

gender selection ivf 01


Τὸ Τμῆμα Διαχείρισης Ὑγείας τῆς Καλιφόρνια ἔχει ἐκδώσει πρόστιμο 200.000 δολάρια εἰς βάρος ἀσφαλιστὴ ὑγείας γιὰ ἄρνηση παροχῆς κάλυψης σὲ ἀρκετοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἐπιζητοῦν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου. Σύμφωνα μὲ τὸ SF Gate, τὸ τμῆμα ἔχει προσφύγει κατὰ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ὀργανισμοῦ Health Net γιὰ παραβίαση τοῦ νόμου περὶ μὴ διάκρισης τοῦ φύλου τοῦ ἀσφαλισμένου, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει νὰ γίνονται διακρίσεις ἐναντίον ἀτόμων βάσει τῆς ταυτότητας ἢ τῆς ἔκφρασης τῶν φύλων. Στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὑπηρεσία δήλωσε ὅτι ὁ ἀσφαλιστὴς καὶ οἱ ἰατρικὲς ὁμάδες τοῦ ἀρνήθηκαν... τὰ αἰτήματα ἑπτὰ ἐγγεγραμμένων ποὺ ζητοῦσαν κάλυψη γιὰ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες ποὺ σχετίζονται μὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀλλαγῆς φύλου μεταξὺ 2013 καὶ 2015.

Σὲ τρεῖς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ περιπτώσεις, ὁ ἀσφαλιστικὸς ὀργανισμὸς ἀρνήθηκε τὴν ἐπέμβαση μὲ βάση τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ζητούμενες ὑπηρεσίες ἦταν καλλυντικὲς καὶ ἑπομένως δὲν καλύπτονται. Σὲ δύο ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, τὸ σχέδιο στηρίχθηκε σὲ ἕνα κατηγορηματικὸ περιορισμὸ ποὺ περιορίζει τὶς καλυπτόμενες ὑπηρεσίες στὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση τῶν τρανσέξουαλ καὶ ἀποκλείει ὅλες τὶς ἄλλες ὑπηρεσίες πέρα ἀπὸ τὴν πραγματικὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση.

Οἱ πολιτικὲς τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας Health Net ἀπαγορεύουν τὴν κάλυψη διαδικασιῶν ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀλλαγὴ τῶν "φυσικῶν χαρακτηριστικῶν" του ἀτόμου. Ὡστόσο, οἱ ρυθμιστικὲς ἀρχὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πολιτικὴ αὐτὴ παραβιάζει τὸ κρατικὸ δίκαιο καὶ ἔχει ἀποφασίσει ὅτι ἡ ἀσφαλιστικὴ ἐταιρία πρέπει νὰ πληρώσει διοικητικὴ ποινὴ ὕψους 200.000 δολαρίων.

Ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία συμφώνησε νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὰ αἰτήματα τοῦ τμήματος μέχρι τὶς 30 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης τῆς ὑποβολῆς γραπτῆς ἐπιβεβαίωσης ὅτι τὰ σχέδια ὑγείας της θὰ συμμορφώνονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μὲ τοὺς κρατικοὺς νόμους κατὰ τῶν διακρίσεων. Η Health Net θὰ ἀξιολογήσει ἐπίσης ἐὰν θὰ ἐπιστρέψει τὰ ἔξοδα τῶν ἑπτὰ ἀσθενῶν ποὺ δὲν καλύφθηκαν λόγω τῶν διαδικασιῶν ποὺ δὲν καλύπτονται ἀπὸ τὴν ἀσφάλιση. Τὸ τμῆμα δὲν ἔχει δημοσιεύσει τὰ ἑπτὰ ἄτομα ποὺ ἐμπλέκονται, στηριζόμενο στὴν ἰδιωτικότητα τῶν ἀσθενῶν.

Ἡ Καλιφόρνια εἶναι μία ἀπὸ τὶς 15 πολιτεῖες ποὺ ἔχουν νόμους ἢ κανονισμοὺς ποὺ ἀπαγορεύουν σὲ ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες νὰ ἀρνοῦνται τὴν κάλυψη περίθαλψης ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ ἀλλαγὴ φύλλου.

Τὸ 2013, τὸ Τμῆμα Διαχείρισης Ὑγείας τῆς Καλιφόρνια διέταξε τὶς ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες ὑγείας νὰ ἀφαιρέσουν τὶς ἐξαιρέσεις κάλυψης καὶ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀλλαγὴ φύλων ἀπὸ ἀσφαλιστικὰ προγράμματα. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ συγκεκριμένη ἐταιρία ἔχει λάβει τρεῖς προσφυγὲς στὸ παρελθὸν ὅσον ἀφορᾶ σχέδια ὑγειονομικῆς περίθαλψης σχετικὰ μὲ τὸ χειρισμὸ διαγνωστικῶν καὶ ὑπηρεσιῶν γιὰ ἄτομα ποὺ ἐπιθυμοῦν ἀλλαγὴ φύλου.

Ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ ἰατρικὴ ἕνωση δὲν λαμβάνει θέση σχετικὰ μὲ συγκεκριμένες θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου, ἡ ὀργάνωση ἔχει δηλώσει ὅτι οἱ θεραπεῖες γιὰ τὴν πάθηση πρέπει νὰ καλύπτονται ἀπὸ τοὺς ἀσφαλιστὲς ἐφόσον ὁ ἀσθενὴς καὶ ὁ γιατρὸς ἔχουν διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἡ καταλληλότερη ἐπιλογή.

 

Πηγή: Christian Times, Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 161 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.